source: subversion/applications/editors/josm/plugins/MicrosoftStreetside/bin/sk.po @ 34354

Last change on this file since 34354 was 34353, checked in by renerr18, 15 months ago

Fixed compiler error because of StreetsideChangesetDialog? missing file.

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 16.8 KB
Line 
1# Translations for the JOSM plugin 'Mapillary' (sk)
2# Copyright (C) 2018
3# This file is distributed under the same license as the josm-plugin_Mapillary package.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: josm-plugin_Mapillary v1.5.10\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2018-01-21 21:47+0000\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: floscher, 2018\n"
14"Language-Team: Slovak (https://www.transifex.com/josm/teams/2544/sk/)\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Language: sk\n"
19"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
20
21msgid "2 images joined"
22msgstr "2 obrázky spojené"
23
24msgid "2 images unjoined"
25msgstr "2 obrázky rozpojené"
26
27#, java-format
28msgid ""
29"A tag with key <i>{0}</i> is already present on the selected OSM object."
30msgstr "Značka s kľúčom <i>{0}</i> už na zvolenom OSM objekte existuje."
31
32msgid "Add Mapillary tag"
33msgstr "Pridať značku Mapillary"
34
35msgid "All images in a directory"
36msgstr "Všetky obrázky v priečinku"
37
38msgid "All map objects loaded."
39msgstr "Všetky mapové objekty stiahnuté."
40
41msgid ""
42"An exception occured while trying to submit a changeset. If this happens "
43"repeatedly, consider reporting a bug via the Help menu. If this message "
44"appears for the first time, simply try it again. This might have been an "
45"issue with the internet connection."
46msgstr ""
47"Pri odosielaní sady zmien nastala výnimka. Ak sa to opakuje, zvážte "
48"nahlásenie chyby cez menu Pomocník. Ak sa táto správa zobrazila prvýkrát, "
49"skúste odoslanie znovu. Mohol to byť dočasný problém s pripojením na "
50"Internet."
51
52msgid "Cancel"
53msgstr "Zrušiť"
54
55#, java-format
56msgid "Changeset upload failed with {0} error ''{1} {2}''!"
57msgstr "Odoslanie sady zmien zlyhalo s {0} chybou \"{1} {2}\"!"
58
59msgid "Choose signs"
60msgstr "Zvoľte značky"
61
62msgid "Continues with the paused walk."
63msgstr "Pokračuje v pozastavenej chôdzi."
64
65msgid "Copy key"
66msgstr "Kopírovať kľúč"
67
68msgid "Could not import a geotagged image to the Mapillary layer!"
69msgstr ""
70"Nepodarilo sa importovať obrázok s geografickou polohou do vrstvy Mapillary!"
71
72#, java-format
73msgid "Could not import the directory ''{0}''!"
74msgstr "Nepodarilo sa importovať priečinok \"{0}\"!"
75
76#, java-format
77msgid "Could not import the image ''{0}''!"
78msgstr "Nepodarilo sa importovať obrázok \"{0}\"!"
79
80#, java-format
81msgid "Could not open the URL {0} in a browser"
82msgstr "Nepodarilo sa otvoriť adresu {0} v prehliadači"
83
84#, java-format
85msgid "Could not read from URL {0}!"
86msgstr "Nepodarilo sa čítať z adresy {0}!"
87
88msgid "Current Mapillary changeset"
89msgstr "Aktuálna sada zmien Mapillary"
90
91#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
92msgid "Cut off sequences at download bounds"
93msgstr "Odseknúť postupnosť na hranici stiahnutej oblasti"
94
95msgid "Days"
96msgstr "Dní"
97
98msgid "Delete after upload"
99msgstr "Vymazať po odoslaní"
100
101#, java-format
102msgid "Deleted {0} image"
103msgid_plural "Deleted {0} images"
104msgstr[0] "{0} obrázkov vymazaných"
105msgstr[1] "{0} obrázok vymazaný"
106msgstr[2] "{0} obrázky vymazané"
107
108#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
109msgid "Display hour when the picture was taken"
110msgstr "Zobraziť hodinu kedy bol obrázok zaznamenaný"
111
112msgid "Displays detail information on the currently selected Mapillary image"
113msgstr "Zobrazí detaily o práve zvolenom obrázku Mapillary"
114
115msgid "Displays objects detected by Mapillary from their street view imagery"
116msgstr "Zobrazí objekty detegované Mapillary z obrázkov ulíc"
117
118msgid "Displays the layer displaying the map objects detected by Mapillary"
119msgstr "Zobrazí vrstvu s mapovými objektami, ktoré identifikoval Mapillary"
120
121#, java-format
122msgid ""
123"Do you really want to replace the current value <i>{0}</i> with the new "
124"value <i>{1}</i>?"
