source: subversion/applications/editors/josm/plugins/MicrosoftStreetside/bin/pl.po @ 34360

Last change on this file since 34360 was 34353, checked in by renerr18, 15 months ago

Fixed compiler error because of StreetsideChangesetDialog? missing file.

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 15.8 KB
Line 
1# Translations for the JOSM plugin 'Mapillary' (pl)
2# Copyright (C) 2018
3# This file is distributed under the same license as the josm-plugin_Mapillary package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: josm-plugin_Mapillary v1.5.10\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2018-01-21 21:47+0000\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: floscher, 2018\n"
14"Language-Team: Polish (https://www.transifex.com/josm/teams/2544/pl/)\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Language: pl\n"
19"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
20
21msgid "2 images joined"
22msgstr "2 zdjęcia połączone"
23
24msgid "2 images unjoined"
25msgstr "2 zdjęcia rozłączone"
26
27#, java-format
28msgid ""
29"A tag with key <i>{0}</i> is already present on the selected OSM object."
30msgstr ""
31"Znacznik z kluczem <i>{0}</i> obecnie istnieje w wybranym obiekcie OSM."
32
33msgid "Add Mapillary tag"
34msgstr "Dodaj znacznik Mapillary"
35
36msgid "All images in a directory"
37msgstr "Wszystkie zdjęcia w katalogu"
38
39msgid "All map objects loaded."
40msgstr "Wsyzstkie dane mapy załadowane."
41
42msgid ""
43"An exception occured while trying to submit a changeset. If this happens "
44"repeatedly, consider reporting a bug via the Help menu. If this message "
45"appears for the first time, simply try it again. This might have been an "
46"issue with the internet connection."
47msgstr ""
48"Wystąpił błąd podczas próby wysyłania zestawu zmian. Jeśli powtarza się to "
49"często, zgłoś błąd poprzez menu pomocy. Jeśli wiadomość pojawiła się "
50"pierwszy raz, po prostu spróbuj ponownie. Może wystąpiły jakieś problemy z "
51"połączeniem internetowym."
52
53msgid "Cancel"
54msgstr "Anuluj"
55
56#, java-format
57msgid "Changeset upload failed with {0} error ''{1} {2}''!"
58msgstr "Błąd wysyłania zestawu zmian z {0} ''{1} {2}''!"
59
60msgid "Choose signs"
61msgstr "Wybierz znaki:"
62
63msgid "Continues with the paused walk."
64msgstr "Kontynuuje przerwany spacer."
65
66msgid "Copy key"
67msgstr "Kopuj klucz"
68
69msgid "Could not import a geotagged image to the Mapillary layer!"
70msgstr ""
71"Nie można zaimportować zdjęc z zapisaną pozycją GPS do warstwy Mapillary."
72
73#, java-format
74msgid "Could not import the directory ''{0}''!"
75msgstr "Nie można zaimportować katalogu ''{0}''!"
76
77#, java-format
78msgid "Could not import the image ''{0}''!"
79msgstr "Nie można zaimportować zdjęcia ''{0}''!"
80
81#, java-format
82msgid "Could not open the URL {0} in a browser"
83msgstr "Nie można otworzyć adresu URL {0} w przeglądarce"
84
85#, java-format
86msgid "Could not read from URL {0}!"
87msgstr "Nie można odczytać z URL {0}!"
88
89msgid "Current Mapillary changeset"
90msgstr "Obecny zestaw zmian Mapillary"
91
92#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
93msgid "Cut off sequences at download bounds"
94msgstr "Obetnij sekwencje na granicach pobierania"
95
96msgid "Days"
97msgstr "Dni"
98
99msgid "Delete after upload"
100msgstr "Usuń po wysłaniu"
101
102#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
103msgid "Display hour when the picture was taken"
104msgstr "Wyświetlaj godzinę wykonania zdjęcia."
105
106msgid "Displays detail information on the currently selected Mapillary image"
107msgstr "Wyświetla szczegółowe informacje o obecnie wybranym obrazie Mapillary"
108
109msgid "Displays objects detected by Mapillary from their street view imagery"
110msgstr "Wyświetla obiekty wykryte przez Mapillary z ich podkładu street view"
111
112msgid "Displays the layer displaying the map objects detected by Mapillary"
113msgstr "Wyświetla warstwę pokazującą obiekty na mapie wykryte przez Mapillary"
114
115#, java-format
116msgid ""
117"Do you really want to replace the current value <i>{0}</i> with the new "
118"value <i>{1}</i>?"
