source: subversion/applications/editors/josm/plugins/roadsigns/data/roadsignpresetPL.xml @ 31694

Last change on this file since 31694 was 29417, checked in by bastik, 7 years ago

applied #8550 roadsignpresetPL - update (patch by RafalR)

  • Property svn:eol-style set to native
File size: 117.7 KB
Line 
1<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2<!--
3        Author: keltoi (artmaz@go2.pl)
4-->
5<roadsignpreset country="PL">
6
7<sign ref="PL:B-1" name="All vehicles prohibited" pl.name="zakaz ruchu w obu kierunkach"
8        long_name=""
9        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu na drodze wszelkich pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.;Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki;;T-22 'tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych',;jeżeli dopuszcza się inne odstępstwa od stosowania się do znaku B-1, na tabliczce pod znakiem umieszcza się właściwą informację o treści 'Nie dotyczy...'.;;Odmiany B-1:;Po odpowiedniej zmianie znaku może, zakazywać ruchu w obu kierunkach w określonych przepisach w innym celu. Zasady zakazu ruchu w obu kierunkach w każdym przypadku są takie same lecz dla określonych przepisów, (link zewnętrzny).;;;Znak;Informacja;;"
10        >
11        <tag key="vehicle" value="no"/>
12        <supplementary id="PL:T-22"/>
13</sign>
14
15<sign ref="PL:B-2" name="no entry - oneway exit" pl.name="zakaz wjazdu"
16        long_name=""
17        pl.long_name="Znak zakazuje wjazdu na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia pojazdów, kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy.;Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 'tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych' wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych, gdy jest dla nich wyznaczony pas ruchu.;Często stosowany na drogach i jezdniach jednokierunkowych do wyznaczania kierunku ruchu. Znak może być także stosowany na drogach dwukierunkowych w celu zabronienia wjazdu na tę drogę na danym skrzyżowaniu.;;"
18        wiki="Key:oneway"
19        >
20        <tag key="oneway" value="-1"/>
21        <supplementary id="PL:T-22"/>
22</sign>
23
24<sign ref="PL:B-3" name="Motorcars prohibited" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych"
25        long_name=""
26        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu pojazdów silnikowych, nie dotyczy motocykli jednośladowych. Stosowany na odcinkach dróg o niedostatecznej szerokości lub nośności, gdzie ruch pojazdów silnikowych wielośladowy (w tym motocykli z przyczepą) nie może być dopuszczony.;"
27        wiki="Key:motorcar"
28        >
29        <tag key="motorcar" value="no"/>
30</sign>
31
32<sign ref="PL:B-3a" name="zakaz wjazdu autobusów" pl.name="zakaz wjazdu autobusów"
33        long_name=""
34        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu autobusów. Stosowany w celu wyeliminowania ruchu autobusów z obszarów, gdzie duża ich liczba może powodować zakłócenia ruchu innych pojazdów.;"
35        wiki="Key:psv"
36        >
37        <tag key="psv" value="no"/>
38</sign>
39
40<sign ref="PL:B-4" name="Motorcycles prohibited" pl.name="zakaz wjazdu motocykli"
41        long_name=""
42        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu motocykli. Stosowany na drogach, na których trzeba ograniczyć hałas wytwarzany przez motocykle, np. w pobliżu szpitali.;"
43        >
44        <tag key="motorcycle" value="no"/>
45</sign>
46
47<sign ref="PL:B-5" name="Heavy goods vehicles prohibited" pl.name="zakaz wjazdu samochodów ciężarowych"
48        long_name=""
49        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu:;;samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,;ciągników samochodowych,;pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,;ciągników rolniczych,;pojazdów wolnobieżnych.;;Jeżeli znak dotyczy pojazdów o innej niż 3,5 t dopuszczalnej masie całkowitej, wówczas na znaku lub na tabliczce podaje się określoną wartość.;Odmiany B-5:;;;Znak;Informacja;;"
50        wiki="Key:hgv"
51        >
52        <tag key="hgv" value="no"/>
53</sign>
54
55<sign ref="PL:B-5a[$val]" id="PL:B-5a" name="zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o określonej masie" pl.name="zakaz wjazdu samochodów ciężarowych o określonej masie"
56        >
57        <tag key="maxweight:hgv" value="$val"/>
58        <parameter ident="val" input="textfield" default="6" suffix="t" field_width="3"/>
59</sign>
60
61<sign ref="PL:B-6" name="zakaz wjazdu ciągników rolniczych" pl.name="zakaz wjazdu ciągników rolniczych"
