source: subversion/applications/editors/josm/plugins/CustomizePublicTransportStop/Text/ru.txt @ 33160

Last change on this file since 33160 was 32048, checked in by bwr57, 4 years ago
File size: 491 bytes
Line 
1Íàñòðîéêà îñòàíîâêè
2Íàñòðîéêà îñòàíîâêè â ñîîòâåòñòâèè ñî âòîðîé âåðñèåé ñòàíäàðòà îïèñàíèÿ îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà
3Íàñòðîéêà îñòàíîâêè
4Íàñòðîéêà îòíîøåíèÿ îñòàíîâêè
5Íàçâàíèå
6Íàçâàíèå (àíãë.)
7Ñåòü
8Îïåðàòîð
9Óðîâåíü ñåòè
10Ãîðîäñêàÿ
11Ïðèãîðîäíàÿ
12Ìåæäóãîðîäíÿÿ
13Äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ
14Âûñîêîñêîðîñòíàÿ
15Àâòîáóñ
16Ìàðøðóòíîå òàêñè
17Òðîëëåéáóñ
18Àâòîñòàíöèÿ
19Òðàìâàé
20Æ/ä ñòàíöèÿ
21Æ/ä ïëàòôîðìà
22Âèäû òðàíñïîðòà â ñâîéñòâàõ ïëàòôîðìû
23Íàâåñ
24Ñêàìåéêà
25Â ïîìåùåíèè
26Ïîëèãîí
27Ñîõðàíèòü
28Îòìåíà
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.