119msgstr "Na pewno chcesz zamienić obecną wartość <i>{0}</i> nową <i>{1}</i>?"
120
121msgid "Download Mapillary images in current view"
122msgstr "Pobierz obrazy Mapillary w obecnym widoku"
123
124msgid "Download mode"
125msgstr "Tryb pobierania"
126
127msgid "Downloaded images"
128msgstr "Pobrane obrazy:"
129
130msgid "Downloading"
131msgstr "Pobieranie"
132
133msgid "Downloading Mapillary images"
134msgstr "Pobieranie obrazów Mapillary"
135
136msgid "Downloading map objects failed!"
137msgstr "Błąd pobierania elementów mapy!"
138
139msgid "Downloading map objects…"
140msgstr "Pobieranie elementów mapy…"
141
142#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
143msgid "Enable experimental beta-features (might be unstable)"
144msgstr "Włącz tryb eksperymentalny (może być niestabilny)"
145
146msgid "Explore"
147msgstr "Przeglądaj"
148
149msgid "Export all images"
150msgstr "Eksportuj wszystkie obrazy"
151
152msgid "Export selected images"
153msgstr "Eksportuj wybrane obrazy"
154
155msgid "Export selected sequence"
156msgstr "Eksportuj wybraną sekwencję"
157
158msgid "Finished upload"
159msgstr "Zakończono wysyłanie"
160
161msgid "Follow selected image"
162msgstr "Podążaj za wybranym zdjęciem"
163
164msgid "From existing image layer"
165msgstr "Z istniejącej warstwy zdjęć"
166
167msgid "From which source do you want to import images to the Mapillary layer?"
168msgstr "Z jakiego źródła chcesz zaimportować zdjęcia do warstwy Mapillary?"
169
170#. i18n: traffic sign
171msgid "Give way"
172msgstr "Ustąp pierwszeństwa"
173
174msgid "Go forward"
175msgstr "Idź do przodu"
176
177msgid "Go to setting and log in to Mapillary before uploading."
178msgstr "Wejdź w ustawienia i zaloguj się na Mapillary przed wysłaniem."
179
180msgid "I got it, close this."
181msgstr "Zrozumiałem, zamknij okno."
182
183msgid "Image actions"
184msgstr "Akcje zdjęcia"
185
186msgid "Image detections"
187msgstr "Wykrywanie zdjęcia"
188
189msgid "Image info"
190msgstr "Informacje o obrazie"
191
192msgid "Image key"
193msgstr "Klucz zdjęcia"
194
195msgid "Images from my file system"
196msgstr "Zdjęcia z mojego systemu plików"
197
198msgid "Import"
199msgstr "Import"
200
201msgid "Import exception"
202msgstr "Wyjątek importowania"
203
204msgid "Import local pictures"
205msgstr "Importuj lokalne zdjęcia"
206
207msgid "Import pictures"
208msgstr "Importuj zdjęcia"
209
210msgid "Import pictures into Mapillary layer"
211msgstr "Importuj zdjęcia na warstwę Mapillary"
212
213msgid "Imported images"
214msgstr "Zaimportowane obrazy"
215
216#. i18n: traffic sign
217msgid "Intersection danger"
218msgstr "Niebezpieczne skrzyżowanie"
219
220msgid ""
221"It can be activated by clicking the left button at the bottom of this "
222"message or the button in the toolbar on the left, which uses the same icon."
223msgstr ""
224"Może on zostać aktywowany poprzez naciśnięcie lewego przycisku myszy na "
225"przycisk tej wiadomości lub przycisk na pasku narzędzi po lewej, który używa"
226" takiej samej ikony."
