source: subversion/applications/editors/josm/plugins/MicrosoftStreetside/poSrc/sk.po @ 34395

Last change on this file since 34395 was 34393, checked in by renerr18, 14 months ago

Removed I18n method calls for untranlated log/gui messages. Began refactoring poSrc files.

File size: 16.8 KB
RevLine 
[34393]1# Translations for the JOSM plugin 'MicrosoftStreetside' (sk)
[34317]2# Copyright (C) 2018
[34393]3# This file is distributed under the same license as the MicrosoftStreetside packages.
[34317]4# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
5#
6#, fuzzy
7msgid ""
8msgstr ""
[34393]9"Project-Id-Version: MicrosoftStreetside v0.0.1\n"
[34317]10"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
11"POT-Creation-Date: 2018-01-21 21:47+0000\n"
12"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
13"Last-Translator: floscher, 2018\n"
14"Language-Team: Slovak (https://www.transifex.com/josm/teams/2544/sk/)\n"
15"MIME-Version: 1.0\n"
16"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
17"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
18"Language: sk\n"
19"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
20
21msgid "2 images joined"
22msgstr "2 obrázky spojené"
23
24msgid "2 images unjoined"
25msgstr "2 obrázky rozpojené"
26
27#, java-format
28msgid ""
29"A tag with key <i>{0}</i> is already present on the selected OSM object."
30msgstr "Značka s kľúčom <i>{0}</i> už na zvolenom OSM objekte existuje."
31
[34393]32msgid "Add Streetside tag"
33msgstr "Pridať značku Streetside"
[34317]34
35msgid "All images in a directory"
36msgstr "Všetky obrázky v priečinku"
37
38msgid "All map objects loaded."
39msgstr "Všetky mapové objekty stiahnuté."
40
41msgid ""
42"An exception occured while trying to submit a changeset. If this happens "
43"repeatedly, consider reporting a bug via the Help menu. If this message "
44"appears for the first time, simply try it again. This might have been an "
45"issue with the internet connection."
46msgstr ""
47"Pri odosielaní sady zmien nastala výnimka. Ak sa to opakuje, zvážte "
48"nahlásenie chyby cez menu Pomocník. Ak sa táto správa zobrazila prvýkrát, "
49"skúste odoslanie znovu. Mohol to byť dočasný problém s pripojením na "
50"Internet."
51
52msgid "Cancel"
53msgstr "Zrušiť"
54
55#, java-format
56msgid "Changeset upload failed with {0} error ''{1} {2}''!"
57msgstr "Odoslanie sady zmien zlyhalo s {0} chybou \"{1} {2}\"!"
58
59msgid "Choose signs"
60msgstr "Zvoľte značky"
61
62msgid "Continues with the paused walk."
63msgstr "Pokračuje v pozastavenej chôdzi."
64
65msgid "Copy key"
66msgstr "Kopírovať kľúč"
67
[34393]68msgid "Could not import a geotagged image to the Streetside layer!"
[34317]69msgstr ""
[34393]70"Nepodarilo sa importovať obrázok s geografickou polohou do vrstvy Streetside!"
[34317]71
72#, java-format
73msgid "Could not import the directory ''{0}''!"
74msgstr "Nepodarilo sa importovať priečinok \"{0}\"!"
75
76#, java-format
77msgid "Could not import the image ''{0}''!"
78msgstr "Nepodarilo sa importovať obrázok \"{0}\"!"
79
80#, java-format
81msgid "Could not open the URL {0} in a browser"
82msgstr "Nepodarilo sa otvoriť adresu {0} v prehliadači"
83
84#, java-format
85msgid "Could not read from URL {0}!"
86msgstr "Nepodarilo sa čítať z adresy {0}!"
