source: subversion/applications/editors/josm/plugins/MicrosoftStreetside/poSrc/pl.po @ 34393

Last change on this file since 34393 was 34393, checked in by renerr18, 14 months ago

Removed I18n method calls for untranlated log/gui messages. Began refactoring poSrc files.

File size: 15.8 KB
RevLine 
[34393]1# Translations for the JOSM plugin 'MicrosoftStreetside' (pl)
[34317]2# Copyright (C) 2018
[34393]3# This file is distributed under the same license as the MicrosoftStreetside packages.
[34317]4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
[34393]9"Project-Id-Version: MicrosoftStreetside v0.0.1\n"
[34317]10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2018-01-21 21:47+0000\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: floscher, 2018\n"
14"Language-Team: Polish (https://www.transifex.com/josm/teams/2544/pl/)\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Language: pl\n"
19"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
20
21msgid "2 images joined"
22msgstr "2 zdjęcia połączone"
23
24msgid "2 images unjoined"
25msgstr "2 zdjęcia rozłączone"
26
27#, java-format
28msgid ""
29"A tag with key <i>{0}</i> is already present on the selected OSM object."
30msgstr ""
31"Znacznik z kluczem <i>{0}</i> obecnie istnieje w wybranym obiekcie OSM."
32
[34393]33msgid "Add Streetside tag"
34msgstr "Dodaj znacznik Streetside"
[34317]35
36msgid "All images in a directory"
37msgstr "Wszystkie zdjęcia w katalogu"
38
39msgid "All map objects loaded."
40msgstr "Wsyzstkie dane mapy załadowane."
41
42msgid ""
43"An exception occured while trying to submit a changeset. If this happens "
44"repeatedly, consider reporting a bug via the Help menu. If this message "
45"appears for the first time, simply try it again. This might have been an "
46"issue with the internet connection."
47msgstr ""
48"Wystąpił błąd podczas próby wysyłania zestawu zmian. Jeśli powtarza się to "
49"często, zgłoś błąd poprzez menu pomocy. Jeśli wiadomość pojawiła się "
50"pierwszy raz, po prostu spróbuj ponownie. Może wystąpiły jakieś problemy z "
51"połączeniem internetowym."
52
53msgid "Cancel"
54msgstr "Anuluj"
55
56#, java-format
57msgid "Changeset upload failed with {0} error ''{1} {2}''!"
58msgstr "Błąd wysyłania zestawu zmian z {0} ''{1} {2}''!"
59
60msgid "Choose signs"
61msgstr "Wybierz znaki:"
62
63msgid "Continues with the paused walk."
64msgstr "Kontynuuje przerwany spacer."
65
66msgid "Copy key"
67msgstr "Kopuj klucz"
68
[34393]69msgid "Could not import a geotagged image to the Streetside layer!"
[34317]70msgstr ""
[34393]71"Nie można zaimportować zdjęc z zapisaną pozycją GPS do warstwy Streetside."
[34317]72
73#, java-format
74msgid "Could not import the directory ''{0}''!"
75msgstr "Nie można zaimportować katalogu ''{0}''!"
76
77#, java-format
78msgid "Could not import the image ''{0}''!"
79msgstr "Nie można zaimportować zdjęcia ''{0}''!"
80
81#, java-format
82msgid "Could not open the URL {0} in a browser"
83msgstr "Nie można otworzyć adresu URL {0} w przeglądarce"
84
85#, java-format
86msgid "Could not read from URL {0}!"
87msgstr "Nie można odczytać z URL {0}!"
88
[34393]89msgid "Current Streetside changeset"
90msgstr "Obecny zestaw zmian Streetside"
[34317]91
92#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
93msgid "Cut off sequences at download bounds"
94msgstr "Obetnij sekwencje na granicach pobierania"
95
96msgid "Days"
97msgstr "Dni"
98
99msgid "Delete after upload"
100msgstr "Usuń po wysłaniu"
101
102#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
103msgid "Display hour when the picture was taken"
104msgstr "Wyświetlaj godzinę wykonania zdjęcia."
