source: subversion/applications/editors/josm/plugins/MicrosoftStreetside/bin/cs.po @ 34360

Last change on this file since 34360 was 34353, checked in by renerr18, 15 months ago

Fixed compiler error because of StreetsideChangesetDialog? missing file.

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 16.9 KB
Line 
1# Translations for the JOSM plugin 'Mapillary' (cs)
2# Copyright (C) 2018
3# This file is distributed under the same license as the josm-plugin_Mapillary package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: josm-plugin_Mapillary v1.5.10\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2018-01-21 21:47+0000\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: floscher, 2018\n"
14"Language-Team: Czech (https://www.transifex.com/josm/teams/2544/cs/)\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Language: cs\n"
19"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
20
21msgid "2 images joined"
22msgstr "2 obrázky sloučeny"
23
24msgid "2 images unjoined"
25msgstr "2 obrázky rozděleny"
26
27#, java-format
28msgid ""
29"A tag with key <i>{0}</i> is already present on the selected OSM object."
30msgstr "Značka s klíčem <i>{0}</i> je již na vybraném objektu OSM přítomna."
31
32msgid "Add Mapillary tag"
33msgstr "Přidat značku Mapillary"
34
35msgid "All images in a directory"
36msgstr "Všechny obrázky v adresáři"
37
38msgid "All map objects loaded."
39msgstr "Všechny objekty mapy načteny."
40
41msgid ""
42"An exception occured while trying to submit a changeset. If this happens "
43"repeatedly, consider reporting a bug via the Help menu. If this message "
44"appears for the first time, simply try it again. This might have been an "
45"issue with the internet connection."
46msgstr ""
47"Při pokusu o odeslání sady změn na server došlo k výjimce. Pokud k tomu "
48"dojde opakovaně, zvažte zaslání hlášení o chybě pomocí menu Nápověda. Pokud "
49"tuto zprávu vidíte poprvé, tak to prostě zkuste udělat znovu. Může se jednat"
50" o problém s připojením k Internetu."
51
52msgid "Cancel"
53msgstr "Zrušit"
54
55#, java-format
56msgid "Changeset upload failed with {0} error ''{1} {2}''!"
57msgstr "Nahrání sady změn na server selhalo s {0} chybou ''{1} {2}''!"
58
59msgid "Choose signs"
60msgstr "Zvolit značky"
61
62msgid "Continues with the paused walk."
63msgstr "Pokračuje v pozastaveném průchodu."
64
65msgid "Copy key"
66msgstr "Kopírovat klíč"
67
68msgid "Could not import a geotagged image to the Mapillary layer!"
69msgstr ""
70"Nepodařilo se importovat obrázek se zem. souřadnicemi do vrstvy Mapillary!"
71
72#, java-format
73msgid "Could not import the directory ''{0}''!"
74msgstr "Nepodařilo se importovat adresář ''{0}''!"
75
76#, java-format
77msgid "Could not import the image ''{0}''!"
78msgstr "Nepodařilo se importovat obrázek ''{0}''!"
79
80#, java-format
81msgid "Could not open the URL {0} in a browser"
82msgstr "Nemohu otevřít URL {0} v prohlížeči"
83
84#, java-format
85msgid "Could not read from URL {0}!"
86msgstr "Nelze číst z URL {0}!"
87
88msgid "Current Mapillary changeset"
89msgstr "Aktuální sada změn Mapillary"
90
91#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
92msgid "Cut off sequences at download bounds"
93msgstr "Useknout sekvence na hranicích stahování"
94
95msgid "Days"
96msgstr "Dnů"
97
98msgid "Delete after upload"
99msgstr "Smazat po nahrání"
100
101#, java-format
102msgid "Deleted {0} image"
103msgid_plural "Deleted {0} images"
104msgstr[0] "Smazán {0} obrázek"
105msgstr[1] "Smazány {0} obrázky"
106msgstr[2] "Smazáno {0} obrázků"
107
108#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
109msgid "Display hour when the picture was taken"
110msgstr "Zobrazit hodinu, kdy byl obrázek pořízen"
111
112msgid "Displays detail information on the currently selected Mapillary image"
113msgstr "Zobrazí podrobné informace o aktuálně zvoleném obrázku Mapillary."