62        long_name=""
63        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Stosowany na ulicach, na których występuje duże natężenie ruchu, a pojazdy wolnobieżne mogą powodować tamowanie ruchu.;"
64        >
65        <tag key="agricultural" value="no"/>
66</sign>
67
68<sign ref="PL:B-7" name="zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą"
69        long_name=""
70        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu pojazdów z przyczepą. Nie dotyczy pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą. Pod znakiem może być umieszczana tabliczka z wartością dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy. Stosowany przy niekorzystnych warunkach drogowych, np. spadkach podłużnych, ostrych skrętach.;Odmiany B-7:;;;Znak;Informacja;;"
71        wiki="Key:articulated"
72        >
73        <tag key="articulated" value="no"/>
74</sign>
75
76<sign ref="PL:B-7a[$val]" id="PL:B-7a" name="zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą o określonej masie" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą o określonej masie"
77        wiki="Key:maxweight:articulated"
78        >
79        <tag key="maxweight:articulated" value="$val"/>
80        <parameter ident="val" input="textfield" default="5" suffix="t" field_width="3"/>
81</sign>
82
83<sign ref="PL:B-8" name="horse drawn" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów zaprzęgowych"
84        long_name=""
85        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu pojazdów zaprzęgowych, a także jeźdźców i poganiaczy. Stosowany na drogach, na których występuje duże natężenie ruchu, gdzie ruch pojazdów zaprzęgowych może powodować tamowanie ruchu.;"
86        wiki="Key:horse_drawn"
87        >
88        <tag key="horse_drawn" value="no"/>
89</sign>
90
91<sign ref="PL:B-9" name="Bicycles prohibited" pl.name="zakaz wjazdu rowerów"
92        long_name=""
93        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu zarówno na jezdni i poboczu rowerów i wózków rowerowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu lub dużej dopuszczalnej prędkości stanowiących niebezpieczeństwo dla kierujących rowerami oraz tam, gdzie w pobliżu została wyznaczona droga dla rowerów oznaczona znakiem C-13.;"
94        wiki="Key:bicycle"
95        >
96        <tag key="bicycle" value="no"/>
97</sign>
98
99<sign ref="PL:B-10" name="Mopeds prohibited" pl.name="zakaz wjazdu motorowerów"
100        long_name=""
101        pl.long_name="Znak zakazuje wjazdu motorowerów. Stosowany, gdy istnieje potrzeba zamknięcia ruchu dla wszelkich pojazdów wyposażonych w silnik na drogach, gdzie zabroniony został ruch pojazdów samochodowych.;"
102        >
103        <tag key="mofa" value="no"/>
104</sign>
105
106<sign ref="PL:B-11" name="zakaz wjazdu wózków rowerowych" pl.name="zakaz wjazdu wózków rowerowych"
107        long_name=""
108        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu rowerów wielośladowych. Stosowany na drogach o dużym natężeniu ruchu, gdzie ruch tych pojazdów może powodować tamowanie ruchu.;"
109        >
110</sign>
111
112<sign ref="PL:B-12" name="zakaz wjazdu wózków ręcznych" pl.name="zakaz wjazdu wózków ręcznych"
113        long_name=""
114        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu na jezdni i poboczu wózków ręcznych prowadzonych, ciągniętych lub pchanych.;"
115        >
116</sign>
117
118<sign ref="PL:B-13" name="zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi"
119        long_name=""
120        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, towary klas ADR:;;1 - materiały i przedmioty wybuchowe,;2 F - gazy palne;3 - materiały ciekłe zapalne,;4.1 - materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne,;4.2 - materiały samozapalne,;4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,;5.1 - materiały utleniające,;5.2 - nadtlenki organiczne.;;;"
121        wiki="Key:access:explosives"
122        >
123        <tag key="access:explosives" value="no"/>
124</sign>
125
126<sign ref="PL:B-13a" name="Hazardous cargo prohibited" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów z towarami niebezpiecznymi"
127        long_name=""
