source: subversion/applications/editors/josm/plugins/MicrosoftStreetside/poSrc/nl.po @ 34393

Last change on this file since 34393 was 34393, checked in by renerr18, 14 months ago

Removed I18n method calls for untranlated log/gui messages. Began refactoring poSrc files.

File size: 16.8 KB
Line 
1# Translations for the JOSM plugin 'MicrosoftStreetside' (nl)
2# Copyright (C) 2018
3# This file is distributed under the same license as the MicrosoftStreetside packages.
4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
9"Project-Id-Version: MicrosoftStreetside v0.0.1\n"
10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2018-01-21 21:47+0000\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: floscher, 2018\n"
14"Language-Team: Dutch (https://www.transifex.com/josm/teams/2544/nl/)\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Language: nl\n"
19"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
20
21msgid "2 images joined"
22msgstr "2 afbeeldingen samengevoegd"
23
24msgid "2 images unjoined"
25msgstr "2 afbeeldingen van elkaar losgemaakt"
26
27#, java-format
28msgid ""
29"A tag with key <i>{0}</i> is already present on the selected OSM object."
30msgstr ""
31"Een tag met de sleutel <i>{0}</i> is al aanwezig op het geselecteerde object"
32" van OSM."
33
34msgid "Add Streetside tag"
35msgstr "Tag voor Streetside toevoegen"
36
37msgid "All images in a directory"
38msgstr "Alle afbeeldingen in een map"
39
40msgid "All map objects loaded."
41msgstr "Alle kaartobjecten geladen."
42
43msgid ""
44"An exception occured while trying to submit a changeset. If this happens "
45"repeatedly, consider reporting a bug via the Help menu. If this message "
46"appears for the first time, simply try it again. This might have been an "
47"issue with the internet connection."
48msgstr ""
49"er trad een uitzondering op tijdens het indienen van de wijzigingenset. Als "
50"dit vaker voorkomt, overweeg dan om een bug te rapporteren via het menu "
51"Help. Als dit bericht voor de eerste keer verschijnt, probeer het dan gewoon"
52" nog een keer. Dit zou een probleempje met de internetverbinding geweest "
53"kunnen zijn."
54
55msgid "Cancel"
56msgstr "Annuleren"
57
58#, java-format
59msgid "Changeset upload failed with {0} error ''{1} {2}''!"
60msgstr "Uploaden van wijzigingenset mislukt met {0} fout ''{1} {2}''!"
61
62msgid "Choose signs"
63msgstr "Tekens kiezen"
64
65msgid "Continues with the paused walk."
66msgstr "Doorgaan met onderbroken wandeling"
67
68msgid "Copy key"
69msgstr "Sleutel kopiëren"
70
71msgid "Could not import a geotagged image to the Streetside layer!"
72msgstr ""
73"Kon geen afbeelding met geoverwijzingen importeren in de laag van Streetside!"
74
75#, java-format
76msgid "Could not import the directory ''{0}''!"
77msgstr "Kon de map ''{0}'' niet importeren!"
78
79#, java-format
80msgid "Could not import the image ''{0}''!"
81msgstr "Kon de afbeelding ''{0}'' niet importeren!"
82
83#, java-format
84msgid "Could not open the URL {0} in a browser"
85msgstr "Kon de URL {0} niet openen in een browser"
86
87#, java-format
88msgid "Could not read from URL {0}!"
89msgstr "Kon niet lezen vanuit de URL {0}!"
90
91msgid "Current Streetside changeset"
92msgstr "Huidige wijzigingenset voor Streetside"
93
94#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
95msgid "Cut off sequences at download bounds"
96msgstr "Snijd reeksen af op de randen van de download"
97
98msgid "Days"
99msgstr "Dagen"
100
101msgid "Delete after upload"
102msgstr "Na uploaden verwijderen"
103
104#, java-format
105msgid "Deleted {0} image"
106msgid_plural "Deleted {0} images"
107msgstr[0] "{0} afbeelding verwijderd"
108msgstr[1] "{0} afbeeldingen verwijderd"
109
110#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
111msgid "Display hour when the picture was taken"
112msgstr "Uur weergeven van wanneer de afbeelding werd gemaakt"
113
114msgid "Displays detail information on the currently selected Streetside image"
115msgstr ""
116"Geeft gedetailleerde informatie weer over de momenteel geselecteerde "
117"afbeelding in Streetside"
118
119msgid "Displays objects detected by Streetside from their street view imagery"
120msgstr ""
121"Laat objecten zien die zijn gedetecteerd door Streetside vanuit hun "
122"straatweergaven"
123
124msgid "Displays the layer displaying the map objects detected by Streetside"
125msgstr ""
126"Geeft de laag weer die de kaartobjecten weergeeft die zijn gedetecteerd door"
127" Streetside"
128
129#, java-format
130msgid ""
131"Do you really want to replace the current value <i>{0}</i> with the new "
132"value <i>{1}</i>?"