114
115msgid "Displays objects detected by Mapillary from their street view imagery"
116msgstr "Zobrazí objekty detekované Mapillary z jejich fotografií ulic"
117
118msgid "Displays the layer displaying the map objects detected by Mapillary"
119msgstr "Zobrazí vrstvu, ve které jsou mapové objekty detekované Mapillary"
120
121#, java-format
122msgid ""
123"Do you really want to replace the current value <i>{0}</i> with the new "
124"value <i>{1}</i>?"
125msgstr ""
126"Opravdu chcete nahradit současnou hodnotu <i>{0}</i> novou hodnotou "
127"<i>{1}</i>?"
128
129msgid "Download Mapillary images in current view"
130msgstr "Stáhnout obrázky Mapillary v aktuálním zobrazení"
131
132msgid "Download mode"
133msgstr "Režim stahování"
134
135msgid "Downloaded images"
136msgstr "Stažené obrázky"
137
138msgid "Downloading"
139msgstr "Stahuji"
140
141msgid "Downloading Mapillary images"
142msgstr "Stáhnout obrázky z Mapillary"
143
144msgid "Downloading map objects failed!"
145msgstr "Stažení objektů mapy selhalo!"
146
147msgid "Downloading map objects…"
148msgstr "Stahuji objekty mapy..."
149
150#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
151msgid "Enable experimental beta-features (might be unstable)"
152msgstr "Povolit experimentální beta-funkce (může být nestabilní)"
153
154msgid "Explore"
155msgstr "Prozkoumat"
156
157msgid "Export Mapillary images"
158msgstr "Exportovat obrázky Mapillary"
159
160msgid "Export all images"
161msgstr "Exportovat všechny obrázky"
162
163msgid "Export selected images"
164msgstr "Exportovat zvolené obrázky"
165
166msgid "Export selected sequence"
167msgstr "Exportovat vybranou sekvenci"
168
169msgid "Finished upload"
170msgstr "Nahrávání na server dokončeno"
171
172msgid "Follow selected image"
173msgstr "Následovat vybraný obrázek"
174
175msgid "From existing image layer"
176msgstr "Z existující vrstvy obrázků"
177
178msgid "From which source do you want to import images to the Mapillary layer?"
179msgstr "Z jakého zdroje chcete importovat obrázky do vrstvy Mapillary?"
180
181#. i18n: traffic sign
182msgid "Give way"
183msgstr "Dej přednost"
184
185msgid "Go forward"
186msgstr "Vpřed"
187
188msgid "Go to setting and log in to Mapillary before uploading."
189msgstr "Jděte do nastavení a před nahráváním se přihlašte na Mapillary."
190
191msgid "I got it, close this."
192msgstr "Rozumím, zavřít."
193
194msgid "Image actions"
195msgstr "Akce s obrázkem"
196
197msgid "Image detections"
198msgstr "Detekce obrázků"
199
200msgid "Image info"
201msgstr "Informace o obrázku"
202
203msgid "Image key"
204msgstr "Klíč obrázku"
205
206msgid "Images from my file system"
207msgstr "Obrázky z mého souborového systému"
208
209msgid "Import"
210msgstr "Import"
211
212msgid "Import exception"
213msgstr "Výjimka z importu"
214
215msgid "Import local pictures"
216msgstr "Import lokálních obrázků"
217
218msgid "Import pictures"
219msgstr "Importovat obrázky"
220
221msgid "Import pictures into Mapillary layer"
222msgstr "Importovat obrázky do vrstvy Mapillary"
223
224msgid "Imported images"
225msgstr "Importované obrázky"
226
227#, java-format
228msgid "Imported {0} image"
229msgid_plural "Imported {0} images"
230msgstr[0] "Importován {0} obrázek"
231msgstr[1] "Importovány {0} obrázky"
232msgstr[2] "Importováno {0} obrázků"
233
234#. i18n: traffic sign
235msgid "Intersection danger"
236msgstr "Upozornění na křižovatku"
237
238msgid ""
239"It can be activated by clicking the left button at the bottom of this "
240"message or the button in the toolbar on the left, which uses the same icon."
241msgstr ""
242"Lze ho aktivovat kliknutím levým tlačítkem na spodek této zprávy nebo "
243"tlačítkem na panelu nástrojů vlevo, které má stejnou ikonu."