227
228msgid "Join mode"
229msgstr "Tryb łączenia"
230
231msgid "Join/unjoin pictures"
232msgstr "Łączenie/rozłączanie zdjęć"
233
234msgid "Jump to blue"
235msgstr "Skocz do niebieskiego"
236
237msgid "Jump to red"
238msgstr "Skocz do czerwonego"
239
240msgid "Jumps to the picture at the other side of the blue line"
241msgstr "Przeskakuje do zdjęcia po drugiej stronie niebieskiej linii"
242
243msgid "Jumps to the picture at the other side of the red line"
244msgstr "Przeskakuje do zdjęcia po drugiej stronie czerwonej linii"
245
246msgid "Key copied to clipboard"
247msgstr "Klucz skopiowany do schowka"
248
249msgid "Login"
250msgstr "Zaloguj"
251
252msgid "Login successful, return to JOSM."
253msgstr "Zalogowano pomyślnie, powrót do JOSM."
254
255msgid "Logout"
256msgstr "Wyloguj"
257
258#. i18n: traffic sign
259msgid "Mandatory direction (any)"
260msgstr "Nakaz skrętu"
261
262msgid "Mapillary"
263msgstr "Mapillary"
264
265msgid "Streetside"
266msgstr "Streetside"
267
268msgid "Mapillary Images"
269msgstr "Obrazy Mapillary"
270
271msgid "Mapillary changeset"
272msgstr "Zestaw zmian Mapillary"
273
274msgid "Mapillary filter"
275msgstr "Filtr Mapillary"
276
277msgid "Mapillary history"
278msgstr "Historia Mapillary"
279
280msgid "Mapillary layer"
281msgstr "Warstwy Mapillary"
282
283msgid "Mapillary login"
284msgstr "Logowanie Mapillary"
285
286msgid "Mapillary object layer"
287msgstr "Warstwa obiektów Mapillary"
288
289msgid "Mapillary objects"
290msgstr "Obiekty Mapillary"
291
292msgid "Months"
293msgstr "Miesiące"
294
295#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
296msgid "Move to picture''s location with next/previous buttons"
297msgstr ""
298"Przesuwaj do lokalizacji zdjęć za pomocą przycisków następny/poprzedni."
299
300msgid "Next picture"
301msgstr "Następne zdjęcie"
302
303#. i18n: traffic sign
304msgid "No entry"
305msgstr "Zakaz wjazdu"
306
307msgid "No image selected"
308msgstr "Nie wybrano obrazu"
309
310msgid "No images found"
311msgstr "Nie znaleziono zdjęć"
312
313#. i18n: traffic sign
314msgid "No overtaking"
315msgstr "Zakaz wyprzedzania"
316
317#. i18n: traffic sign
318msgid "No parking"
319msgstr "Zakaz postoju"
320
321#. i18n: traffic sign
322msgid "No turn"
323msgstr "Zakaz zawracania"
324
325msgid "Not Logged in to Mapillary"
326msgstr "Nie zalogowany do Mapillary"
327
328msgid "Not older than: "
329msgstr "Nie starsze niż: "
330
331#. i18n: Spinner label in JOSM settings
332msgid "Number of images to be pre-fetched (forwards and backwards)"
333msgstr "Ilość obrazów które mają być wstępnie pobrane (do przodu i tyłu)"
334
335msgid "Only images with signs"
336msgstr "Tylko obrazy ze znakami:"
337
338msgid "Open Mapillary changeset dialog"
339msgstr "Otwórz okno zestawu zmian Mapillary"
340
341msgid "Open Mapillary filter dialog"
342msgstr "Otwiera okno filtrów Mapillary"
343
344msgid "Open Mapillary history dialog"
345msgstr "Otwiera okno histori Mapillary"
346
347msgid "Open Mapillary layer"
348msgstr "Otwórz wartwę Mapillary"
349
350msgid "Open Mapillary window"
351msgstr "Otwiera okno Mapillary"
352
353msgid "Pause"
354msgstr "Zatrzymaj"
355
356msgid "Pauses the walk."
357msgstr "Zatrzymuje spacer."