128        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Pod znakiem może być umieszczona tabliczka wskazująca, że zakaz dotyczy określonych grup towarów lub T-31 'tabliczka wskazująca kategorię tunelu':;;T-31b (B) - zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu,;T-31c (C) - zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu oraz towary zagrażające masowym zatruciem,;T-31d (D) - zakaz wjazdu pojazdów przewożących towary zagrażające wybuchem o bardzo dużym zasięgu, wybuchem o dużym zasięgu, towary zagrażające masowym zatruciem oraz towary zagrażające pożarem o dużym zasięgu,;T-31e (E) - zakaz wjazdu pojazdów przewożących jakiekolwiek towary niebezpieczne w ilościach wymagających oznakowania pojazdów tablicami barwy pomarańczowej, z wyjątkiem niektórych materiałów promieniotwórczych, odpadów medycznych i próbek diagnostycznych - UN 2919, 3291, 3331,3359 i 3373.;;;"
129        wiki="Key:hazmat"
130        >
131        <tag key="hazmat" value="no"/>
132        <supplementary id="PL:T-31"/>
133</sign>
134
135<sign ref="PL:B-14" name="Water polluting cargo prohibited" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę"
136        long_name=""
137        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu pojazdów przewożących w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej, towary klas ADR:;;2 T - gazy trujące,;2 TC - gazy żrące,;3 - materiały ciekłe zapalne,;4.3 - materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne,;6.1 - materiały trujące,;6.2 - materiały zakaźne,;8 - materiały żrące,;materiały zagrażające środowisku klasy 9.;;;"
138        wiki="Key:hazmat"
139        >
140        <tag key="hazmat:water" value="no"/>
141</sign>
142
143<sign ref="PL:B-15[$val]" id="PL:B-15" name="Width limit" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...m"
144        long_name=""
145        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu pojazdów, których szerokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu na szerokość ogranicza się, gdy szerokość przejazdu jest mniejsza niż 3,5 m. Na znaku podaje się odległość między elementami konstrukcyjnymi ograniczającymi skrajnie poziomą pomniejszoną o 1 m. Stawiany jest ze względu na wąskie obiekty drogowe jak np. tunele, mosty, a także wąskie ulice i pasy ruchu (wówczas znak może być umieszczony nad pasem ruchu, którego dotyczy lub jako element znaku F-22 'ograniczenia na pasie ruchu').;"
146        wiki="Key:maxwidth"
147        >
148        <tag key="maxwidth" value="$val"/>
149        <parameter ident="val" input="textfield" default="2" suffix="m" field_width="3"/>
150</sign>
151
152<sign ref="PL:B-16[$val]" id="PL:B-16" name="Height limit" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...m"
153        long_name=""
154        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu pojazdów, których wysokość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu na wysokość ogranicza się, gdy wysokość przejazdu jest mniejsza niż 4,5 m. Na znaku podaje się wysokość obiektu nad jezdnią pomniejszoną o 0,5 m. Jest ustawiany ze względu na niskie tunele, wiadukty, linie sieci napowietrznej.;"
155        wiki="Key:maxheight"
156        >
157        <tag key="maxheight" value="$val"/>
158        <parameter ident="val" input="textfield" default="3.5" suffix="m" field_width="3"/>
159</sign>
160
161<sign ref="PL:B-17[$val]" id="PL:B-17" name="Length limit" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...m"
162        long_name=""
163        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których długość wraz z ładunkiem jest większa od wartości podanej na znaku. Ruch pojazdów ze względu na długość ogranicza się na drogach o ostrych i wąskich zakrętach oraz tam, gdzie ruch takich pojazdów może utrudniać ruch.;"
164        wiki="Key:maxlength"
165        >
166        <tag key="maxlength" value="$val"/>
167        <parameter ident="val" input="textfield" default="6" suffix="m" field_width="3"/>
168</sign>
169
170<sign ref="PL:B-18[$val]" id="PL:B-18" name="Weight limit" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ...t"
171        long_name=""
172        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu pojazdów lub zespołów pojazdów, których rzeczywista masa całkowita jest większa od wartości podanej na znaku. Stawiany jest ze względu na odcinki dróg o niewystarczającej nośności.;"
173        wiki="Key:maxweight"
174        >
175        <tag key="maxweight" value="$val"/>
176        <parameter ident="val" input="textfield" default="7" suffix="t" field_width="3"/>
177</sign>
178
179<sign ref="PL:B-19[$val]" id="PL:B-19" name="Axle weight limit" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ...t"
180        long_name=""