244
245msgid "Join mode"
246msgstr "Režim slučování"
247
248msgid "Join/unjoin pictures"
249msgstr "Sloučit/rozdělit obrázky"
250
251msgid "Jump to blue"
252msgstr "Skočit na modrou"
253
254msgid "Jump to red"
255msgstr "Skočit na červenou"
256
257msgid "Jumps to the picture at the other side of the blue line"
258msgstr "Skočí na obrázek na druhé straně modré čáry"
259
260msgid "Jumps to the picture at the other side of the red line"
261msgstr "Skočí na obrázek na druhé straně červené čáry"
262
263msgid "Key copied to clipboard"
264msgstr "Klíč zkopírován do schránky"
265
266msgid "Login"
267msgstr "Přihlásit se"
268
269msgid "Login successful, return to JOSM."
270msgstr "Přihlášení úspěšné, návrat do JOSM."
271
272msgid "Logout"
273msgstr "Odhlásit se"
274
275#. i18n: traffic sign
276msgid "Mandatory direction (any)"
277msgstr "Přikázaný směr jízdy (jakýkoliv)"
278
279msgid "Mapillary"
280msgstr "Mapillary"
281
282msgid "Streetside"
283msgstr "Streetside"
284
285msgid "Mapillary Images"
286msgstr "Obrázky Mapillary"
287
288msgid "Mapillary changeset"
289msgstr "Sada změn Mapillary"
290
291msgid "Mapillary filter"
292msgstr "Filtr Mapillary"
293
294msgid "Mapillary history"
295msgstr "Historie Mapillary"
296
297msgid "Mapillary image"
298msgstr "Obrázek Mapillary"
299
300msgid "Mapillary layer"
301msgstr "Vrstva Mapillary"
302
303msgid "Mapillary login"
304msgstr "Přihlášení Mapillary"
305
306msgid "Mapillary object layer"
307msgstr "Vrstva objektů Mapillary"
308
309msgid "Mapillary objects"
310msgstr "Objekty Mapillary"
311
312msgid "Months"
313msgstr "Měsíců"
314
315#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
316msgid "Move to picture''s location with next/previous buttons"
317msgstr "Přesunout se na umístění obrázku tlačítky další/předchozí"
318
319#, java-format
320msgid "Moved {0} image"
321msgid_plural "Moved {0} images"
322msgstr[0] "Posunut {0} obrázek"
323msgstr[1] "Posunuty {0} obrázky"
324msgstr[2] "Posunuto {0} obrázků"
325
326msgid "Next picture"
327msgstr "Další obrázek"
328
329#. i18n: traffic sign
330msgid "No entry"
331msgstr "Zákaz vjezdu"
332
333msgid "No image selected"
334msgstr "Nebyl vybrán žádný obrázek"
335
336msgid "No images found"
337msgstr "Nebyly nalezeny žádné obrázky"
338
339#. i18n: traffic sign
340msgid "No overtaking"
341msgstr "Zákaz předjíždění"
342
343#. i18n: traffic sign
344msgid "No parking"
345msgstr "Zákaz parkování"
346
347#. i18n: traffic sign
348msgid "No turn"
349msgstr "Zákaz odbočení"
350
351msgid "Not Logged in to Mapillary"
352msgstr "Nepřihlášeno k Mapillary"
353
354msgid "Not older than: "
355msgstr "Ne starší než: "
356
357#. i18n: Spinner label in JOSM settings
358msgid "Number of images to be pre-fetched (forwards and backwards)"
359msgstr "Počet snímků, která se mají načíst dopředu (vpřed a vzad)"
360
361msgid "Only images with signs"
362msgstr "Pouze obrázky se značkami"
363
364msgid "Open Mapillary changeset dialog"
365msgstr "Otevřít dialog sady změn Mapillary"
366
367msgid "Open Mapillary filter dialog"
368msgstr "Otevřít okno filtru Mapillary"
369
370msgid "Open Mapillary history dialog"
371msgstr "Otevřít dialog historie Mapillary"
372
373msgid "Open Mapillary layer"
374msgstr "Otevřená vrstva Mapillary"
375
376msgid "Open Mapillary window"
377msgstr "Otevřít okno Mapillary"
378
379msgid "Pause"
380msgstr "Pozastavit"
381
382msgid "Pauses the walk."
383msgstr "Pozastaví průchod."