358
359#. i18n: traffic sign
360msgid "Pedestrian crossing"
361msgstr "Przejście dla pieszych"
362
363msgid "Play"
364msgstr "Idź"
365
366#, java-format
367msgid "Press \"{0}\" to download images"
368msgstr "Wciśnij \"{0}\" aby pobrać obrazy"
369
370#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
371msgid "Preview images when hovering its icon"
372msgstr "Podgląd zdjęć po najechaniu na ich ikonę"
373
374msgid "Previous picture"
375msgstr "Poprzednie zdjęcie"
376
377msgid "Redo"
378msgstr "Ponów"
379
380msgid "Reset"
381msgstr "Przywróć domyślne"
382
383msgid "Rewrite imported images"
384msgstr "Przepisz zaimportowane obrazy"
385
386#. i18n: traffic sign
387msgid "Roundabout"
388msgstr "Rondo"
389
390msgid "Select a directory"
391msgstr "Wybierz katalog"
392
393msgid "Select directory to import images from"
394msgstr "Wybierz katalog z którego zaimportować zdjęcia"
395
396msgid "Select mode"
397msgstr "Wybierz tryb"
398
399msgid "Select the images you want to import"
400msgstr "Wybierz zdjęcia które chcesz zaimportować"
401
402msgid "Sequence key"
403msgstr "Klucz sekwencji"
404
405msgid "Show detections on top of image"
406msgstr "Pokaż wykrywanie na górze obrazu"
407
408msgid "Shows the next picture in the sequence"
409msgstr "Pokazuje następne zdjęcie w sekwencji"
410
411msgid "Shows the previous picture in the sequence"
412msgstr "Pokazuje poprzednie zdjęcie w sekwencji"
413
414#. i18n: traffic sign
415msgid "Speed limit"
416msgstr "Ograniczenie prędkości"
417
418#. i18n: traffic sign
419msgid "Stop"
420msgstr "Znak stop"
421
422msgid "Stops the walk."
423msgstr "Zatrzymaj spacer."
424
425msgid "Submit changeset"
426msgstr "Zatwierdź zestaw zmian"
427
428msgid "Submit the current changeset"
429msgstr "Zatwierdź obecny zestaw zmian"
430
431#. CHECKSTYLE.OFF: LineLength
432msgid "Submit the current changeset to Mapillary"
433msgstr "Zatwierdź obecny zestaw zmian do Mapillary"
434
435msgid "Submitting Mapillary Changeset"
436msgstr "Wysyłanie zestawu zmian Mapillary"
437
438msgid "Submitting changeset to server…"
439msgstr "Wysyłanie zestawu zmian na serwer…"
440
441msgid "Supported image formats (JPG and PNG)"
442msgstr "Obsługiwane formaty obrazów (JPG i PNG)"
443
444msgid "Tag conflict"
445msgstr "Konflikt znaczników"
446
447msgid ""
448"The Mapillary layer has stopped downloading images, because the requested "
449"area is too big!"
450msgstr ""
451"Warstwa Mapillary przestała pobierać obrazy, ponieważ żądany obszar jest za "
452"duży!"
453
454msgid ""
455"The Mapillary plugin now uses a separate panel to display extra information "
456"(like the image key) and actions for the currently selected Mapillary image "
457"(like viewing it in a browser)."
458msgstr ""
459"Wtyczka Mapillary uzywa teraz osobnego panelu do wyświetlania dodatkowych "
460"informacji (jak klucz obrazu) i akcji dla obecnie wybranego obrazu Mapillary"
461" (np. wyświetlanie w przeglądarce)."
462
463msgid "There are currently no layers with geotagged images!"
464msgstr "Nie ma obecnie warstw ze zdjęciami z zapisaną pozycją GPS."
465
466#, java-format
467msgid ""
468"To solve this problem, you could switch to download mode ''{0}'' and load "
469"Mapillary images for a smaller portion of the map."
470msgstr ""
471"By rozwiązać ten problem, powinieneś przełączyć na tryb pobierania ''{0}'' i"
472" załadować obrazy Mapillary z mniejszej części mapy."
473
474msgid ""
475"To solve this problem, you could zoom in and load a smaller area of the map."
476msgstr ""
477"By rozwiązać ten problem, powinieneś przybliżyć i załadować mniejszy obszar "
478"mapy."
479
480msgid "Too many map objects, zoom in to see all."
481msgstr "Za dużo elementów mapy, przybliż żeby zobaczyć wszystko."