181        pl.long_name="Znak zakazuje ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku. W przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.;Znak stosuje się:;;na odcinkach dróg o nośności niedostosowanej do nacisku osi pojedynczej 80 kN,;na odcinkach dróg krajowych o nośności niedostosowanej do nacisku osi pojedynczej 100 kN.;;Przykładowo nacisk osi ograniczony do 5 t odpowiada nośności 5000 [kg] · g ≈ 50 [kN], dla g ≈ 10 m/s2.;;"
182        wiki="Key:maxaxleload"
183        >
184        <tag key="maxaxleload" value="$val"/>
185        <parameter ident="val" input="textfield" default="5" suffix="t" field_width="3"/>
186</sign>
187
188<sign ref="PL:B-20" name="stop" pl.name="stop"
189        long_name=""
190        pl.long_name="Znak zakazuje przejazdu bez zatrzymania pojazdu przed:;;wjazdem na skrzyżowanie z drogą z pierwszeństwem.;niestrzeżonym przejazdem kolejowym,;przejazdem tramwajowym,;w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.;;Kierujący zobowiązany jest ustąpić pierwszeństwa poruszającym się drogą z pierwszeństwem i analogicznie w pozostałych sytuacjach. Zatrzymanie pojazdu powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym znakiem poziomym P-12 'linia bezwzględnego zatrzymania - stop', w rejonie przejazdu kolejowego dodatkowo przed znakiem G-3 lub G-4 'krzyż św. Andrzeja'. W razie braku wyznaczonego miejsca, zatrzymanie powinno nastąpić w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.;Pod znakiem B-20 może być tabliczka T-6c 'tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)' i T-6d 'tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)'.;Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h znak B-20 poprzedzany jest znakiem A-7 'ustąp pierwszeństwa' z tabliczką T-1 'tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego' z napisem STOP.;Znak jest stosowany, gdy nie są spełnione warunki widoczności (mała widoczność na zatrzymanie).;;"
191        >
192        <tag key="highway" value="stop" ident="yield"/>
193        <supplementary id="PL:T-6c"/>
194        <supplementary id="PL:T-6d"/>
195        <supplementary id="PL:T-1"/>
196</sign>
197
198<sign ref="PL:B-21" name="zakaz skręcania w lewo" pl.name="zakaz skręcania w lewo"
199        long_name=""
200        pl.long_name="Znak zabrania skręcania w lewo i zawracania na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony.;Znak znajdujący się w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony, co jest istotne w przypadku skrzyżowań z drogą dwujezdniową.;Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 'tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych' wskazuje, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych, gdy jest dla nich wyznaczony pas ruchu.;Razem z B-21 może występować znak F-7 'sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo', który wskazuje możliwy dojazd do drogi, w którą skręcanie jest zabronione.;Stosowany na skrzyżowaniach z jezdnią jednokierunkową, na którą nie ma wjazdu od strony skrzyżowania oraz, gdy pojazdy skręcające w lewo mogą utrudniać ruch.;;"
201        >
202        <supplementary id="PL:T-22"/>
203</sign>
204
205<sign ref="PL:B-22" name="zakaz skręcania w prawo" pl.name="zakaz skręcania w prawo"
206        long_name=""
207        pl.long_name="Znak zabrania skręcania w prawo na skrzyżowaniu, przed którym jest ustawiony. Stosowany analogicznie jak B-21.;Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach przewiduje stosowanie odmiany znaku F-7 'sposób jazdy w związku z zakazem skręcania w lewo' występującej wraz ze znakiem B-22. Nie ma jej jednak w Rozporządzeniu w sprawie znaków i sygnałów drogowych.;;"
208        >
209</sign>
210
211<sign ref="PL:B-23" name="zakaz zawracania" pl.name="zakaz zawracania"
212        long_name=""
213        pl.long_name="Znak zabrania zawracania od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania włącznie lub znaku B-24 'koniec zakazu zawracania'. Stosowany w miejscach, gdzie manewr zawracania może powodować utrudnienie ruchu.;"
214        >
215</sign>
216
217<sign ref="PL:B-24" name="koniec zakazu zawracania" pl.name="koniec zakazu zawracania"
218        long_name=""
219        pl.long_name="Znak odwołuje zakaz zawracania.;"
220        >
221</sign>
222
223<sign ref="PL:B-25" name="zakaz wyprzedzania" pl.name="zakaz wyprzedzania"
224        long_name=""
225        pl.long_name="Znak zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania lub znaku B-27 'koniec zakazu wyprzedzania'. Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki T-23a - T-23j wskazujące rodzaj pojazdów, których obowiązuje zakaz wyprzedzania.;Stosowany w miejscach, gdzie manewr wyprzedzania może powodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu, w szczególności przy braku dostatecznej widoczności pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.;;"