384
385#. i18n: traffic sign
386msgid "Pedestrian crossing"
387msgstr "Přechod pro chodce"
388
389msgid "Play"
390msgstr "Přehrát"
391
392#, java-format
393msgid "Press \"{0}\" to download images"
394msgstr "Stiskněte \"{0}\" pro stažení obrázků"
395
396#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
397msgid "Preview images when hovering its icon"
398msgstr "Nahlédnout obrázek při ukázání na jeho ikonu"
399
400msgid "Previous picture"
401msgstr "Předchozí obrázek"
402
403msgid "Redo"
404msgstr "Znovu"
405
406msgid "Reset"
407msgstr "Reset"
408
409msgid "Rewrite imported images"
410msgstr "Přepsat importované obrázky"
411
412#. i18n: traffic sign
413msgid "Roundabout"
414msgstr "Kruhový objezd"
415
416msgid "Select a directory"
417msgstr "Zvolte adresář"
418
419msgid "Select directory to import images from"
420msgstr "Zvolte adresář, ze kterého chcete importovat obrázky"
421
422msgid "Select mode"
423msgstr "Výběr režimu"
424
425msgid "Select the images you want to import"
426msgstr "Zvolte obrázky, které chcete importovat"
427
428msgid "Sequence key"
429msgstr "Klíč sekvence"
430
431msgid "Show detections on top of image"
432msgstr "Zobrazit detekce na vrcholu snímku"
433
434msgid "Shows the next picture in the sequence"
435msgstr "Ukáže další obrázek v sekvenci"
436
437msgid "Shows the previous picture in the sequence"
438msgstr "Ukáže předchozí obrázek v sekvenci"
439
440#. i18n: traffic sign
441msgid "Speed limit"
442msgstr "Omezení rychlosti"
443
444#. i18n: traffic sign
445msgid "Stop"
446msgstr "Stop"
447
448msgid "Stops the walk."
449msgstr "Ukončí průchod."
450
451msgid "Submit changeset"
452msgstr "Odeslat sadu změn"
453
454msgid "Submit the current changeset"
455msgstr "Odeslat aktuální sadu změn"
456
457#. CHECKSTYLE.OFF: LineLength
458msgid "Submit the current changeset to Mapillary"
459msgstr "Odeslat aktuální sadu změn na Mapillary"
460
461msgid "Submitting Mapillary Changeset"
462msgstr "Odesílání sady změn Mapillary"
463
464msgid "Submitting changeset to server…"
465msgstr "Odesílám sadu změn na server…"
466
467msgid "Supported image formats (JPG and PNG)"
468msgstr "Podporované formáty obrázků (JPG a PNG)"
469
470msgid "Tag conflict"
471msgstr "Konflikt značek"
472
473msgid ""
474"The Mapillary layer has stopped downloading images, because the requested "
475"area is too big!"
476msgstr ""
477"Do vrstvy Mapillary se již nenačítají obrázky, protože požadovaná oblast je "
478"příliš velká!"
479
480msgid ""
481"The Mapillary plugin now uses a separate panel to display extra information "
482"(like the image key) and actions for the currently selected Mapillary image "
483"(like viewing it in a browser)."
484msgstr ""
485"Doplněk Mapillary nyní používá zvláštní panel pro zobrazení dodatečných "
486"informací (jako třeba klíče image) a akcí s aktuálně zvoleným obrázkem z "
487"Mapillary (jako třeba zobrazení v prohlížeči)."
488
489msgid "There are currently no layers with geotagged images!"
490msgstr ""
491"Momentálně nemáme žádné vrstvy s obrázky se zeměpisnými sourřadnicemi!"
492
493#, java-format
494msgid ""
495"To solve this problem, you could switch to download mode ''{0}'' and load "
496"Mapillary images for a smaller portion of the map."
497msgstr ""
498"Chcete-li tento problém vyřešit, přepněte na režim stahování ''{0}'' a "
499"načtěte obrázky Mapillary z menší části mapy."
500
501msgid ""
502"To solve this problem, you could zoom in and load a smaller area of the map."
503msgstr ""
504"Chcete-li tento problém vyřešit, přibližte obraz a načtěte menší oblast "
505"mapy."
506
507msgid "Too many map objects, zoom in to see all."
508msgstr ""
509"Příliš mnoho mapových objektů, zvětšte přiblížení, abyste viděli všechny."
