source: subversion/applications/editors/josm/plugins/MicrosoftStreetside/poSrc/cs.po @ 34393

Last change on this file since 34393 was 34393, checked in by renerr18, 14 months ago

Removed I18n method calls for untranlated log/gui messages. Began refactoring poSrc files.

File size: 17.0 KB
Line 
1# Translations for the JOSM plugin 'MicrosoftStreetside' (cs)
2# Copyright (C) 2018
3# This file is distributed under the same license as the MicrosoftStreetside packages.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: MicrosoftStreetside v0.0.1\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2018-01-21 21:47+0000\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: floscher, 2018\n"
14"Language-Team: Czech (https://www.transifex.com/josm/teams/2544/cs/)\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Language: cs\n"
19"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
20
21msgid "2 images joined"
22msgstr "2 obrázky sloučeny"
23
24msgid "2 images unjoined"
25msgstr "2 obrázky rozděleny"
26
27#, java-format
28msgid ""
29"A tag with key <i>{0}</i> is already present on the selected OSM object."
30msgstr "Značka s klíčem <i>{0}</i> je již na vybraném objektu OSM přítomna."
31
32msgid "Add Streetside tag"
33msgstr "Přidat značku Streetside"
34
35msgid "All images in a directory"
36msgstr "Všechny obrázky v adresáři"
37
38msgid "All map objects loaded."
39msgstr "Všechny objekty mapy načteny."
40
41msgid ""
42"An exception occured while trying to submit a changeset. If this happens "
43"repeatedly, consider reporting a bug via the Help menu. If this message "
44"appears for the first time, simply try it again. This might have been an "
45"issue with the internet connection."
46msgstr ""
47"Při pokusu o odeslání sady změn na server došlo k výjimce. Pokud k tomu "
48"dojde opakovaně, zvažte zaslání hlášení o chybě pomocí menu Nápověda. Pokud "
49"tuto zprávu vidíte poprvé, tak to prostě zkuste udělat znovu. Může se jednat"
50" o problém s připojením k Internetu."
51
52msgid "Cancel"
53msgstr "Zrušit"
54
55#, java-format
56msgid "Changeset upload failed with {0} error ''{1} {2}''!"
57msgstr "Nahrání sady změn na server selhalo s {0} chybou ''{1} {2}''!"
58
59msgid "Choose signs"
60msgstr "Zvolit značky"
61
62msgid "Continues with the paused walk."
63msgstr "Pokračuje v pozastaveném průchodu."
64
65msgid "Copy key"
66msgstr "Kopírovat klíč"
67
68msgid "Could not import a geotagged image to the Streetside layer!"
69msgstr ""
70"Nepodařilo se importovat obrázek se zem. souřadnicemi do vrstvy Streetside!"
71
72#, java-format
73msgid "Could not import the directory ''{0}''!"
74msgstr "Nepodařilo se importovat adresář ''{0}''!"
75
76#, java-format
77msgid "Could not import the image ''{0}''!"
78msgstr "Nepodařilo se importovat obrázek ''{0}''!"
79
80#, java-format
81msgid "Could not open the URL {0} in a browser"
82msgstr "Nemohu otevřít URL {0} v prohlížeči"
83
84#, java-format
85msgid "Could not read from URL {0}!"
86msgstr "Nelze číst z URL {0}!"
87
88msgid "Current Streetside changeset"
89msgstr "Aktuální sada změn Streetside"
90
91#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
92msgid "Cut off sequences at download bounds"
93msgstr "Useknout sekvence na hranicích stahování"
94
95msgid "Days"
96msgstr "Dnů"
97
98msgid "Delete after upload"
99msgstr "Smazat po nahrání"
100
101#, java-format
102msgid "Deleted {0} image"
103msgid_plural "Deleted {0} images"
104msgstr[0] "Smazán {0} obrázek"
105msgstr[1] "Smazány {0} obrázky"
106msgstr[2] "Smazáno {0} obrázků"
107
108#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
109msgid "Display hour when the picture was taken"
110msgstr "Zobrazit hodinu, kdy byl obrázek pořízen"
111
112msgid "Displays detail information on the currently selected Streetside image"
113msgstr "Zobrazí podrobné informace o aktuálně zvoleném obrázku Streetside."