226        wiki="Key:overtaking"
227        >
228        <tag key="overtaking" value="no" ident="restriction"/>
229        <supplementary id="PL:T-23a"/>
230        <supplementary id="PL:T-23b"/>
231        <supplementary id="PL:T-23c"/>
232        <supplementary id="PL:T-23d"/>
233        <supplementary id="PL:T-23e"/>
234        <supplementary id="PL:T-23f"/>
235        <supplementary id="PL:T-23g"/>
236        <supplementary id="PL:T-23h"/>
237        <supplementary id="PL:T-23i"/>
238        <supplementary id="PL:T-23j"/>
239</sign>
240
241<sign ref="PL:B-26" name="zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe" pl.name="zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe"
242        long_name=""
243        pl.long_name="Znak zabrania wyprzedzania pojazdów silnikowych wielośladowych od miejsca jego ustawienia do najbliższego skrzyżowania lub znaku B-28 'koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe' kierującym:;;samochodami ciężarowymi o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t,;ciągnikiem samochodowym,;pojazdem specjalnym lub do celów specjalnych - o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczająca 3,5 t.;;;"
244        >
245        <tag key="overtaking:hgv" value="no"/>
246</sign>
247
248<sign ref="PL:B-27" name="koniec zakazu wyprzedzania" pl.name="koniec zakazu wyprzedzania"
249        long_name=""
250        pl.long_name="Znak odwołuje zakaz wyprzedzania.;"
251        >
252</sign>
253
254<sign ref="PL:B-28" name="koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe" pl.name="koniec zakazu wyprzedzania przez samochody ciężarowe"
255        long_name=""
256        pl.long_name="Znak odwołuje zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe.;"
257        >
258</sign>
259
260<sign ref="PL:B-29" name="zakaz używania sygnałów dźwiękowych" pl.name="zakaz używania sygnałów dźwiękowych"
261        long_name=""
262        pl.long_name="Znak zabrania używania sygnałów dźwiękowych, chyba że jest to konieczne w celu ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu. Zakaz obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania lub znaku B-30 'koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych'.;Stosowany jest tylko poza obszarem zabudowanym w miejscach, gdzie należy ograniczyć hałas: parki, rezerwaty przyrody, ośrodki wypoczynkowe itp. Należy pamiętać, że zgodnie z art. 29 Ustawy - Prawo o ruch drogowym, w obszarze zabudowanym używanie sygnałów dźwiękowych jest zawsze zabronione z podobnym zastrzeżeniem dotyczącym ostrzeżenia o bezpośrednim zagrożeniu bezpieczeństwa ruchu.;;"
263        >
264</sign>
265
266<sign ref="PL:B-30" name="koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych" pl.name="koniec zakazu używania sygnałów dźwiękowych"
267        long_name=""
268        pl.long_name="Znak odwołuje zakaz używania sygnałów dźwiękowych.;"
269        >
270</sign>
271
272<sign ref="PL:B-31" name="pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka" pl.name="pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka"
273        long_name=""
274        pl.long_name="Znak zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony do zatrzymania się.;Po przeciwnej stronie zwężenia ustawiany jest znak D-5 'pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni'. Taka organizacja ruchu wprowadzana jest na zwężonych odcinkach krótszych niż 150 m, gdzie nie mogą wyminąć się pojazdy o szerokości 2,5 m oraz gdy kierujący mają dobrą widoczność pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.;;"
275        >
276</sign>
277
278<sign ref="PL:B-32" name="stój - kontrola celna" pl.name="stój - kontrola celna"
279        long_name=""
280        pl.long_name="Znak zabrania przejazdu bez zatrzymania się do kontroli celnej. Zatrzymanie powinno nastąpić w miejscu wyznaczonym w tym celu, a jeżeli nie jest wyznaczone - przed znakiem. Dalszy ruch może nastąpić za zgodą uprawnionej osoby lub po nadaniu sygnału zezwalającego na ruch.;Odmiany B-32:;Po odpowiedniej zmianie napisu znak może wskazywać obowiązek zatrzymania pojazdu z innej przyczyny. Zasady zatrzymania pojazdu i zezwolenia na dalszy ruch w każdym przypadku są takie same.;;;Znak;Informacja;;"
281        >
282</sign>
283
284<sign ref="PL:B-32a" name="stój - kontrola graniczna" pl.name="stój - kontrola graniczna"
285        >