125msgstr ""
126"Naozaj chcete nahradiť existujúcu hodnotu <i>{0}</i> novou hodnotou "
127"<i>{1}</i>?"
128
129msgid "Download Mapillary images in current view"
130msgstr "Stiahnuť obrázky z Mapillary pre aktuálny pohľad"
131
132msgid "Download mode"
133msgstr "Režim sťahovania"
134
135msgid "Downloaded images"
136msgstr "Stiahnuté obrázky"
137
138msgid "Downloading"
139msgstr "Sťahuje sa"
140
141msgid "Downloading Mapillary images"
142msgstr "Sťahujú sa obrázky Mapillary"
143
144msgid "Downloading map objects failed!"
145msgstr "Sťahovanie mapových objektov zlyhalo!"
146
147msgid "Downloading map objects…"
148msgstr "Sťahujú sa mapové objekty…"
149
150#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
151msgid "Enable experimental beta-features (might be unstable)"
152msgstr "Zapnúť experimentálne vyvíjané funkcie (môžu byť nestabilné)"
153
154msgid "Explore"
155msgstr "Preskúmať"
156
157msgid "Export all images"
158msgstr "Exportovať všetky obrázky"
159
160msgid "Export selected images"
161msgstr "Exportovať vybrané obrázky"
162
163msgid "Export selected sequence"
164msgstr "Exportovať vybranú postupnosť"
165
166msgid "Finished upload"
167msgstr "Odoslanie ukončené"
168
169msgid "Follow selected image"
170msgstr "Nasledovať vybraný obrázok"
171
172msgid "From existing image layer"
173msgstr "Z existujúcej vrstvy obrázkov"
174
175msgid "From which source do you want to import images to the Mapillary layer?"
176msgstr "Z akého zdroja chcete importovať obrázky do vrstvy Mapillary?"
177
178#. i18n: traffic sign
179msgid "Give way"
180msgstr "Daj prednosť v jazde"
181
182msgid "Go forward"
183msgstr "Prejsť dopredu"
184
185msgid "Go to setting and log in to Mapillary before uploading."
186msgstr "Pred odosielaním choďte do nastavení a prihláste sa do Mapillary."
187
188msgid "I got it, close this."
189msgstr "Pochopil som, zavrieť."
190
191msgid "Image actions"
192msgstr "Akcie s obrázkom"
193
194msgid "Image detections"
195msgstr "Objekty detekované v obrázku"
196
197msgid "Image info"
198msgstr "Informácie o obrázku"
199
200msgid "Image key"
201msgstr "Kľúč obrázku"
202
203msgid "Images from my file system"
204msgstr "Obrázky z disku"
205
206msgid "Import"
207msgstr "Importovať"
208
209msgid "Import exception"
210msgstr "Výnimka pri importe"
211
212msgid "Import local pictures"
213msgstr "Importovať lokálne obrázky"
214
215msgid "Import pictures"
216msgstr "Importovať obrázky"
217
218msgid "Import pictures into Mapillary layer"
219msgstr "Importovať obrázky do vrstvy Mapillary"
220
221msgid "Imported images"
222msgstr "Importované obrázky"
223
224#, java-format
225msgid "Imported {0} image"
226msgid_plural "Imported {0} images"
227msgstr[0] "{0} obrázkov importovaných"
228msgstr[1] "{0} obrázok importovaný"
229msgstr[2] "{0} obrázky importované"
230
231#. i18n: traffic sign
232msgid "Intersection danger"
233msgstr "Pozor, križovatka"
234
235msgid ""
236"It can be activated by clicking the left button at the bottom of this "
237"message or the button in the toolbar on the left, which uses the same icon."
238msgstr ""
239"Môže byť aktivovaný kliknutím na ľavé tlačidlo naspodku tejto správy, alebo "
240"tlačidlo na paneli nástrojov vľavo, ktoré má rovnakú ikonu."