87
[34393]88msgid "Current Streetside changeset"
89msgstr "Aktuálna sada zmien Streetside"
[34317]90
91#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
92msgid "Cut off sequences at download bounds"
93msgstr "Odseknúť postupnosť na hranici stiahnutej oblasti"
94
95msgid "Days"
96msgstr "Dní"
97
98msgid "Delete after upload"
99msgstr "Vymazať po odoslaní"
100
101#, java-format
102msgid "Deleted {0} image"
103msgid_plural "Deleted {0} images"
104msgstr[0] "{0} obrázkov vymazaných"
105msgstr[1] "{0} obrázok vymazaný"
106msgstr[2] "{0} obrázky vymazané"
107
108#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
109msgid "Display hour when the picture was taken"
110msgstr "Zobraziť hodinu kedy bol obrázok zaznamenaný"
111
[34393]112msgid "Displays detail information on the currently selected Streetside image"
113msgstr "Zobrazí detaily o práve zvolenom obrázku Streetside"
[34317]114
[34393]115msgid "Displays objects detected by Streetside from their street view imagery"
116msgstr "Zobrazí objekty detegované Streetside z obrázkov ulíc"
[34317]117
[34393]118msgid "Displays the layer displaying the map objects detected by Streetside"
119msgstr "Zobrazí vrstvu s mapovými objektami, ktoré identifikoval Streetside"
[34317]120
121#, java-format
122msgid ""
123"Do you really want to replace the current value <i>{0}</i> with the new "
124"value <i>{1}</i>?"
125msgstr ""
126"Naozaj chcete nahradiť existujúcu hodnotu <i>{0}</i> novou hodnotou "
127"<i>{1}</i>?"
128
[34393]129msgid "Download Streetside images in current view"
130msgstr "Stiahnuť obrázky z Streetside pre aktuálny pohľad"
[34317]131
132msgid "Download mode"
133msgstr "Režim sťahovania"
134
135msgid "Downloaded images"
136msgstr "Stiahnuté obrázky"
137
138msgid "Downloading"
139msgstr "Sťahuje sa"
140
[34393]141msgid "Downloading Streetside images"
142msgstr "Sťahujú sa obrázky Streetside"
[34317]143
144msgid "Downloading map objects failed!"
145msgstr "Sťahovanie mapových objektov zlyhalo!"
146
147msgid "Downloading map objects…"
148msgstr "Sťahujú sa mapové objekty…"
149
150#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
151msgid "Enable experimental beta-features (might be unstable)"
152msgstr "Zapnúť experimentálne vyvíjané funkcie (môžu byť nestabilné)"
153
154msgid "Explore"
155msgstr "Preskúmať"
156
157msgid "Export all images"
158msgstr "Exportovať všetky obrázky"
159
160msgid "Export selected images"
161msgstr "Exportovať vybrané obrázky"
162
163msgid "Export selected sequence"
164msgstr "Exportovať vybranú postupnosť"
165
166msgid "Finished upload"
167msgstr "Odoslanie ukončené"
168
169msgid "Follow selected image"
170msgstr "Nasledovať vybraný obrázok"
171
172msgid "From existing image layer"
173msgstr "Z existujúcej vrstvy obrázkov"
174
[34393]175msgid "From which source do you want to import images to the Streetside layer?"
176msgstr "Z akého zdroja chcete importovať obrázky do vrstvy Streetside?"
[34317]177
178#. i18n: traffic sign
179msgid "Give way"
180msgstr "Daj prednosť v jazde"
181
182msgid "Go forward"
183msgstr "Prejsť dopredu"
184
[34393]185msgid "Go to setting and log in to Streetside before uploading."
186msgstr "Pred odosielaním choďte do nastavení a prihláste sa do Streetside."
[34317]187
188msgid "I got it, close this."
189msgstr "Pochopil som, zavrieť."