286</sign>
287
288<sign ref="PL:B-32b" name="stój - rogatka uszkodzona" pl.name="stój - rogatka uszkodzona"
289        >
290</sign>
291
292<sign ref="PL:B-32c" name="stój - sygnalizacja uszkodzona" pl.name="stój - sygnalizacja uszkodzona"
293        >
294</sign>
295
296<sign ref="PL:B-32d" name="stój - wjazd na prom" pl.name="stój - wjazd na prom"
297        >
298</sign>
299
300<sign ref="PL:B-32e" name="stój - kontrola drogowa" pl.name="stój - kontrola drogowa"
301        >
302</sign>
303
304<sign ref="PL:B-32f" name="stój - pobór opłat" pl.name="stój - pobór opłat"
305        >
306</sign>
307
308<sign ref="PL:B-33[$val]" id="PL:B-33" name="Speed limit" pl.name="ograniczenie prędkości"
309        long_name=""
310        pl.long_name="Znak zabrania przekraczania prędkości określonej liczbą kilometrów na godzinę. Ograniczenie obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do:;;najbliższego skrzyżowania,;wprowadzenia innej dopuszczalnej prędkości znakiem B-33 lub B-43 'strefa ograniczonej prędkości',;początku strefy zamieszkania oznaczonej znakiem D-40,;początku lub końca obszaru zabudowanego, oznaczonych odpowiednio znakami D-42 i D-43,;znaku B-34 'koniec ograniczenia prędkości'.;;Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki T-23a - T-23j wskazujące rodzaj pojazdów, których obowiązuje ograniczenie prędkości.;Dopuszczalna prędkość większa niż 60 km/h na obszarze zabudowanym dotyczy samochodu osobowego, motocykla i samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem:;;pojazdu przewożącego towary niebezpieczne,;pojazdu z urządzeniem wystającym do przodu więcej niż 1,5 m od siedzenia kierującego (dopuszczalna prędkość 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym),;pojazdu holującego pojazd silnikowy (dopuszczalna prędkość 30 km/h na obszarze zabudowanym i 60 km/h poza obszarem zabudowanym),;motocykla, którym przewozi się dziecko w wieku do lat 7 (dopuszczalna prędkość 40 km/h),;samochodu ciężarowego przewożącego osoby poza kabiną kierowcy.;;Prędkość pojazdów ogranicza ze względu na wymagające tego warunki drogowe, gdy inne działania nie wpływają na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. W przypadku braku lub uchylenia ograniczenia prędkości wyrażonej znakiem B-33, obowiązują dopuszczalne prędkości określone w ustawie - Prawo o ruchu drogowym.;;"
311        wiki="Key:maxspeed"
312        >
313        <tag key="maxspeed" value="$val" ident="restriction"/>
314        <parameter ident="val" type="int" input="combo" editable="yes" text="speed-limit" suffix="km/h" values="5,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130" default="50" field_width="3"/>
315        <supplementary id="PL:T-23a"/>
316        <supplementary id="PL:T-23b"/>
317        <supplementary id="PL:T-23c"/>
318        <supplementary id="PL:T-23d"/>
319        <supplementary id="PL:T-23e"/>
320        <supplementary id="PL:T-23f"/>
321        <supplementary id="PL:T-23g"/>
322        <supplementary id="PL:T-23h"/>
323        <supplementary id="PL:T-23i"/>
324        <supplementary id="PL:T-23j"/>
325</sign>
326
327<sign ref="PL:B-34[$val]" id="PL:B-34" name="koniec ograniczenia prędkości" pl.name="koniec ograniczenia prędkości"
328        long_name=""
329        pl.long_name="Znak odwołuje ograniczenie prędkości.;"
330        >
331        <parameter ident="val" type="int" input="combo" editable="yes" text="speed-limit" suffix="km/h" values="5,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130" default="50" field_width="3"/>
332</sign>
333
334<sign ref="PL:B-35" name="zakaz postoju" pl.name="zakaz postoju"
335        long_name=""
336        pl.long_name="Znak zakazuje postoju pojazdu rozumianego jako unieruchomienie pojazdu niewynikające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej niż 1 minutę. Oznacza to, że znak dopuszcza chwilowe zatrzymanie pojazdu np. w celu zabrania lub wysadzenia pasażera. Zakaz obowiązuje od miejsca ustawienia znaku do najbliższego skrzyżowania po tej stronie drogi, po której ustawiono znak.;Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:;;T-24 'tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela',;T-25a 'tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania';T-25b 'tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania';T-25c 'tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania';T-26 'tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu';dopuszczalny czas unieruchomienia pojazdu dłuższy niż 1 minuta lub obowiązywanie znaku w określonych godzinach może być wskazane napisem na znaku albo na umieszczonej pod nim tabliczce,;jeżeli dopuszcza się inne odstępstwa od stosowania się do znaku B-35, na tabliczce pod znakiem umieszcza się właściwą informację o treści 'Nie dotyczy...'.;;Odmiany B-35:;Po odpowiedniej zmianie znaku, może on wskazywać zakaz postoju w określony w przepisach inny sposób. Zasady zakazu postoju w każdym przypadku są takie same lecz dla określonych przepisów, (link zewnętrzny).;;;znak;Informacja;;"