241
242msgid "Join mode"
243msgstr "Režim spájania"
244
245msgid "Join/unjoin pictures"
246msgstr "Spojiť/oddeliť obrázky"
247
248msgid "Jump to blue"
249msgstr "Skočiť na modrú"
250
251msgid "Jump to red"
252msgstr "Skočiť na červenú"
253
254msgid "Jumps to the picture at the other side of the blue line"
255msgstr "Preskočí na obrázok na druhej strane modrej čiary"
256
257msgid "Jumps to the picture at the other side of the red line"
258msgstr "Preskočí na obrázok na druhej strane červenej čiary"
259
260msgid "Key copied to clipboard"
261msgstr "Kľúč skopírovaný do schránky"
262
263msgid "Login"
264msgstr "Prihlásiť sa"
265
266msgid "Login successful, return to JOSM."
267msgstr "Prihlásenie úspešné, vráťte sa do JOSM."
268
269msgid "Logout"
270msgstr "Odhlásiť sa"
271
272#. i18n: traffic sign
273msgid "Mandatory direction (any)"
274msgstr "Prikázaný smer jazdy"
275
276msgid "Mapillary"
277msgstr "Mapillary"
278
279msgid "Streetside"
280msgstr "Streetside"
281
282msgid "Mapillary Images"
283msgstr "Obrázky z Mapillary"
284
285msgid "Mapillary changeset"
286msgstr "Sada zmien Mapillary"
287
288msgid "Mapillary filter"
289msgstr "Filter Mapillary"
290
291msgid "Mapillary history"
292msgstr "História Mapillary"
293
294msgid "Mapillary layer"
295msgstr "Vrstva Mapillary"
296
297msgid "Mapillary login"
298msgstr "Prihlásenie do Mapillary"
299
300msgid "Mapillary object layer"
301msgstr "Mapillary - vrstva objektov"
302
303msgid "Mapillary objects"
304msgstr "Objekty Mapillary"
305
306msgid "Months"
307msgstr "Mesiacov"
308
309#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
310msgid "Move to picture''s location with next/previous buttons"
311msgstr "Tlačidlom nasledujúci/predchádzajúci sa presunúť na pozíciu obrázka"
312
313#, java-format
314msgid "Moved {0} image"
315msgid_plural "Moved {0} images"
316msgstr[0] "{0} obrázkov presunutých"
317msgstr[1] "{0} obrázok presunutý"
318msgstr[2] "{0} obrázky presunuté"
319
320msgid "Next picture"
321msgstr "Nasledujúci obrázok"
322
323#. i18n: traffic sign
324msgid "No entry"
325msgstr "Zákaz vstupu"
326
327msgid "No image selected"
328msgstr "Nie je vybratý žiadny obrázok"
329
330msgid "No images found"
331msgstr "Nenašli sa žiadne obrázky"
332
333#. i18n: traffic sign
334msgid "No overtaking"
335msgstr "Zákaz predbiehania"
336
337#. i18n: traffic sign
338msgid "No parking"
339msgstr "Zákaz parkovania"
340
341#. i18n: traffic sign
342msgid "No turn"
343msgstr "Zákaz odbočenia"
344
345msgid "Not Logged in to Mapillary"
346msgstr "Neprihlásený do Mapillary"
347
348msgid "Not older than: "
349msgstr "Nie staršie ako: "
350
351#. i18n: Spinner label in JOSM settings
352msgid "Number of images to be pre-fetched (forwards and backwards)"
353msgstr "Počet obrázkov načítaných vopred (dopredu a dozadu)"
354
355msgid "Only images with signs"
356msgstr "Iba obrázky so značkami"
357
358msgid "Open Mapillary changeset dialog"
359msgstr "Otvoriť okno pre sady zmien Mapillary"
360
361msgid "Open Mapillary filter dialog"
362msgstr "Otvoriť okno filtra Mapillary"
363
364msgid "Open Mapillary history dialog"
365msgstr "Otvoriť okno histórie Mapillary"
366
367msgid "Open Mapillary layer"
368msgstr "Otvoriť vrstvu Mapillary"
369
370msgid "Open Mapillary window"
371msgstr "Otvoriť okno Mapillary"
372
373msgid "Pause"
374msgstr "Pozastaviť"
375
376msgid "Pauses the walk."
377msgstr "Pozastaví chôdzu."