114
115msgid "Displays objects detected by Streetside from their street view imagery"
116msgstr "Zobrazí objekty detekované Streetside z jejich fotografií ulic"
117
118msgid "Displays the layer displaying the map objects detected by Streetside"
119msgstr "Zobrazí vrstvu, ve které jsou mapové objekty detekované Streetside"
120
121#, java-format
122msgid ""
123"Do you really want to replace the current value <i>{0}</i> with the new "
124"value <i>{1}</i>?"
125msgstr ""
126"Opravdu chcete nahradit současnou hodnotu <i>{0}</i> novou hodnotou "
127"<i>{1}</i>?"
128
129msgid "Download Streetside images in current view"
130msgstr "Stáhnout obrázky Streetside v aktuálním zobrazení"
131
132msgid "Download mode"
133msgstr "Režim stahování"
134
135msgid "Downloaded images"
136msgstr "Stažené obrázky"
137
138msgid "Downloading"
139msgstr "Stahuji"
140
141msgid "Downloading Streetside images"
142msgstr "Stáhnout obrázky z Streetside"
143
144msgid "Downloading map objects failed!"
145msgstr "Stažení objektů mapy selhalo!"
146
147msgid "Downloading map objects…"
148msgstr "Stahuji objekty mapy..."
149
150#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
151msgid "Enable experimental beta-features (might be unstable)"
152msgstr "Povolit experimentální beta-funkce (může být nestabilní)"
153
154msgid "Explore"
155msgstr "Prozkoumat"
156
157msgid "Export Streetside images"
158msgstr "Exportovat obrázky Streetside"
159
160msgid "Export all images"
161msgstr "Exportovat všechny obrázky"
162
163msgid "Export selected images"
164msgstr "Exportovat zvolené obrázky"
165
166msgid "Export selected sequence"
167msgstr "Exportovat vybranou sekvenci"
168
169msgid "Finished upload"
170msgstr "Nahrávání na server dokončeno"
171
172msgid "Follow selected image"
173msgstr "Následovat vybraný obrázek"
174
175msgid "From existing image layer"
176msgstr "Z existující vrstvy obrázků"
177
178msgid "From which source do you want to import images to the Streetside layer?"
179msgstr "Z jakého zdroje chcete importovat obrázky do vrstvy Streetside?"
180
181#. i18n: traffic sign
182msgid "Give way"
183msgstr "Dej přednost"
184
185msgid "Go forward"
186msgstr "Vpřed"
187
188msgid "Go to setting and log in to Streetside before uploading."
189msgstr "Jděte do nastavení a před nahráváním se přihlašte na Streetside."
190
191msgid "I got it, close this."
192msgstr "Rozumím, zavřít."
193
194msgid "Image actions"
195msgstr "Akce s obrázkem"
196
197msgid "Image detections"
198msgstr "Detekce obrázků"
199
200msgid "Image info"
201msgstr "Informace o obrázku"
202
203msgid "Image key"
204msgstr "Klíč obrázku"
205
206msgid "Images from my file system"
207msgstr "Obrázky z mého souborového systému"
208
209msgid "Import"
210msgstr "Import"
211
212msgid "Import exception"
213msgstr "Výjimka z importu"
214
215msgid "Import local pictures"
216msgstr "Import lokálních obrázků"
217
218msgid "Import pictures"
219msgstr "Importovat obrázky"
220
221msgid "Import pictures into Streetside layer"
222msgstr "Importovat obrázky do vrstvy Streetside"
223
224msgid "Imported images"
225msgstr "Importované obrázky"
226
227#, java-format
228msgid "Imported {0} image"
229msgid_plural "Imported {0} images"
230msgstr[0] "Importován {0} obrázek"
231msgstr[1] "Importovány {0} obrázky"
232msgstr[2] "Importováno {0} obrázků"
233
234#. i18n: traffic sign
235msgid "Intersection danger"
236msgstr "Upozornění na křižovatku"
237
238msgid ""
239"It can be activated by clicking the left button at the bottom of this "
240"message or the button in the toolbar on the left, which uses the same icon."
241msgstr ""
242"Lze ho aktivovat kliknutím levým tlačítkem na spodek této zprávy nebo "
243"tlačítkem na panelu nástrojů vlevo, které má stejnou ikonu."