510
511#, java-format
512msgid "Total Mapillary images: {0}"
513msgstr "Celkem obrázků z Mapillary: {0}"
514
515#, java-format
516msgid "Turned {0} image"
517msgid_plural "Turned {0} images"
518msgstr[0] "Otočen {0} obrázek"
519msgstr[1] "Otočeny {0} obrázky"
520msgstr[2] "Otočeno {0} obrázků"
521
522msgid "Undo"
523msgstr "Zpět"
524
525#. i18n: traffic sign
526msgid "Uneven road"
527msgstr "Nerovnost vozovky"
528
529msgid "Update"
530msgstr "Aktualizovat"
531
532#, java-format
533msgid "Uploading: {0}"
534msgstr "Nahrávám na server: {0}"
535
536#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
537msgid "Use 24 hour format"
538msgstr "Použít 24hodinový formát"
539
540msgid "User"
541msgstr "Uživatel"
542
543msgid "View in browser"
544msgstr "Zobrazit v prohlížeči"
545
546msgid "Wait for full quality pictures"
547msgstr "Počkat na obrázek v maximální kvalitě"
548
549msgid "Walk mode"
550msgstr "Režim chůze"
551
552#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
553msgid ""
554"When opening Mapillary image in web browser, show the blur editor instead of"
555" the image viewer"
556msgstr ""
557"Při otevírání obrázku Mapillary v internetovém prohlížeči zobrazit namísto "
558"prohlížeče obrázků editor rozmazání."
559
560msgid "Which image layers do you want to import into the Mapillary layer?"
561msgstr "Které vrstvy obrázků chcete importovat do vrstvy Mapillary?"
562
563msgid "Years"
564msgstr "Let"
565
566msgid "You are currently not logged in."
567msgstr "Momentálně nejste přihlášen."
568
569#, java-format
570msgid "You are logged in as ''{0}''."
571msgstr "Jste přihlášen jako ''{0}''."
572
573msgid "You are not logged in, please log in to Mapillary in the preferences"
574msgstr "Nejste přihlášeni, prosím, přihlaste se k Mapillary v předvolbách"
575
576#, java-format
577msgid "You have successfully uploaded {0} images to mapillary.com"
578msgstr "Úspěšně jste nahrál {0} obrázky na mapillary.com"
579
580msgid "Zoom to selected image"
581msgstr "Zvětšit na zvolený obrázek"
582
583msgid "Zoom to the currently selected Mapillary image"
584msgstr "Zvětšit na aktuálně zvolený obrázek Mapillary"
585
586msgid "approved"
587msgstr "schváleno"
588
589#. i18n: download mode for Mapillary images
590msgid "areas with downloaded OSM-data"
591msgstr "oblasti se staženými daty OSM"
592
593#. i18n: download mode for Mapillary images
594msgid "everything in the visible area"
595msgstr "vše ve viditelné oblasti"
596
597msgid "image has no key"
598msgstr "obrázek nemá žádný klíč"
599
600#. i18n: download mode for Mapillary images
601msgid "only when manually requested"
602msgstr "pouze pokud je ručně požadováno"
603
604msgid "pending"
605msgstr "čekající"
606
607msgid "rejected"
608msgstr "zamítnuto"
609
610msgid "sequence has no key"
611msgstr "sekvence nemá žádný klíč"
612
613msgid "unknown user"
614msgstr "neznámý uživatel"
615
616#, java-format
617msgid ""
618"{0}\n"
619"Could not read map objects from URL\n"
620"{1}!"
621msgstr ""
622"{0}\n"
623"Nelze načíst objekty mapy z URL\n"
624"{1}!"
625
626#. i18n: {0} is the layer name, {1} the number of images in it
627#, java-format
628msgid "{0} ({1} images)"
629msgstr "{0} ({1} obrázků)"
630
631#, java-format
632msgid "{0} detections"
633msgstr "{0} detekcí"
634
635#, java-format
636msgid "{0} downloaded images"
637msgstr "{0} stažených obrázků"
638
639#, java-format
640msgid "{0} images in total"
641msgstr "{0} obrázků celkem"
642
643#, java-format
644msgid "{0} images in {1} sequences"
645msgstr "{0} obrázků ve {1} sekvencích"
646
647#, java-format
648msgid "{0} images submitted, Changeset key: {1}, State: {2}"
649msgstr "{0} obrázků předáno, klíč sady změn: {1}, stav: {2}"
650
651#, java-format
652msgid "{0} imported images"
653msgstr "{0} importovaných obrázků"
654
655#, java-format
656msgid "{0} sequences, each containing between {1} and {2} images (ø {3})"
657msgstr "{0} sekvencí, každá obsahuje mezi {1} a {2} obrázky (ø {3})"
658
659#. Plugin description for Mapillary
660msgid "Allows the user to work with pictures hosted at mapillary.com"
661msgstr "Dovoluje uživateli pracovat s obrázky uloženými na mapillary.com"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.