378
379#. i18n: traffic sign
380msgid "Pedestrian crossing"
381msgstr "Priechod pre chodcov"
382
383msgid "Play"
384msgstr "Prehrať"
385
386#, java-format
387msgid "Press \"{0}\" to download images"
388msgstr "Stlačte \"{0}\" pre stiahnutie obrázkov"
389
390#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
391msgid "Preview images when hovering its icon"
392msgstr "Zobraziť náhľady obrázkov pri prejdení nad ich ikonou"
393
394msgid "Previous picture"
395msgstr "Predchádzajúci obrázok"
396
397msgid "Redo"
398msgstr "Opakovať"
399
400msgid "Reset"
401msgstr "Vynulovať (Reset)"
402
403msgid "Rewrite imported images"
404msgstr "Prepísať importované obrázky"
405
406#. i18n: traffic sign
407msgid "Roundabout"
408msgstr "Kruhový objazd"
409
410msgid "Select a directory"
411msgstr "Vybrať priečinok"
412
413msgid "Select directory to import images from"
414msgstr "Zvoľte priečinok na importovanie obrázkov"
415
416msgid "Select mode"
417msgstr "Vyberte režim"
418
419msgid "Select the images you want to import"
420msgstr "Vyberte obrázky, ktoré chcete importovať"
421
422msgid "Sequence key"
423msgstr "Kľúč postupnosti"
424
425msgid "Show detections on top of image"
426msgstr "Zobraziť detekované objekty nad obrázkom"
427
428msgid "Shows the next picture in the sequence"
429msgstr "Zobrazí nasledujúci obrázok v postupnosti"
430
431msgid "Shows the previous picture in the sequence"
432msgstr "Zobrazí predchádzajúci obrázok v postupnosti"
433
434#. i18n: traffic sign
435msgid "Speed limit"
436msgstr "Rýchlostné obmedzenie"
437
438#. i18n: traffic sign
439msgid "Stop"
440msgstr "Značka \"Zastaviť (stop)\""
441
442msgid "Stops the walk."
443msgstr "Zastaví chôdzu."
444
445msgid "Submit changeset"
446msgstr "Odoslať sadu zmien"
447
448msgid "Submit the current changeset"
449msgstr "Odoslať aktuálnu sadu zmien"
450
451#. CHECKSTYLE.OFF: LineLength
452msgid "Submit the current changeset to Mapillary"
453msgstr "Odoslať aktuálnu sadu zmien do Mapillary"
454
455msgid "Submitting Mapillary Changeset"
456msgstr "Odosiela sa sada zmien Mapillary"
457
458msgid "Submitting changeset to server…"
459msgstr "Odosiela sa sada zmien na server…"
460
461msgid "Supported image formats (JPG and PNG)"
462msgstr "Podporované formáty obrázkov (JPG a PNG)"
463
464msgid "Tag conflict"
465msgstr "Konflikt značiek"
466
467msgid ""
468"The Mapillary layer has stopped downloading images, because the requested "
469"area is too big!"
470msgstr ""
471"Vrstva Mapillary prestala sťahovať obrázky, pretože požadovaná oblasť je "
472"príliš veľká!"
473
474msgid ""
475"The Mapillary plugin now uses a separate panel to display extra information "
476"(like the image key) and actions for the currently selected Mapillary image "
477"(like viewing it in a browser)."
478msgstr ""
479"Plugin Mapillary teraz používa samostatný panel pre zobrazenie doplňujúcich "
480"informácií (ako kľúč obrázkov) a akcie pre zvolený obrázok Mapillary (napr. "
481"zobraziť v prehliadači)."
482
483msgid "There are currently no layers with geotagged images!"
484msgstr "Nemáte žiadne vrstvy s obrázkami s geografickou polohou!"
485
486#, java-format
487msgid ""
488"To solve this problem, you could switch to download mode ''{0}'' and load "
489"Mapillary images for a smaller portion of the map."
490msgstr ""
491"Na vyriešenie tohto problému môžete prepnúť režim sťahovania na \"{0}\" a "
492"načítajte obrázky Mapillary pre menšie oblasti mapy."
493
494msgid ""
495"To solve this problem, you could zoom in and load a smaller area of the map."
496msgstr ""
497"Na vyriešenie tohto problému môžete priblížiť zobrazenie a stiahnuť menšiu "
498"oblasť mapy."
499
500msgid "Too many map objects, zoom in to see all."
501msgstr ""
502"Príliš veľa mapových objektov. Priblížte oblasť, aby ste videli všetky."