244
245msgid "Join mode"
246msgstr "Režim slučování"
247
248msgid "Join/unjoin pictures"
249msgstr "Sloučit/rozdělit obrázky"
250
251msgid "Jump to blue"
252msgstr "Skočit na modrou"
253
254msgid "Jump to red"
255msgstr "Skočit na červenou"
256
257msgid "Jumps to the picture at the other side of the blue line"
258msgstr "Skočí na obrázek na druhé straně modré čáry"
259
260msgid "Jumps to the picture at the other side of the red line"
261msgstr "Skočí na obrázek na druhé straně červené čáry"
262
263msgid "Key copied to clipboard"
264msgstr "Klíč zkopírován do schránky"
265
266msgid "Login"
267msgstr "Přihlásit se"
268
269msgid "Login successful, return to JOSM."
270msgstr "Přihlášení úspěšné, návrat do JOSM."
271
272msgid "Logout"
273msgstr "Odhlásit se"
274
275#. i18n: traffic sign
276msgid "Mandatory direction (any)"
277msgstr "Přikázaný směr jízdy (jakýkoliv)"
278
279msgid "Streetside"
280msgstr "Streetside"
281
282msgid "Streetside Images"
283msgstr "Obrázky Streetside"
284
285msgid "Streetside changeset"
286msgstr "Sada změn Streetside"
287
288msgid "Streetside filter"
289msgstr "Filtr Streetside"
290
291msgid "Streetside history"
292msgstr "Historie Streetside"
293
294msgid "Streetside image"
295msgstr "Obrázek Streetside"
296
297msgid "Streetside layer"
298msgstr "Vrstva Streetside"
299
300msgid "Streetside login"
301msgstr "Přihlášení Streetside"
302
303msgid "Streetside object layer"
304msgstr "Vrstva objektů Streetside"
305
306msgid "Streetside objects"
307msgstr "Objekty Streetside"
308
309msgid "Months"
310msgstr "Měsíců"
311
312#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
313msgid "Move to picture''s location with next/previous buttons"
314msgstr "Přesunout se na umístění obrázku tlačítky další/předchozí"
315
316#, java-format
317msgid "Moved {0} image"
318msgid_plural "Moved {0} images"
319msgstr[0] "Posunut {0} obrázek"
320msgstr[1] "Posunuty {0} obrázky"
321msgstr[2] "Posunuto {0} obrázků"
322
323msgid "Next picture"
324msgstr "Další obrázek"
325
326#. i18n: traffic sign
327msgid "No entry"
328msgstr "Zákaz vjezdu"
329
330msgid "No image selected"
331msgstr "Nebyl vybrán žádný obrázek"
332
333msgid "No images found"
334msgstr "Nebyly nalezeny žádné obrázky"
335
336#. i18n: traffic sign
337msgid "No overtaking"
338msgstr "Zákaz předjíždění"
339
340#. i18n: traffic sign
341msgid "No parking"
342msgstr "Zákaz parkování"
343
344#. i18n: traffic sign
345msgid "No turn"
346msgstr "Zákaz odbočení"
347
348msgid "Not Logged in to Streetside"
349msgstr "Nepřihlášeno k Streetside"
350
351msgid "Not older than: "
352msgstr "Ne starší než: "
353
354#. i18n: Spinner label in JOSM settings
355msgid "Number of images to be pre-fetched (forwards and backwards)"
356msgstr "Počet snímků, která se mají načíst dopředu (vpřed a vzad)"
357
358msgid "Only images with signs"
359msgstr "Pouze obrázky se značkami"
360
361msgid "Open Streetside changeset dialog"
362msgstr "Otevřít dialog sady změn Streetside"
363
364msgid "Open Streetside filter dialog"
365msgstr "Otevřít okno filtru Streetside"
366
367msgid "Open Streetside history dialog"
368msgstr "Otevřít dialog historie Streetside"
369
370msgid "Open Streetside layer"
371msgstr "Otevřená vrstva Streetside"
372
373msgid "Open Streetside window"
374msgstr "Otevřít okno Streetside"
375
376msgid "Pause"
377msgstr "Pozastavit"
378
379msgid "Pauses the walk."
380msgstr "Pozastaví průchod."