105
[34393]106msgid "Displays detail information on the currently selected Streetside image"
107msgstr "Wyświetla szczegółowe informacje o obecnie wybranym obrazie Streetside"
[34317]108
[34393]109msgid "Displays objects detected by Streetside from their street view imagery"
110msgstr "Wyświetla obiekty wykryte przez Streetside z ich podkładu street view"
[34317]111
[34393]112msgid "Displays the layer displaying the map objects detected by Streetside"
113msgstr "Wyświetla warstwę pokazującą obiekty na mapie wykryte przez Streetside"
[34317]114
115#, java-format
116msgid ""
117"Do you really want to replace the current value <i>{0}</i> with the new "
118"value <i>{1}</i>?"
119msgstr "Na pewno chcesz zamienić obecną wartość <i>{0}</i> nową <i>{1}</i>?"
120
[34393]121msgid "Download Streetside images in current view"
122msgstr "Pobierz obrazy Streetside w obecnym widoku"
[34317]123
124msgid "Download mode"
125msgstr "Tryb pobierania"
126
127msgid "Downloaded images"
128msgstr "Pobrane obrazy:"
129
130msgid "Downloading"
131msgstr "Pobieranie"
132
[34393]133msgid "Downloading Streetside images"
134msgstr "Pobieranie obrazów Streetside"
[34317]135
136msgid "Downloading map objects failed!"
137msgstr "Błąd pobierania elementów mapy!"
138
139msgid "Downloading map objects…"
140msgstr "Pobieranie elementów mapy…"
141
142#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
143msgid "Enable experimental beta-features (might be unstable)"
144msgstr "Włącz tryb eksperymentalny (może być niestabilny)"
145
146msgid "Explore"
147msgstr "Przeglądaj"
148
149msgid "Export all images"
150msgstr "Eksportuj wszystkie obrazy"
151
152msgid "Export selected images"
153msgstr "Eksportuj wybrane obrazy"
154
155msgid "Export selected sequence"
156msgstr "Eksportuj wybraną sekwencję"
157
158msgid "Finished upload"
159msgstr "Zakończono wysyłanie"
160
161msgid "Follow selected image"
162msgstr "Podążaj za wybranym zdjęciem"
163
164msgid "From existing image layer"
165msgstr "Z istniejącej warstwy zdjęć"
166
[34393]167msgid "From which source do you want to import images to the Streetside layer?"
168msgstr "Z jakiego źródła chcesz zaimportować zdjęcia do warstwy v?"
[34317]169
170#. i18n: traffic sign
171msgid "Give way"
172msgstr "Ustąp pierwszeństwa"
173
174msgid "Go forward"
175msgstr "Idź do przodu"
176
[34393]177msgid "Go to setting and log in to Streetside before uploading."
178msgstr "Wejdź w ustawienia i zaloguj się na Streetside przed wysłaniem."
[34317]179
180msgid "I got it, close this."
181msgstr "Zrozumiałem, zamknij okno."
182
183msgid "Image actions"
184msgstr "Akcje zdjęcia"
185
186msgid "Image detections"
187msgstr "Wykrywanie zdjęcia"
188
189msgid "Image info"
190msgstr "Informacje o obrazie"
191
192msgid "Image key"
193msgstr "Klucz zdjęcia"
194
195msgid "Images from my file system"
196msgstr "Zdjęcia z mojego systemu plików"
197
198msgid "Import"
199msgstr "Import"
200
201msgid "Import exception"
202msgstr "Wyjątek importowania"
203
204msgid "Import local pictures"
205msgstr "Importuj lokalne zdjęcia"
206
207msgid "Import pictures"
208msgstr "Importuj zdjęcia"
209
[34393]210msgid "Import pictures into Streetside layer"
211msgstr "Importuj zdjęcia na warstwę v"
[34317]212
213msgid "Imported images"
214msgstr "Zaimportowane obrazy"
215
216#. i18n: traffic sign
217msgid "Intersection danger"
218msgstr "Niebezpieczne skrzyżowanie"
219
220msgid ""
221"It can be activated by clicking the left button at the bottom of this "
222"message or the button in the toolbar on the left, which uses the same icon."
223msgstr ""
224"Może on zostać aktywowany poprzez naciśnięcie lewego przycisku myszy na "
225"przycisk tej wiadomości lub przycisk na pasku narzędzi po lewej, który używa"
226" takiej samej ikony."