337        >
338        <supplementary id="PL:T-24"/>
339        <supplementary id="PL:T-25a"/>
340        <supplementary id="PL:T-25b"/>
341        <supplementary id="PL:T-25c"/>
342        <supplementary id="PL:T-26"/>
343</sign>
344
345<sign ref="PL:B-36" name="zakaz zatrzymywania się" pl.name="zakaz zatrzymywania się"
346        long_name=""
347        pl.long_name="Znak zabrania zatrzymywania pojazdu z wyjątkiem unieruchomionia ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego. Pozostałe przepisy są analogiczne jak w przypadku znaku B-35 'zakaz postoju'.;"
348        wiki="Key:stopping"
349        >
350        <tag key="stopping" value="no"/>
351        <tag key="traffic_restriction" value="no_stopping"/>
352</sign>
353
354<sign ref="PL:B-37" name="zakaz postoju w dni nieparzyste" pl.name="zakaz postoju w dni nieparzyste"
355        long_name=""
356        pl.long_name="Znak zabrania postoju w takim samym zakresie, jak znak B-35 'zakaz postoju', lecz obowiązuje tylko w dni nieparzyste. Stosowany wraz ze znakiem B-38 'zakaz postoju w dni parzyste' dla udostępnienia jednej strony jezdni co drugi dzień, np. w celu wywozu śmieci, zaopatrzenia sklepów.;"
357        >
358</sign>
359
360<sign ref="PL:B-38" name="zakaz postoju w dni parzyste" pl.name="zakaz postoju w dni parzyste"
361        long_name=""
362        pl.long_name="Znak stosowany tak jak znak B-37, obowiązuje w dni parzyste.;"
363        >
364</sign>
365
366<sign ref="PL:B-39[$day w godz. $val_on-$val_off]" id="PL:B-39" name="strefa ograniczonego postoju" pl.name="strefa ograniczonego postoju"
367        long_name=""
368        pl.long_name="Znak wskazuje wjazd do strefy, w której obowiązuje zakaz postoju pojazdów na wszystkich drogach. Na znaku podaje się informacje o zakresie obowiązywania np. czas obowiązywania, dopuszczalny czas postoju, określone rodzaje pojazdów. W przypadku braku takich informacji, zakaz obowiązuje w takim samym zakresie, jak wyrażony znakiem B-35 'zakaz postoju'.;Znak B-39 nie dotyczy:;;pojazdu komunikacji publicznej zatrzymującego się na wyznaczonym dla niego miejscu,;pojazdu zatrzymującego się w miejscu oznaczonymi znakami:;;D-18 'parking';D-18a 'parking - miejsce zastrzeżone';D-18b 'parking zadaszony';D-44 'strefa parkowania';;;pojazdu unieruchomionego ze względu na warunki lub przepisy ruchu drogowego,;autobusu szkolnego.;;;"
369        >
370        <tag key="time_on" value="$val_on"/>
371        <tag key="time_off" value="$val_off"/>
372        <parameter ident="day" input="textfield" default="W dni powszednie" field_width="11"/>
373        <parameter ident="val_on" input="textfield" prefix="od" default="7" field_width="2"/>
374        <parameter ident="val_off" input="textfield" prefix="do" default="21" field_width="2"/>
375</sign>
376
377<sign ref="PL:B-40" name="koniec strefy ograniczonego postoju" pl.name="koniec strefy ograniczonego postoju"
378        long_name=""
379        pl.long_name="Oznacza wyjazd ze strefy ograniczonego postoju.;"
380        >
381</sign>
382
383<sign ref="PL:B-41" name="Pedestrians prohibited" pl.name="zakaz ruchu pieszych"
384        long_name=""
385        pl.long_name="Znak zabrania ruchu pieszych po tej stronie drogi, po której znak jest umieszczony. Stosowany ze względu na brak chodnika przy dużym ruchu pojazdów stanowiących niebezpieczeństwo dla pieszych lub gdy droga posiada wydzielony ciąg przeznaczony do ruchu pieszego.;"
386        >
387        <tag key="foot" value="no"/>
388</sign>
389
390<sign ref="PL:B-42" name="koniec zakazów" pl.name="koniec zakazów"
391        long_name=""
392        pl.long_name="Znak odwołuje wszystkie obowiązujące zakazy wyrażone znakami posiadającymi własny znak odwołujący:;;B-23 'zakaz zawracania',;B-25 'zakaz wyprzedzania',;B-26 'zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe',;B-29 'zakaz używania sygnałów dźwiękowych';B-33 'ograniczenie prędkości'.;;;"
393        >
394        <tag key="maxspeed" value="national"/>
395</sign>
396
397<sign ref="PL:B-43[$val]" id="PL:B-43" name="Speed limit zone" pl.name="strefa ograniczonej prędkości"