190
191msgid "Image actions"
192msgstr "Akcie s obrázkom"
193
194msgid "Image detections"
195msgstr "Objekty detekované v obrázku"
196
197msgid "Image info"
198msgstr "Informácie o obrázku"
199
200msgid "Image key"
201msgstr "Kľúč obrázku"
202
203msgid "Images from my file system"
204msgstr "Obrázky z disku"
205
206msgid "Import"
207msgstr "Importovať"
208
209msgid "Import exception"
210msgstr "Výnimka pri importe"
211
212msgid "Import local pictures"
213msgstr "Importovať lokálne obrázky"
214
215msgid "Import pictures"
216msgstr "Importovať obrázky"
217
[34393]218msgid "Import pictures into Streetside layer"
219msgstr "Importovať obrázky do vrstvy Streetside"
[34317]220
221msgid "Imported images"
222msgstr "Importované obrázky"
223
224#, java-format
225msgid "Imported {0} image"
226msgid_plural "Imported {0} images"
227msgstr[0] "{0} obrázkov importovaných"
228msgstr[1] "{0} obrázok importovaný"
229msgstr[2] "{0} obrázky importované"
230
231#. i18n: traffic sign
232msgid "Intersection danger"
233msgstr "Pozor, križovatka"
234
235msgid ""
236"It can be activated by clicking the left button at the bottom of this "
237"message or the button in the toolbar on the left, which uses the same icon."
238msgstr ""
239"Môže byť aktivovaný kliknutím na ľavé tlačidlo naspodku tejto správy, alebo "
240"tlačidlo na paneli nástrojov vľavo, ktoré má rovnakú ikonu."
241
242msgid "Join mode"
243msgstr "Režim spájania"
244
245msgid "Join/unjoin pictures"
246msgstr "Spojiť/oddeliť obrázky"
247
248msgid "Jump to blue"
249msgstr "Skočiť na modrú"
250
251msgid "Jump to red"
252msgstr "Skočiť na červenú"
253
254msgid "Jumps to the picture at the other side of the blue line"
255msgstr "Preskočí na obrázok na druhej strane modrej čiary"
256
257msgid "Jumps to the picture at the other side of the red line"
258msgstr "Preskočí na obrázok na druhej strane červenej čiary"
259
260msgid "Key copied to clipboard"
261msgstr "Kľúč skopírovaný do schránky"
262
263msgid "Login"
264msgstr "Prihlásiť sa"
265
266msgid "Login successful, return to JOSM."
267msgstr "Prihlásenie úspešné, vráťte sa do JOSM."
268
269msgid "Logout"
270msgstr "Odhlásiť sa"
271
272#. i18n: traffic sign
273msgid "Mandatory direction (any)"
274msgstr "Prikázaný smer jazdy"
275
276msgid "Streetside"
277msgstr "Streetside"
278
[34393]279msgid "Streetside Images"
280msgstr "Obrázky z Streetside"
[34317]281
[34393]282msgid "Streetside changeset"
283msgstr "Sada zmien Streetside"
[34317]284
[34393]285msgid "Streetside filter"
286msgstr "Filter Streetside"
[34317]287
[34393]288msgid "Streetside history"
289msgstr "História Streetside"
[34317]290
[34393]291msgid "Streetside layer"
292msgstr "Vrstva Streetside"
[34317]293
[34393]294msgid "Streetside login"
295msgstr "Prihlásenie do Streetside"
[34317]296
[34393]297msgid "Streetside object layer"
298msgstr "Streetside - vrstva objektov"
[34317]299
[34393]300msgid "Streetside objects"
301msgstr "Objekty Streetside"
[34317]302
303msgid "Months"
304msgstr "Mesiacov"
305
306#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
307msgid "Move to picture''s location with next/previous buttons"
308msgstr "Tlačidlom nasledujúci/predchádzajúci sa presunúť na pozíciu obrázka"
309
310#, java-format
311msgid "Moved {0} image"
312msgid_plural "Moved {0} images"