133msgstr ""
134"Wilt u echt de huidige waarde <i>{0}</i> vervangen door de nieuwe waarde "
135"<i>{1}</i>?"
136
137msgid "Download Streetside images in current view"
138msgstr "Afbeeldingen van Streetside in huidige weergave downloaden"
139
140msgid "Download mode"
141msgstr "Modus Downloaden"
142
143msgid "Downloaded images"
144msgstr "Gedownloade afbeeldingen"
145
146msgid "Downloading"
147msgstr "Downloaden"
148
149msgid "Downloading Streetside images"
150msgstr "Afbeeldingen van Streetside downloaden"
151
152msgid "Downloading map objects failed!"
153msgstr "Downloaden van kaartobjecten is mislukt!"
154
155msgid "Downloading map objects…"
156msgstr "Kaartobjecten downloaden…"
157
158#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
159msgid "Enable experimental beta-features (might be unstable)"
160msgstr "Experimentele bèta-mogelijkheden inschakelen (kunnen onstabiel zijn)"
161
162msgid "Explore"
163msgstr "Verkennen"
164
165msgid "Export all images"
166msgstr "Alle afbeeldingen exporteren"
167
168msgid "Export selected images"
169msgstr "Geselecteerde afbeeldingen exporteren"
170
171msgid "Export selected sequence"
172msgstr "Geselecteerde reeks exporteren"
173
174msgid "Finished upload"
175msgstr "Uploaden voltooid"
176
177msgid "Follow selected image"
178msgstr "Geselecteerde afbeelding volgen"
179
180msgid "From existing image layer"
181msgstr "Uit bestaande afbeeldingslaag"
182
183msgid "From which source do you want to import images to the Streetside layer?"
184msgstr ""
185"Vanuit welke bron wilt u afbeeldingen importeren naar de laag van Streetside?"
186
187#. i18n: traffic sign
188msgid "Give way"
189msgstr "Voorrang verlenen"
190
191msgid "Go forward"
192msgstr "Naar voren gaan"
193
194msgid "Go to setting and log in to Streetside before uploading."
195msgstr "Ga naar Instellingen en log in bij Streetside vóór uploaden."
196
197msgid "I got it, close this."
198msgstr "Ik snap het, sluit dit venster."
199
200msgid "Image actions"
201msgstr "Acties voor afbeelding"
202
203msgid "Image detections"
204msgstr "Detecties in afbeelding"
205
206msgid "Image info"
207msgstr "Informatie over afbeelding"
208
209msgid "Image key"
210msgstr "Sleutel voor afbeelding"
211
212msgid "Images from my file system"
213msgstr "Afbeeldingen vanaf mijn bestandssysteem"
214
215msgid "Import"
216msgstr "Importeren"
217
218msgid "Import exception"
219msgstr "Uitzondering bij importeren"
220
221msgid "Import local pictures"
222msgstr "Lokale afbeeldingen importeren"
223
224msgid "Import pictures"
225msgstr "Afbeeldingen importeren"
226
227msgid "Import pictures into Streetside layer"
228msgstr "Afbeeldingen naar laag van v importeren"
229
230msgid "Imported images"
231msgstr "Geïmporteerde afbeeldingen"
232
233#, java-format
234msgid "Imported {0} image"
235msgid_plural "Imported {0} images"
236msgstr[0] "{0} afbeelding geïmporteerd"
237msgstr[1] "{0} afbeeldingen geïmporteerd"
238
239#. i18n: traffic sign
240msgid "Intersection danger"
241msgstr "Gevaar: kruising"
242
243msgid ""
244"It can be activated by clicking the left button at the bottom of this "
245"message or the button in the toolbar on the left, which uses the same icon."
246msgstr ""
247"Het kan worden geactiveerd door te klikken op de linker knop aan de "
248"onderzijde van dit bericht of de knop links in de werkbalk, die hetzelfde "
249"pictogram gebruikt."