381
382#. i18n: traffic sign
383msgid "Pedestrian crossing"
384msgstr "Přechod pro chodce"
385
386msgid "Play"
387msgstr "Přehrát"
388
389#, java-format
390msgid "Press \"{0}\" to download images"
391msgstr "Stiskněte \"{0}\" pro stažení obrázků"
392
393#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
394msgid "Preview images when hovering its icon"
395msgstr "Nahlédnout obrázek při ukázání na jeho ikonu"
396
397msgid "Previous picture"
398msgstr "Předchozí obrázek"
399
400msgid "Redo"
401msgstr "Znovu"
402
403msgid "Reset"
404msgstr "Reset"
405
406msgid "Rewrite imported images"
407msgstr "Přepsat importované obrázky"
408
409#. i18n: traffic sign
410msgid "Roundabout"
411msgstr "Kruhový objezd"
412
413msgid "Select a directory"
414msgstr "Zvolte adresář"
415
416msgid "Select directory to import images from"
417msgstr "Zvolte adresář, ze kterého chcete importovat obrázky"
418
419msgid "Select mode"
420msgstr "Výběr režimu"
421
422msgid "Select the images you want to import"
423msgstr "Zvolte obrázky, které chcete importovat"
424
425msgid "Sequence key"
426msgstr "Klíč sekvence"
427
428msgid "Show detections on top of image"
429msgstr "Zobrazit detekce na vrcholu snímku"
430
431msgid "Shows the next picture in the sequence"
432msgstr "Ukáže další obrázek v sekvenci"
433
434msgid "Shows the previous picture in the sequence"
435msgstr "Ukáže předchozí obrázek v sekvenci"
436
437#. i18n: traffic sign
438msgid "Speed limit"
439msgstr "Omezení rychlosti"
440
441#. i18n: traffic sign
442msgid "Stop"
443msgstr "Stop"
444
445msgid "Stops the walk."
446msgstr "Ukončí průchod."
447
448msgid "Submit changeset"
449msgstr "Odeslat sadu změn"
450
451msgid "Submit the current changeset"
452msgstr "Odeslat aktuální sadu změn"
453
454#. CHECKSTYLE.OFF: LineLength
455msgid "Submit the current changeset to Streetside"
456msgstr "Odeslat aktuální sadu změn na Streetsidey"
457
458msgid "Submitting Streetside Changeset"
459msgstr "Odesílání sady změn Streetside"
460
461msgid "Submitting changeset to server…"
462msgstr "Odesílám sadu změn na server…"
463
464msgid "Supported image formats (JPG and PNG)"
465msgstr "Podporované formáty obrázků (JPG a PNG)"
466
467msgid "Tag conflict"
468msgstr "Konflikt značek"
469
470msgid ""
471"The Streetside layer has stopped downloading images, because the requested "
472"area is too big!"
473msgstr ""
474"Do vrstvy Streetside se již nenačítají obrázky, protože požadovaná oblast je "
475"příliš velká!"
476
477msgid ""
478"The Streetside plugin now uses a separate panel to display extra information "
479"(like the image key) and actions for the currently selected Streetside image "
480"(like viewing it in a browser)."
481msgstr ""
482"Doplněk Streetside nyní používá zvláštní panel pro zobrazení dodatečných "
483"informací (jako třeba klíče image) a akcí s aktuálně zvoleným obrázkem z "
484"Streetside (jako třeba zobrazení v prohlížeči)."
485
486msgid "There are currently no layers with geotagged images!"
487msgstr ""
488"Momentálně nemáme žádné vrstvy s obrázky se zeměpisnými sourřadnicemi!"
489
490#, java-format
491msgid ""
492"To solve this problem, you could switch to download mode ''{0}'' and load "
493"Streetside images for a smaller portion of the map."
494msgstr ""
495"Chcete-li tento problém vyřešit, přepněte na režim stahování ''{0}'' a "
496"načtěte obrázky Streetside z menší části mapy."
497
498msgid ""
499"To solve this problem, you could zoom in and load a smaller area of the map."
500msgstr ""
501"Chcete-li tento problém vyřešit, přibližte obraz a načtěte menší oblast "
502"mapy."
503
504msgid "Too many map objects, zoom in to see all."
505msgstr ""
506"Příliš mnoho mapových objektů, zvětšte přiblížení, abyste viděli všechny."