227
228msgid "Join mode"
229msgstr "Tryb łączenia"
230
231msgid "Join/unjoin pictures"
232msgstr "Łączenie/rozłączanie zdjęć"
233
234msgid "Jump to blue"
235msgstr "Skocz do niebieskiego"
236
237msgid "Jump to red"
238msgstr "Skocz do czerwonego"
239
240msgid "Jumps to the picture at the other side of the blue line"
241msgstr "Przeskakuje do zdjęcia po drugiej stronie niebieskiej linii"
242
243msgid "Jumps to the picture at the other side of the red line"
244msgstr "Przeskakuje do zdjęcia po drugiej stronie czerwonej linii"
245
246msgid "Key copied to clipboard"
247msgstr "Klucz skopiowany do schowka"
248
249msgid "Login"
250msgstr "Zaloguj"
251
252msgid "Login successful, return to JOSM."
253msgstr "Zalogowano pomyślnie, powrót do JOSM."
254
255msgid "Logout"
256msgstr "Wyloguj"
257
258#. i18n: traffic sign
259msgid "Mandatory direction (any)"
260msgstr "Nakaz skrętu"
261
262msgid "Streetside"
263msgstr "Streetside"
264
[34393]265msgid "Streetside Images"
266msgstr "Obrazy Streetside"
[34317]267
[34393]268msgid "Streetside changeset"
269msgstr "Zestaw zmian Streetside"
[34317]270
[34393]271msgid "Streetside filter"
272msgstr "Filtr v"
[34317]273
[34393]274msgid "Streetside history"
275msgstr "Historia Streetside"
[34317]276
[34393]277msgid "Streetside layer"
278msgstr "Warstwy Streetside"
[34317]279
[34393]280msgid "Streetside login"
281msgstr "Logowanie Streetside"
[34317]282
[34393]283msgid "Streetside object layer"
284msgstr "Warstwa obiektów Streetside"
[34317]285
[34393]286msgid "Streetside objects"
287msgstr "Obiekty Streetside"
[34317]288
289msgid "Months"
290msgstr "Miesiące"
291
292#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
293msgid "Move to picture''s location with next/previous buttons"
294msgstr ""
295"Przesuwaj do lokalizacji zdjęć za pomocą przycisków następny/poprzedni."
296
297msgid "Next picture"
298msgstr "Następne zdjęcie"
299
300#. i18n: traffic sign
301msgid "No entry"
302msgstr "Zakaz wjazdu"
303
304msgid "No image selected"
305msgstr "Nie wybrano obrazu"
306
307msgid "No images found"
308msgstr "Nie znaleziono zdjęć"
309
310#. i18n: traffic sign
311msgid "No overtaking"
312msgstr "Zakaz wyprzedzania"
313
314#. i18n: traffic sign
315msgid "No parking"
316msgstr "Zakaz postoju"
317
318#. i18n: traffic sign
319msgid "No turn"
320msgstr "Zakaz zawracania"
321
[34393]322msgid "Not Logged in to Streetside"
323msgstr "Nie zalogowany do v"
[34317]324
325msgid "Not older than: "
326msgstr "Nie starsze niż: "
327
328#. i18n: Spinner label in JOSM settings
329msgid "Number of images to be pre-fetched (forwards and backwards)"
330msgstr "Ilość obrazów które mają być wstępnie pobrane (do przodu i tyłu)"
331
332msgid "Only images with signs"
333msgstr "Tylko obrazy ze znakami:"
334
[34393]335msgid "Open Streetside changeset dialog"
336msgstr "Otwórz okno zestawu zmian Streetside"
[34317]337
[34393]338msgid "Open Streetside filter dialog"
339msgstr "Otwiera okno filtrów Streetside"
[34317]340
[34393]341msgid "Open Streetside history dialog"
342msgstr "Otwiera okno histori Streetside"
[34317]343
[34393]344msgid "Open Streetside layer"
345msgstr "Otwórz wartwę Streetside"
[34317]346
[34393]347msgid "Open Streetside window"
348msgstr "Otwiera okno Streetside"
[34317]349
350msgid "Pause"
351msgstr "Zatrzymaj"
352
353msgid "Pauses the walk."
354msgstr "Zatrzymuje spacer."