250
251msgid "Join mode"
252msgstr "Modus Samenvoegen"
253
254msgid "Join/unjoin pictures"
255msgstr "Afbeeldingen samenvoegen/van elkaar losmaken"
256
257msgid "Jump to blue"
258msgstr "Spring naar blauw"
259
260msgid "Jump to red"
261msgstr "Spring naar rood"
262
263msgid "Jumps to the picture at the other side of the blue line"
264msgstr "Springt naar de afbeelding aan de andere zijde van de blauwe lijn"
265
266msgid "Jumps to the picture at the other side of the red line"
267msgstr "Springt naar de afbeelding aan de andere zijde van de rode lijn"
268
269msgid "Key copied to clipboard"
270msgstr "Sleutel gekopieerd naar klembord"
271
272msgid "Login"
273msgstr "Inloggen"
274
275msgid "Login successful, return to JOSM."
276msgstr "Log-in succesvol, terug naar JOSM."
277
278msgid "Logout"
279msgstr "Uitloggen"
280
281#. i18n: traffic sign
282msgid "Mandatory direction (any)"
283msgstr "Verplichte rijrivchting (altijd)"
284
285msgid "Streetside"
286msgstr "Streetside"
287
288msgid "Streetside Images"
289msgstr "Afbeeldingen van Streetside"
290
291msgid "Streetside changeset"
292msgstr "Streetside wijzigingenset"
293
294msgid "Streetside filter"
295msgstr "filter voor Streetside"
296
297msgid "Streetside history"
298msgstr "Geschiedenis Streetside"
299
300msgid "Streetside layer"
301msgstr "laag van Streetsidey"
302
303msgid "Streetside login"
304msgstr "Log-in voor Streetside"
305
306msgid "Streetside object layer"
307msgstr "Streetside objectenlaag"
308
309msgid "Streetside objects"
310msgstr "Objecten van Streetside"
311
312msgid "Months"
313msgstr "Maanden"
314
315#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
316msgid "Move to picture''s location with next/previous buttons"
317msgstr "Naar locatie van afbeeldingen verplaatsen met knoppen Volgende/Vorige"
318
319#, java-format
320msgid "Moved {0} image"
321msgid_plural "Moved {0} images"
322msgstr[0] "{0} afbeelding verplaatst"
323msgstr[1] "{0} afbeeldingen verplaatst"
324
325msgid "Next picture"
326msgstr "Volgende afbeelding"
327
328#. i18n: traffic sign
329msgid "No entry"
330msgstr "Niet inrijden"
331
332msgid "No image selected"
333msgstr "Geen afbeelding geselecteerd"
334
335msgid "No images found"
336msgstr "Geen afbeeldingen gevonden"
337
338#. i18n: traffic sign
339msgid "No overtaking"
340msgstr "Niet inhalen"
341
342#. i18n: traffic sign
343msgid "No parking"
344msgstr "Niet parkeren"
345
346#. i18n: traffic sign
347msgid "No turn"
348msgstr "Niet keren"
349
350msgid "Not Logged in to Streetside"
351msgstr "Niet ingelogd bij Streetside"
352
353msgid "Not older than: "
354msgstr "Niet ouder dan: "
355
356#. i18n: Spinner label in JOSM settings
357msgid "Number of images to be pre-fetched (forwards and backwards)"
358msgstr ""
359"Aantal afbeeldingen om vooraf op te halen (voorwaarts en achterwaarts)"
360
361msgid "Only images with signs"
362msgstr "Alleen afbeeldingen met tekens"
363
364msgid "Open Streetside changeset dialog"
365msgstr "Dialoogvenster voor wijzigingenset Streetside openen"
366
367msgid "Open Streetside filter dialog"
368msgstr "Dialoogvenster voor filter van Streetside openen"
369
370msgid "Open Streetside history dialog"
371msgstr "Dialoogvenster Geschiedenis van Streetside openen"
372
373msgid "Open Streetside window"
374msgstr "Venster van Streetside openen"
375
376msgid "Pause"
377msgstr "Pauze"
378
379msgid "Pauses the walk."