507
508#, java-format
509msgid "Total Streetside images: {0}"
510msgstr "Celkem obrázků z Streetside: {0}"
511
512#, java-format
513msgid "Turned {0} image"
514msgid_plural "Turned {0} images"
515msgstr[0] "Otočen {0} obrázek"
516msgstr[1] "Otočeny {0} obrázky"
517msgstr[2] "Otočeno {0} obrázků"
518
519msgid "Undo"
520msgstr "Zpět"
521
522#. i18n: traffic sign
523msgid "Uneven road"
524msgstr "Nerovnost vozovky"
525
526msgid "Update"
527msgstr "Aktualizovat"
528
529#, java-format
530msgid "Uploading: {0}"
531msgstr "Nahrávám na server: {0}"
532
533#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
534msgid "Use 24 hour format"
535msgstr "Použít 24hodinový formát"
536
537msgid "User"
538msgstr "Uživatel"
539
540msgid "View in browser"
541msgstr "Zobrazit v prohlížeči"
542
543msgid "Wait for full quality pictures"
544msgstr "Počkat na obrázek v maximální kvalitě"
545
546msgid "Walk mode"
547msgstr "Režim chůze"
548
549#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
550msgid ""
551"When opening Streetside image in web browser, show the blur editor instead of"
552" the image viewer"
553msgstr ""
554"Při otevírání obrázku Streetside v internetovém prohlížeči zobrazit namísto "
555"prohlížeče obrázků editor rozmazání."
556
557msgid "Which image layers do you want to import into the Streetside layer?"
558msgstr "Které vrstvy obrázků chcete importovat do vrstvy Streetside?"
559
560msgid "Years"
561msgstr "Let"
562
563msgid "You are currently not logged in."
564msgstr "Momentálně nejste přihlášen."
565
566#, java-format
567msgid "You are logged in as ''{0}''."
568msgstr "Jste přihlášen jako ''{0}''."
569
570msgid "You are not logged in, please log in to Streetside in the preferences"
571msgstr "Nejste přihlášeni, prosím, přihlaste se k Streetside v předvolbách"
572
573#, java-format
574msgid "You have successfully uploaded {0} images to Bing.com"
575msgstr "Úspěšně jste nahrál {0} obrázky na Bing.com"
576
577msgid "Zoom to selected image"
578msgstr "Zvětšit na zvolený obrázek"
579
580msgid "Zoom to the currently selected Streetside image"
581msgstr "Zvětšit na aktuálně zvolený obrázek Streetside"
582
583msgid "approved"
584msgstr "schváleno"
585
586#. i18n: download mode for Streetside images
587msgid "areas with downloaded OSM-data"
588msgstr "oblasti se staženými daty OSM"
589
590#. i18n: download mode for Streetside images
591msgid "everything in the visible area"
592msgstr "vše ve viditelné oblasti"
593
594msgid "image has no key"
595msgstr "obrázek nemá žádný klíč"
596
597#. i18n: download mode for Streetside images
598msgid "only when manually requested"
599msgstr "pouze pokud je ručně požadováno"
600
601msgid "pending"
602msgstr "čekající"
603
604msgid "rejected"
605msgstr "zamítnuto"
606
607msgid "sequence has no key"
608msgstr "sekvence nemá žádný klíč"
609
610msgid "unknown user"
611msgstr "neznámý uživatel"
612
613#, java-format
614msgid ""
615"{0}\n"
616"Could not read map objects from URL\n"
617"{1}!"
618msgstr ""
619"{0}\n"
620"Nelze načíst objekty mapy z URL\n"
621"{1}!"
622
623#. i18n: {0} is the layer name, {1} the number of images in it
624#, java-format
625msgid "{0} ({1} images)"
626msgstr "{0} ({1} obrázků)"
627
628#, java-format
629msgid "{0} detections"
630msgstr "{0} detekcí"
631
632#, java-format
633msgid "{0} downloaded images"
634msgstr "{0} stažených obrázků"
635
636#, java-format
637msgid "{0} images in total"
638msgstr "{0} obrázků celkem"
639
640#, java-format
641msgid "{0} images in {1} sequences"
642msgstr "{0} obrázků ve {1} sekvencích"
643
644#, java-format
645msgid "{0} images submitted, Changeset key: {1}, State: {2}"
646msgstr "{0} obrázků předáno, klíč sady změn: {1}, stav: {2}"
647
648#, java-format
649msgid "{0} imported images"
650msgstr "{0} importovaných obrázků"
651
652#, java-format
653msgid "{0} sequences, each containing between {1} and {2} images (ø {3})"
654msgstr "{0} sekvencí, každá obsahuje mezi {1} a {2} obrázky (ø {3})"
655
656#. Plugin description for Streetside
657msgid "Allows the user to work with pictures hosted at Bing.com"
658msgstr "Dovoluje uživateli pracovat s obrázky uloženými na Bing.com"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.