313msgstr[0] "{0} obrázkov presunutých"
314msgstr[1] "{0} obrázok presunutý"
315msgstr[2] "{0} obrázky presunuté"
316
317msgid "Next picture"
318msgstr "Nasledujúci obrázok"
319
320#. i18n: traffic sign
321msgid "No entry"
322msgstr "Zákaz vstupu"
323
324msgid "No image selected"
325msgstr "Nie je vybratý žiadny obrázok"
326
327msgid "No images found"
328msgstr "Nenašli sa žiadne obrázky"
329
330#. i18n: traffic sign
331msgid "No overtaking"
332msgstr "Zákaz predbiehania"
333
334#. i18n: traffic sign
335msgid "No parking"
336msgstr "Zákaz parkovania"
337
338#. i18n: traffic sign
339msgid "No turn"
340msgstr "Zákaz odbočenia"
341
[34393]342msgid "Not Logged in to Streetside"
343msgstr "Neprihlásený do Streetside"
[34317]344
345msgid "Not older than: "
346msgstr "Nie staršie ako: "
347
348#. i18n: Spinner label in JOSM settings
349msgid "Number of images to be pre-fetched (forwards and backwards)"
350msgstr "Počet obrázkov načítaných vopred (dopredu a dozadu)"
351
352msgid "Only images with signs"
353msgstr "Iba obrázky so značkami"
354
[34393]355msgid "Open Streetside changeset dialog"
356msgstr "Otvoriť okno pre sady zmien Streetside"
[34317]357
[34393]358msgid "Open Streetside filter dialog"
359msgstr "Otvoriť okno filtra Streetside"
[34317]360
[34393]361msgid "Open Streetside history dialog"
362msgstr "Otvoriť okno histórie Streetside"
[34317]363
[34393]364msgid "Open Streetside layer"
365msgstr "Otvoriť vrstvu Streetside"
[34317]366
[34393]367msgid "Open Streetside window"
368msgstr "Otvoriť okno Streetside"
[34317]369
370msgid "Pause"
371msgstr "Pozastaviť"
372
373msgid "Pauses the walk."
374msgstr "Pozastaví chôdzu."
375
376#. i18n: traffic sign
377msgid "Pedestrian crossing"
378msgstr "Priechod pre chodcov"
379
380msgid "Play"
381msgstr "Prehrať"
382
383#, java-format
384msgid "Press \"{0}\" to download images"
385msgstr "Stlačte \"{0}\" pre stiahnutie obrázkov"
386
387#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
388msgid "Preview images when hovering its icon"
389msgstr "Zobraziť náhľady obrázkov pri prejdení nad ich ikonou"
390
391msgid "Previous picture"
392msgstr "Predchádzajúci obrázok"
393
394msgid "Redo"
395msgstr "Opakovať"
396
397msgid "Reset"
398msgstr "Vynulovať (Reset)"
399
400msgid "Rewrite imported images"
401msgstr "Prepísať importované obrázky"
402
403#. i18n: traffic sign
404msgid "Roundabout"
405msgstr "Kruhový objazd"
406
407msgid "Select a directory"
408msgstr "Vybrať priečinok"
409
410msgid "Select directory to import images from"
411msgstr "Zvoľte priečinok na importovanie obrázkov"
412
413msgid "Select mode"
414msgstr "Vyberte režim"
415
416msgid "Select the images you want to import"
417msgstr "Vyberte obrázky, ktoré chcete importovať"
418
419msgid "Sequence key"
420msgstr "Kľúč postupnosti"
421
422msgid "Show detections on top of image"
423msgstr "Zobraziť detekované objekty nad obrázkom"
424
425msgid "Shows the next picture in the sequence"
426msgstr "Zobrazí nasledujúci obrázok v postupnosti"
427
428msgid "Shows the previous picture in the sequence"
429msgstr "Zobrazí predchádzajúci obrázok v postupnosti"
430
431#. i18n: traffic sign
432msgid "Speed limit"
433msgstr "Rýchlostné obmedzenie"
434
435#. i18n: traffic sign
436msgid "Stop"
437msgstr "Značka \"Zastaviť (stop)\""
438
439msgid "Stops the walk."