380msgstr "Onderbreekt de wandeling"
381
382#. i18n: traffic sign
383msgid "Pedestrian crossing"
384msgstr "Voetgangersoversteekplaats"
385
386msgid "Play"
387msgstr "Afspelen"
388
389#, java-format
390msgid "Press \"{0}\" to download images"
391msgstr "Druk op \"{0}\" om afbeeldingen te downloaden"
392
393#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
394msgid "Preview images when hovering its icon"
395msgstr "Voorbeeld van afbeeldingen bij bevinden boven pictogram"
396
397msgid "Previous picture"
398msgstr "Vorige afbeelding"
399
400msgid "Redo"
401msgstr "Opnieuw uitvoeren"
402
403msgid "Reset"
404msgstr "Herstellen"
405
406msgid "Rewrite imported images"
407msgstr "Geïmporteerde afbeeldingen opnieuw schrijven"
408
409#. i18n: traffic sign
410msgid "Roundabout"
411msgstr "Rotonde"
412
413msgid "Select a directory"
414msgstr "Selecteer een map"
415
416msgid "Select directory to import images from"
417msgstr "Selecteer de map van waaruit u de afbeeldingen wilt importeren"
418
419msgid "Select mode"
420msgstr "Modus Selectie"
421
422msgid "Select the images you want to import"
423msgstr "Selecteer de afbeeldingen die u wilt importeren"
424
425msgid "Sequence key"
426msgstr "Sleutel voor reeks"
427
428msgid "Show detections on top of image"
429msgstr "Detecties bovenop afbeelding weergeven"
430
431msgid "Shows the next picture in the sequence"
432msgstr "Geeft de volgende afbeelding in de reeks weer"
433
434msgid "Shows the previous picture in the sequence"
435msgstr "Geeft de vorige afbeelding in de reeks weer"
436
437#. i18n: traffic sign
438msgid "Speed limit"
439msgstr "Maximum snelheid"
440
441#. i18n: traffic sign
442msgid "Stop"
443msgstr "Stop"
444
445msgid "Stops the walk."
446msgstr "Stopt de wandeling"
447
448msgid "Submit changeset"
449msgstr "Wijzigingenset indienen"
450
451msgid "Submit the current changeset"
452msgstr "De huidige wijzigingenset indienen"
453
454#. CHECKSTYLE.OFF: LineLength
455msgid "Submit the current changeset to Streetside"
456msgstr "De huidige wijzigingenset naar Streetside indienen"
457
458msgid "Submitting Streetside Changeset"
459msgstr "Wijzigingenset voor Streetside indienen"
460
461msgid "Submitting changeset to server…"
462msgstr "Wijzigingenset indienen bij de server…"
463
464msgid "Supported image formats (JPG and PNG)"
465msgstr "Ondersteunde indelingen voor afbeeldingen (JPG en PNG)"
466
467msgid "Tag conflict"
468msgstr "Tagconflict"
469
470msgid ""
471"The Streetside layer has stopped downloading images, because the requested "
472"area is too big!"
473msgstr ""
474"De laag van Streetside is gestopt met downloaden va afbeeldingen omdat het "
475"gevraagde gebied te groot is!"
476
477msgid ""
478"The Streetside plugin now uses a separate panel to display extra information "
479"(like the image key) and actions for the currently selected v image "
480"(like viewing it in a browser)."
481msgstr ""
482"De plug-in Streetside gebruikt nu een afzonderlijk paneel om extra informatie"
483" weer te geven (zoals de sleutel van de afbeelding) en acties voor de "
484"momenteel geselecteerde afbeelding in v (zoals die bekijken in een "
485"browser)."
486
487msgid "There are currently no layers with geotagged images!"
488msgstr "Er zijn momenteel geen lagen met afbeeldingen met geoverwijzingen!"
489
490#, java-format
491msgid ""
492"To solve this problem, you could switch to download mode ''{0}'' and load "
493"Streetside images for a smaller portion of the map."
494msgstr ""
495"U zou kunnen schakelen naar de modus Downloaden ''{0}'' en afbeeldingen van "
496"Streetside kunnen laden voor een kleiner gedeelte van de kaart om dit "
497"probleem op te lossen."
498
499msgid ""
500"To solve this problem, you could zoom in and load a smaller area of the map."
501msgstr ""
502"U zou in kunnen zoomen en een kleiner gedeelte van de kaart kunnen laden om "
503"dit probleem op te lossen."
504
505msgid "Too many map objects, zoom in to see all."
506msgstr "Teveel kaartobjecten, zoom in om ze allemaal te zien."