482
483#, java-format
484msgid "Total Mapillary images: {0}"
485msgstr "Łącznie obrazów Mapillary: {0}"
486
487msgid "Undo"
488msgstr "Cofnij"
489
490#. i18n: traffic sign
491msgid "Uneven road"
492msgstr "Koleiny"
493
494msgid "Update"
495msgstr "Aktualizuj"
496
497#, java-format
498msgid "Uploading: {0}"
499msgstr "Wysyłanie: {0}"
500
501#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
502msgid "Use 24 hour format"
503msgstr "Używaj formatu 24-godzinnego."
504
505msgid "User"
506msgstr "Użytkownik"
507
508msgid "View in browser"
509msgstr "Zobacz w przeglądarce"
510
511msgid "Wait for full quality pictures"
512msgstr "Czekaj na zdjęcia w pełnej rozdzielczości"
513
514msgid "Walk mode"
515msgstr "Tryb spaceru"
516
517#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
518msgid ""
519"When opening Mapillary image in web browser, show the blur editor instead of"
520" the image viewer"
521msgstr ""
522"Podczas odwierania obrazu Mapillary w przeglądarce, pokaż edytor rozmazania "
523"zamiast podglądu zdjęcia"
524
525msgid "Which image layers do you want to import into the Mapillary layer?"
526msgstr "Które warstwy zdjęć chcesz zaimportować do warstwy Mapillary?"
527
528msgid "Years"
529msgstr "Lata"
530
531msgid "You are currently not logged in."
532msgstr "Nie jesteś zalogowany."
533
534#, java-format
535msgid "You are logged in as ''{0}''."
536msgstr "Jesteś zalogowany jako \"{0}\"."
537
538msgid "You are not logged in, please log in to Mapillary in the preferences"
539msgstr "Nie jesteś zalogowany, proszę to zrobić w ustawieniach Mapillary"
540
541#, java-format
542msgid "You have successfully uploaded {0} images to mapillary.com"
543msgstr "Pomyślnie wysłano {0} obrazów do mapillary.com"
544
545msgid "Zoom to selected image"
546msgstr "Powiększ do wybranego obrazu"
547
548msgid "Zoom to the currently selected Mapillary image"
549msgstr "Powiększ do obecnie wybranego obrazu"
550
551msgid "approved"
552msgstr "przyjęte"
553
554#. i18n: download mode for Mapillary images
555msgid "areas with downloaded OSM-data"
556msgstr "obszary z pobranymi danymi OSM"
557
558#. i18n: download mode for Mapillary images
559msgid "everything in the visible area"
560msgstr "wszystko w widocznym obszarze"
561
562msgid "image has no key"
563msgstr "obraz nie ma klucza"
564
565#. i18n: download mode for Mapillary images
566msgid "only when manually requested"
567msgstr "tylko przy ręcznym żądaniu"
568
569msgid "pending"
570msgstr "oczekujące"
571
572msgid "rejected"
573msgstr "odrzucone"
574
575msgid "sequence has no key"
576msgstr "sekwencja nie ma klucza"
577
578msgid "unknown user"
579msgstr "nieznany użytkownik"
580
581#, java-format
582msgid ""
583"{0}\n"
584"Could not read map objects from URL\n"
585"{1}!"
586msgstr ""
587"{0}\n"
588"Nie można odczytać elementów mapy z URL\n"
589"{1}!"
590
591#. i18n: {0} is the layer name, {1} the number of images in it
592#, java-format
593msgid "{0} ({1} images)"
594msgstr "{0} ({1} zdjęć)"
595
596#, java-format
597msgid "{0} detections"
598msgstr "{0} wykryć"
599
600#, java-format
601msgid "{0} downloaded images"
602msgstr "{0} pobranych obrazów"
603
604#, java-format
605msgid "{0} images in total"
606msgstr "{0} łącznie obrazów"
607
608#, java-format
609msgid "{0} images in {1} sequences"
610msgstr "{0} obrazów w {1} sekwencjach"
611
612#, java-format
613msgid "{0} images submitted, Changeset key: {1}, State: {2}"
614msgstr "{0} zdjęć zatwierdzonych, Klucz zestawu zmian: {1}, stan: {2}"
615
616#, java-format
617msgid "{0} imported images"
618msgstr "{0} zaimportowanych obrazów"
619
620#. Plugin description for Mapillary
621msgid "Allows the user to work with pictures hosted at mapillary.com"
622msgstr "Pozwala użytkownikom używać obrazów przechowywanych na mapillary.com."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.