440msgstr "Zastaví chôdzu."
441
442msgid "Submit changeset"
443msgstr "Odoslať sadu zmien"
444
445msgid "Submit the current changeset"
446msgstr "Odoslať aktuálnu sadu zmien"
447
448#. CHECKSTYLE.OFF: LineLength
[34393]449msgid "Submit the current changeset to Streetside"
450msgstr "Odoslať aktuálnu sadu zmien do Streetside"
[34317]451
[34393]452msgid "Submitting Streetside Changeset"
453msgstr "Odosiela sa sada zmien Streetside"
[34317]454
455msgid "Submitting changeset to server…"
456msgstr "Odosiela sa sada zmien na server…"
457
458msgid "Supported image formats (JPG and PNG)"
459msgstr "Podporované formáty obrázkov (JPG a PNG)"
460
461msgid "Tag conflict"
462msgstr "Konflikt značiek"
463
464msgid ""
[34393]465"The Streetside layer has stopped downloading images, because the requested "
[34317]466"area is too big!"
467msgstr ""
[34393]468"Vrstva Streetside prestala sťahovať obrázky, pretože požadovaná oblasť je "
[34317]469"príliš veľká!"
470
471msgid ""
[34393]472"The Streetside plugin now uses a separate panel to display extra information "
473"(like the image key) and actions for the currently selected Streetside image "
[34317]474"(like viewing it in a browser)."
475msgstr ""
[34393]476"Plugin Streetside teraz používa samostatný panel pre zobrazenie doplňujúcich "
477"informácií (ako kľúč obrázkov) a akcie pre zvolený obrázok Streetside (napr. "
[34317]478"zobraziť v prehliadači)."
479
480msgid "There are currently no layers with geotagged images!"
481msgstr "Nemáte žiadne vrstvy s obrázkami s geografickou polohou!"
482
483#, java-format
484msgid ""
485"To solve this problem, you could switch to download mode ''{0}'' and load "
[34393]486"Streetside images for a smaller portion of the map."
[34317]487msgstr ""
488"Na vyriešenie tohto problému môžete prepnúť režim sťahovania na \"{0}\" a "
[34393]489"načítajte obrázky Streetside pre menšie oblasti mapy."
[34317]490
491msgid ""
492"To solve this problem, you could zoom in and load a smaller area of the map."
493msgstr ""
494"Na vyriešenie tohto problému môžete priblížiť zobrazenie a stiahnuť menšiu "
495"oblasť mapy."
496
497msgid "Too many map objects, zoom in to see all."
498msgstr ""
499"Príliš veľa mapových objektov. Priblížte oblasť, aby ste videli všetky."
500
501#, java-format
[34393]502msgid "Total Streetside images: {0}"
503msgstr "Spolu obrázkov v: {0}"
[34317]504
505#, java-format
506msgid "Turned {0} image"
507msgid_plural "Turned {0} images"
508msgstr[0] "{0} obrázkov otočených"
509msgstr[1] "{0} obrázok otočený"
510msgstr[2] "{0} obrázky otočené"
511
512msgid "Undo"
513msgstr "Späť"
514
515#. i18n: traffic sign
516msgid "Uneven road"
517msgstr "Nerovná cesta"
518
519msgid "Update"
520msgstr "Aktualizovať"
521
522#, java-format
523msgid "Uploading: {0}"
524msgstr "Odosiela sa: {0}"
525
526#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
527msgid "Use 24 hour format"
528msgstr "Použiť 24-hodinový formát"
529
530msgid "User"
531msgstr "Používateľ"
532
533msgid "View in browser"
534msgstr "Zobraziť v prehliadači"
535
536msgid "Wait for full quality pictures"
537msgstr "Čakať na obrázky v plnej kvalite"
538
539msgid "Walk mode"
540msgstr "Režim chôdze"
541
542#. i18n: Checkbox label in JOSM settings
543msgid ""
[34393]544"When opening Streetside image in web browser, show the blur editor instead of"
[34317]545" the image viewer"
546msgstr ""
[34393]547"Keď je obrázok Streetside otvorený vo webovom prehliadači, zobraziť editor "
[34317]548"rozmazania namiesto prehliadača obrázkov"
549
[34393]550msgid "Which image layers do you want to import into the Streetside layer?"