355
356#. i18n: traffic sign
357msgid "Pedestrian crossing"
358msgstr "Przejście dla pieszych"
359
360msgid "Play"
361msgstr "Idź"
362
363#, java-format
364msgid "Press \"{0}\" to download images"
365msgstr "Wciśnij \"{0}\" aby pobrać obrazy"
366
367#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
368msgid "Preview images when hovering its icon"
369msgstr "Podgląd zdjęć po najechaniu na ich ikonę"
370
371msgid "Previous picture"
372msgstr "Poprzednie zdjęcie"
373
374msgid "Redo"
375msgstr "Ponów"
376
377msgid "Reset"
378msgstr "Przywróć domyślne"
379
380msgid "Rewrite imported images"
381msgstr "Przepisz zaimportowane obrazy"
382
383#. i18n: traffic sign
384msgid "Roundabout"
385msgstr "Rondo"
386
387msgid "Select a directory"
388msgstr "Wybierz katalog"
389
390msgid "Select directory to import images from"
391msgstr "Wybierz katalog z którego zaimportować zdjęcia"
392
393msgid "Select mode"
394msgstr "Wybierz tryb"
395
396msgid "Select the images you want to import"
397msgstr "Wybierz zdjęcia które chcesz zaimportować"
398
399msgid "Sequence key"
400msgstr "Klucz sekwencji"
401
402msgid "Show detections on top of image"
403msgstr "Pokaż wykrywanie na górze obrazu"
404
405msgid "Shows the next picture in the sequence"
406msgstr "Pokazuje następne zdjęcie w sekwencji"
407
408msgid "Shows the previous picture in the sequence"
409msgstr "Pokazuje poprzednie zdjęcie w sekwencji"
410
411#. i18n: traffic sign
412msgid "Speed limit"
413msgstr "Ograniczenie prędkości"
414
415#. i18n: traffic sign
416msgid "Stop"
417msgstr "Znak stop"
418
419msgid "Stops the walk."
420msgstr "Zatrzymaj spacer."
421
422msgid "Submit changeset"
423msgstr "Zatwierdź zestaw zmian"
424
425msgid "Submit the current changeset"
426msgstr "Zatwierdź obecny zestaw zmian"
427
428#. CHECKSTYLE.OFF: LineLength
[34393]429msgid "Submit the current changeset to Streetside"
430msgstr "Zatwierdź obecny zestaw zmian do Streetside"
[34317]431
[34393]432msgid "Submitting Streetside Changeset"
433msgstr "Wysyłanie zestawu zmian Streetside"
[34317]434
435msgid "Submitting changeset to server…"
436msgstr "Wysyłanie zestawu zmian na serwer…"
437
438msgid "Supported image formats (JPG and PNG)"
439msgstr "Obsługiwane formaty obrazów (JPG i PNG)"
440
441msgid "Tag conflict"
442msgstr "Konflikt znaczników"
443
444msgid ""
[34393]445"The Streetside layer has stopped downloading images, because the requested "
[34317]446"area is too big!"
447msgstr ""
[34393]448"Warstwa Streetside przestała pobierać obrazy, ponieważ żądany obszar jest za "
[34317]449"duży!"
450
451msgid ""
[34393]452"The Streetside plugin now uses a separate panel to display extra information "
453"(like the image key) and actions for the currently selected v image "
[34317]454"(like viewing it in a browser)."
455msgstr ""
[34393]456"Wtyczka Streetside uzywa teraz osobnego panelu do wyświetlania dodatkowych "
457"informacji (jak klucz obrazu) i akcji dla obecnie wybranego obrazu Streetside"
[34317]458" (np. wyświetlanie w przeglądarce)."
459
460msgid "There are currently no layers with geotagged images!"
461msgstr "Nie ma obecnie warstw ze zdjęciami z zapisaną pozycją GPS."
462
463#, java-format
464msgid ""
465"To solve this problem, you could switch to download mode ''{0}'' and load "
[34393]466"Streetside images for a smaller portion of the map."
[34317]467msgstr ""
468"By rozwiązać ten problem, powinieneś przełączyć na tryb pobierania ''{0}'' i"
[34393]469" załadować obrazy Streetside z mniejszej części mapy."
[34317]470
471msgid ""
472"To solve this problem, you could zoom in and load a smaller area of the map."
473msgstr ""
474"By rozwiązać ten problem, powinieneś przybliżyć i załadować mniejszy obszar "
475"mapy."
476
477msgid "Too many map objects, zoom in to see all."
478msgstr "Za dużo elementów mapy, przybliż żeby zobaczyć wszystko."