507
508#, java-format
509msgid "Total Streetside images: {0}"
510msgstr "Totaal aantal afbeeldingen van Streetside: {0}"
511
512#, java-format
513msgid "Turned {0} image"
514msgid_plural "Turned {0} images"
515msgstr[0] "{0} afbeelding gedraaid"
516msgstr[1] "{0} afbeeldingen gedraaid"
517
518msgid "Undo"
519msgstr "Ongedaan maken"
520
521#. i18n: traffic sign
522msgid "Uneven road"
523msgstr "Oneven weg"
524
525msgid "Update"
526msgstr "Bijwerken"
527
528#, java-format
529msgid "Uploading: {0}"
530msgstr "Uploaden: {0}"
531
532#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
533msgid "Use 24 hour format"
534msgstr "24-uursindeling gebruiken"
535
536msgid "User"
537msgstr "Gebruiker"
538
539msgid "View in browser"
540msgstr "Weergeven in browser"
541
542msgid "Wait for full quality pictures"
543msgstr "Wachten op afbeeldingen met goede kwaliteit"
544
545msgid "Walk mode"
546msgstr "Modus Wandeling"
547
548msgid "Which image layers do you want to import into the Streetside layer?"
549msgstr "Welke afbeeldingslagen wilt u importeren in de laag van Streetside?"
550
551msgid "Years"
552msgstr "Jaren"
553
554msgid "You are currently not logged in."
555msgstr "U bent momenteel niet ingelogd."
556
557#, java-format
558msgid "You are logged in as ''{0}''."
559msgstr "U bent aangemeld als ''{0}''."
560
561msgid "You are not logged in, please log in to Streetside in the preferences"
562msgstr "U bent niet ingelogd, log in bij Streetside in de Voorkeuren"
563
564#, java-format
565msgid "You have successfully uploaded {0} images to Bing.com"
566msgstr "U heeft met succes {0} afbeeldingen naar Bing.com geüpload"
567
568msgid "Zoom to selected image"
569msgstr "Zoom naar geselecteerde afbeelding"
570
571msgid "Zoom to the currently selected Streetside image"
572msgstr "Zoom naar huidige geselecteerde afbeelding van Streetside"
573
574msgid "approved"
575msgstr "goedgekeurd"
576
577#. i18n: download mode for Streetside images
578msgid "areas with downloaded OSM-data"
579msgstr "gebieden met gedownloade gegevens van OSM"
580
581#. i18n: download mode for Streetside images
582msgid "everything in the visible area"
583msgstr "alles in het zichtbare gebied"
584
585msgid "image has no key"
586msgstr "afbeelding heeft geen sleutel"
587
588#. i18n: download mode for Streetside images
589msgid "only when manually requested"
590msgstr "alleen indien handmatig verzocht"
591
592msgid "pending"
593msgstr "afwachtend"
594
595msgid "rejected"
596msgstr "afgewezen"
597
598msgid "sequence has no key"
599msgstr "reeks heeft geen sleutel"
600
601msgid "unknown user"
602msgstr "onbekende gebruiker"
603
604#, java-format
605msgid ""
606"{0}\n"
607"Could not read map objects from URL\n"
608"{1}!"
609msgstr ""
610"{0}\n"
611"Kon geen kaartobjecten lezen vanuit URL\n"
612"{1}!"
613
614#. i18n: {0} is the layer name, {1} the number of images in it
615#, java-format
616msgid "{0} ({1} images)"
617msgstr "{0} ({1} afbeeldingen)"
618
619#, java-format
620msgid "{0} detections"
621msgstr "{0} detecties"
622
623#, java-format
624msgid "{0} downloaded images"
625msgstr "{0} gedownloade afbeeldingen"
626
627#, java-format
628msgid "{0} images in total"
629msgstr "{0} totaal aantal afbeeldingen"
630
631#, java-format
632msgid "{0} images in {1} sequences"
633msgstr "{0} afbeeldingen in {1} reeksen"
634
635#, java-format
636msgid "{0} images submitted, Changeset key: {1}, State: {2}"
637msgstr "{0} afbeeldingen ingediend, Sleutel wijzigingenset: {1}, Status: {2}"
638
639#, java-format
640msgid "{0} imported images"
641msgstr "{0} geïmporteerde afbeeldingen"
642
643#, java-format
644msgid "{0} sequences, each containing between {1} and {2} images (ø {3})"
645msgstr "{0} reeksen, elk tussen {1} en {2} afbeeldingen bevattend (ø {3})"
646
647#. Plugin description for Streetside
648msgid "Allows the user to work with pictures hosted at Bing.com"
649msgstr ""
650"Stelt de gebruiker in staat om te werken met afbeeldingen die worden gehost "
651"op Bing.com"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.