551msgstr "Ktoré vrstvy obrázkov chcete importovať do vrstvy Streetside?"
[34317]552
553msgid "Years"
554msgstr "Rokov"
555
556msgid "You are currently not logged in."
557msgstr "Nie ste prihlásený."
558
559#, java-format
560msgid "You are logged in as ''{0}''."
561msgstr "Ste prihlásený ako \"{0}\"."
562
[34393]563msgid "You are not logged in, please log in to Streetside in the preferences"
564msgstr "Nie ste prihlásený, prosím prihláste sa do Streetside v nastaveniach"
[34317]565
566#, java-format
[34393]567msgid "You have successfully uploaded {0} images to Bing.com"
568msgstr "Úspešne ste odoslali {0} obrázkov na Bing
[34317]569msgid "Zoom to selected image"
570msgstr "Priblížiť na zvolený obrázok"
571
[34393]572msgid "Zoom to the currently selected Streetside image"
573msgstr "Priblížiť na zvolený obrázok z Streetside"
[34317]574
575msgid "approved"
576msgstr "schválená"
577
[34393]578#. i18n: download mode for Streetside images
[34317]579msgid "areas with downloaded OSM-data"
580msgstr "oblasti s už stiahnutými údajmi OSM"
581
[34393]582#. i18n: download mode for Streetside images
[34317]583msgid "everything in the visible area"
584msgstr "všetko vo viditeľnej oblasti"
585
586msgid "image has no key"
587msgstr "obrázok nemá kľúč"
588
[34393]589#. i18n: download mode for Streetside images
[34317]590msgid "only when manually requested"
591msgstr "len keď je požadované"
592
593msgid "pending"
594msgstr "čakajúca"
595
596msgid "rejected"
597msgstr "odmietnutá"
598
599msgid "sequence has no key"
600msgstr "postupnosť nemá kľúč"
601
602msgid "unknown user"
603msgstr "neznámy používateľ"
604
605#, java-format
606msgid ""
607"{0}\n"
608"Could not read map objects from URL\n"
609"{1}!"
610msgstr ""
611"{0}\n"
612"Nepodarilo sa čítať mapové objekty z adresy\n"
613"{1}!"
614
615#. i18n: {0} is the layer name, {1} the number of images in it
616#, java-format
617msgid "{0} ({1} images)"
618msgstr "{0} ({1} obrázkov)"
619
620#, java-format
621msgid "{0} detections"
622msgstr "{0} detekovaných objektov"
623
624#, java-format
625msgid "{0} downloaded images"
626msgstr "{0} stiahnutých obrázkov"
627
628#, java-format
629msgid "{0} images in total"
630msgstr "{0} obrázkov spolu"
631
632#, java-format
633msgid "{0} images in {1} sequences"
634msgstr "{0} obrázkov v {1} postupnostiach"
635
636#, java-format
637msgid "{0} images submitted, Changeset key: {1}, State: {2}"
638msgstr "{0} obrázkov odoslaných; kľúč sady zmien: {1}, stav: {2}"
639
640#, java-format
641msgid "{0} imported images"
642msgstr "{0} importovaných obrázkov"
643
644#, java-format
645msgid "{0} sequences, each containing between {1} and {2} images (ø {3})"
646msgstr "{0} postupností, každá obsahuje medzi {1} a {2} obrázkov (ø {3})"
647
[34393]648#. Plugin description for Streetside
649msgid "Allows the user to work with pictures hosted at Bing.com"
650msgstr "Umožňuje používateľovi pracovať s obrázkami na Bing.com"
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.