479
480#, java-format
[34393]481msgid "Total Streetside images: {0}"
482msgstr "Łącznie obrazów Streetside: {0}"
[34317]483
484msgid "Undo"
485msgstr "Cofnij"
486
487#. i18n: traffic sign
488msgid "Uneven road"
489msgstr "Koleiny"
490
491msgid "Update"
492msgstr "Aktualizuj"
493
494#, java-format
495msgid "Uploading: {0}"
496msgstr "Wysyłanie: {0}"
497
498#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
499msgid "Use 24 hour format"
500msgstr "Używaj formatu 24-godzinnego."
501
502msgid "User"
503msgstr "Użytkownik"
504
505msgid "View in browser"
506msgstr "Zobacz w przeglądarce"
507
508msgid "Wait for full quality pictures"
509msgstr "Czekaj na zdjęcia w pełnej rozdzielczości"
510
511msgid "Walk mode"
512msgstr "Tryb spaceru"
513
514#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
515msgid ""
[34393]516"When opening Streetside image in web browser, show the blur editor instead of"
[34317]517" the image viewer"
518msgstr ""
[34393]519"Podczas odwierania obrazu Streetside w przeglądarce, pokaż edytor rozmazania "
[34317]520"zamiast podglądu zdjęcia"
521
[34393]522msgid "Which image layers do you want to import into the Streetside layer?"
523msgstr "Które warstwy zdjęć chcesz zaimportować do warstwy Streetside?"
[34317]524
525msgid "Years"
526msgstr "Lata"
527
528msgid "You are currently not logged in."
529msgstr "Nie jesteś zalogowany."
530
531#, java-format
532msgid "You are logged in as ''{0}''."
533msgstr "Jesteś zalogowany jako \"{0}\"."
534
[34393]535msgid "You are not logged in, please log in to Streetside in the preferences"
536msgstr "Nie jesteś zalogowany, proszę to zrobić w ustawieniach Streetside"
[34317]537
538#, java-format
[34393]539msgid "You have successfully uploaded {0} images to Bing.com"
540msgstr "Pomyślnie wysłano {0} obrazów do Bing.com"
[34317]541
542msgid "Zoom to selected image"
543msgstr "Powiększ do wybranego obrazu"
544
[34393]545msgid "Zoom to the currently selected Streetside image"
[34317]546msgstr "Powiększ do obecnie wybranego obrazu"
547
548msgid "approved"
549msgstr "przyjęte"
550
[34393]551#. i18n: download mode for Streetside images
[34317]552msgid "areas with downloaded OSM-data"
553msgstr "obszary z pobranymi danymi OSM"
554
[34393]555#. i18n: download mode for Streetside images
[34317]556msgid "everything in the visible area"
557msgstr "wszystko w widocznym obszarze"
558
559msgid "image has no key"
560msgstr "obraz nie ma klucza"
561
[34393]562#. i18n: download mode for Streetside images
[34317]563msgid "only when manually requested"
564msgstr "tylko przy ręcznym żądaniu"
565
566msgid "pending"
567msgstr "oczekujące"
568
569msgid "rejected"
570msgstr "odrzucone"
571
572msgid "sequence has no key"
573msgstr "sekwencja nie ma klucza"
574
575msgid "unknown user"
576msgstr "nieznany użytkownik"
577
578#, java-format
579msgid ""
580"{0}\n"
581"Could not read map objects from URL\n"
582"{1}!"
583msgstr ""
584"{0}\n"
585"Nie można odczytać elementów mapy z URL\n"
586"{1}!"
587
588#. i18n: {0} is the layer name, {1} the number of images in it
589#, java-format
590msgid "{0} ({1} images)"
591msgstr "{0} ({1} zdjęć)"
592
593#, java-format
594msgid "{0} detections"
595msgstr "{0} wykryć"
596
597#, java-format
598msgid "{0} downloaded images"
599msgstr "{0} pobranych obrazów"
600
601#, java-format
602msgid "{0} images in total"
603msgstr "{0} łącznie obrazów"
604
605#, java-format
606msgid "{0} images in {1} sequences"
607msgstr "{0} obrazów w {1} sekwencjach"
608
609#, java-format
610msgid "{0} images submitted, Changeset key: {1}, State: {2}"
611msgstr "{0} zdjęć zatwierdzonych, Klucz zestawu zmian: {1}, stan: {2}"
612
613#, java-format
614msgid "{0} imported images"
615msgstr "{0} zaimportowanych obrazów"
616
[34393]617#. Plugin description for Streetside
618msgid "Allows the user to work with pictures hosted at Bing.com"
619msgstr "Pozwala użytkownikom używać obrazów przechowywanych na Bing.com."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.