503
504#, java-format
505msgid "Total Mapillary images: {0}"
506msgstr "Spolu obrázkov Mapillary: {0}"
507
508#, java-format
509msgid "Turned {0} image"
510msgid_plural "Turned {0} images"
511msgstr[0] "{0} obrázkov otočených"
512msgstr[1] "{0} obrázok otočený"
513msgstr[2] "{0} obrázky otočené"
514
515msgid "Undo"
516msgstr "Späť"
517
518#. i18n: traffic sign
519msgid "Uneven road"
520msgstr "Nerovná cesta"
521
522msgid "Update"
523msgstr "Aktualizovať"
524
525#, java-format
526msgid "Uploading: {0}"
527msgstr "Odosiela sa: {0}"
528
529#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
530msgid "Use 24 hour format"
531msgstr "Použiť 24-hodinový formát"
532
533msgid "User"
534msgstr "Používateľ"
535
536msgid "View in browser"
537msgstr "Zobraziť v prehliadači"
538
539msgid "Wait for full quality pictures"
540msgstr "Čakať na obrázky v plnej kvalite"
541
542msgid "Walk mode"
543msgstr "Režim chôdze"
544
545#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
546msgid ""
547"When opening Mapillary image in web browser, show the blur editor instead of"
548" the image viewer"
549msgstr ""
550"Keď je obrázok Mapillary otvorený vo webovom prehliadači, zobraziť editor "
551"rozmazania namiesto prehliadača obrázkov"
552
553msgid "Which image layers do you want to import into the Mapillary layer?"
554msgstr "Ktoré vrstvy obrázkov chcete importovať do vrstvy Mapillary?"
555
556msgid "Years"
557msgstr "Rokov"
558
559msgid "You are currently not logged in."
560msgstr "Nie ste prihlásený."
561
562#, java-format
563msgid "You are logged in as ''{0}''."
564msgstr "Ste prihlásený ako \"{0}\"."
565
566msgid "You are not logged in, please log in to Mapillary in the preferences"
567msgstr "Nie ste prihlásený, prosím prihláste sa do Mapillary v nastaveniach"
568
569#, java-format
570msgid "You have successfully uploaded {0} images to mapillary.com"
571msgstr "Úspešne ste odoslali {0} obrázkov na mapillary.com"
572
573msgid "Zoom to selected image"
574msgstr "Priblížiť na zvolený obrázok"
575
576msgid "Zoom to the currently selected Mapillary image"
577msgstr "Priblížiť na zvolený obrázok z Mapillary"
578
579msgid "approved"
580msgstr "schválená"
581
582#. i18n: download mode for Mapillary images
583msgid "areas with downloaded OSM-data"
584msgstr "oblasti s už stiahnutými údajmi OSM"
585
586#. i18n: download mode for Mapillary images
587msgid "everything in the visible area"
588msgstr "všetko vo viditeľnej oblasti"
589
590msgid "image has no key"
591msgstr "obrázok nemá kľúč"
592
593#. i18n: download mode for Mapillary images
594msgid "only when manually requested"
595msgstr "len keď je požadované"
596
597msgid "pending"
598msgstr "čakajúca"
599
600msgid "rejected"
601msgstr "odmietnutá"
602
603msgid "sequence has no key"
604msgstr "postupnosť nemá kľúč"
605
606msgid "unknown user"
607msgstr "neznámy používateľ"
608
609#, java-format
610msgid ""
611"{0}\n"
612"Could not read map objects from URL\n"
613"{1}!"
614msgstr ""
615"{0}\n"
616"Nepodarilo sa čítať mapové objekty z adresy\n"
617"{1}!"
618
619#. i18n: {0} is the layer name, {1} the number of images in it
620#, java-format
621msgid "{0} ({1} images)"
622msgstr "{0} ({1} obrázkov)"
623
624#, java-format
625msgid "{0} detections"
626msgstr "{0} detekovaných objektov"
627
628#, java-format
629msgid "{0} downloaded images"
630msgstr "{0} stiahnutých obrázkov"
631
632#, java-format
633msgid "{0} images in total"
634msgstr "{0} obrázkov spolu"
635
636#, java-format
637msgid "{0} images in {1} sequences"
638msgstr "{0} obrázkov v {1} postupnostiach"
639
640#, java-format
641msgid "{0} images submitted, Changeset key: {1}, State: {2}"
642msgstr "{0} obrázkov odoslaných; kľúč sady zmien: {1}, stav: {2}"
643
644#, java-format
645msgid "{0} imported images"
646msgstr "{0} importovaných obrázkov"
647
648#, java-format
649msgid "{0} sequences, each containing between {1} and {2} images (ø {3})"
650msgstr "{0} postupností, každá obsahuje medzi {1} a {2} obrázkov (ø {3})"
651
652#. Plugin description for Mapillary
653msgid "Allows the user to work with pictures hosted at mapillary.com"
654msgstr "Umožňuje používateľovi pracovať s obrázkami na mapillary.com"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.