398        long_name=""
399        pl.long_name="Znak wskazuje wjazd do strefy, w której na wszystkich drogach obowiązuje zakaz przekraczania prędkości, określonej na znaku przez liczbę kilometrów na godzinę. Dopuszczalna prędkość mniejsza lub równa 30 km/h oznacza, że umieszczone w strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające, miejscowe przewężenia) nie muszą być oznakowane znakami ostrzegawczymi. Strefy ograniczonej prędkości wyznacza się na obszarach z dużą liczbą skrzyżowań oraz dużym natężeniu ruchu pojazdów i pieszych.;"
400        >
401        <tag key="maxspeed" value="$val"/>
402        <tag key="zone:maxspeed" value="PL:$val"/>
403        <parameter ident="val" type="int" input="combo" editable="yes" text="speed-limit" suffix="km/h" values="20,30" default="30" field_width="2"/>
404</sign>
405
406<sign ref="PL:B-44[$val]" id="PL:B-44" name="koniec strefy ograniczonej prędkości" pl.name="koniec strefy ograniczonej prędkości"
407        long_name=""
408        pl.long_name="Znak wskazuje wyjazd ze strefy ograniczonej prędkości.;"
409        >
410        <parameter ident="val" type="int" input="combo" editable="yes" text="speed-limit" suffix="km/h" values="20,30" default="30" field_width="2"/>
411</sign>
412
413<sign ref="PL:B-3/4" name="Motor vehicles prohibited" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów silnikowych"
414        icon="PL_B-3_4.png"
415        >
416        <tag key="motor_vehicle" value="no"/>
417</sign>
418
419<sign ref="PL:B-6/8" name="zakaz wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów zaprzęgowych" pl.name="zakaz wjazdu ciągników rolniczych i pojazdów zaprzęgowych"
420        icon="PL_B-6_8.png"
421        >
422        <tag key="agricultural" value="no"/>
423        <tag key="horse_drawn" value="no"/>
424</sign>
425
426<sign ref="PL:B-6/8/9" name="zakaz wjazdu pojazdów innych niż samochodowe" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów innych niż samochodowe"
427        icon="PL_B-6_8_9.png"
428        >
429        <tag key="agricultural" value="no"/>
430        <tag key="bicycle" value="no"/>
431        <tag key="horse_drawn" value="no"/>
432</sign>
433
434<sign ref="PL:B-9/12" name="zakaz wjazdu rowerów i wózków ręcznych" pl.name="zakaz wjazdu rowerów i wózków ręcznych"
435        icon="PL_B-9_12.png"
436        >
437        <tag key="bicycle" value="no"/>
438</sign>
439
440<sign ref="PL:B-13/14" name="zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi oraz towarami mogącymi skazić wodę" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwo zapalnymi oraz towarami mogącymi skazić wodę"
441        icon="PL_B-13_14.png"
442        >
443        <tag key="hazmat:water" value="no"/>
444        <tag key="access:explosives" value="no"/>
445</sign>
446
447<sign ref="PL:B-3/4/10" name="zakaz wjazdu pojazdów silnikowych i motorowerów" pl.name="zakaz wjazdu pojazdów silnikowych i motorowerów"
448        icon="PL_B-3_4_10.png"
449        >
450        <tag key="motorcar" value="no"/>
451        <tag key="motorcycle" value="no"/>
452        <tag key="mofa" value="no"/>
453</sign>
454
455
456<sign ref="PL:C-1" name="nakaz jazdy w prawo przed znakiem" pl.name="nakaz jazdy w prawo przed znakiem"
457        long_name=""
458        pl.long_name="Znak nakazuje kierującemu skręt w prawo przed znakiem. Znak ten umieszczony jest na przedłużeniu osi części jezdni, jadących którą nakaz dotyczy. Stosowany zwykle na skrzyżowaniach z jezdnią jednokierunkową, gdzie nie ma możliwości jazdy na wprost.;"
459        >
460</sign>
461
462<sign ref="PL:C-2" name="nakaz jazdy w prawo za znakiem" pl.name="nakaz jazdy w prawo za znakiem"
463        long_name=""
464        pl.long_name="Znak nakazuje kierującemu skręt w prawo za znakiem. Znak ten umieszczony jest obok jezdni, której dotyczy i obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy.;"
465        >
466</sign>
467
468<sign ref="PL:C-3" name="nakaz jazdy w lewo przed znakiem" pl.name="nakaz jazdy w lewo przed znakiem"
469        long_name=""
470        pl.long_name="Znak nakazuje kierującemu skręt w lewo przed znakiem. Stosowany analogicznie jak znak C-1.;"
471        >
472</sign>
473
474<sign ref="PL:C-4" name="nakaz jazdy w lewo za znakiem" pl.name="nakaz jazdy w lewo za znakiem"
475        long_name=""
476        pl.long_name="Znak nakazuje kierującemu skręt w lewo za znakiem. Stosowany analogicznie jak znak C-2.;"
477        >
478</sign>
479
480<sign ref="PL:C-5" name="nakaz jazdy prosto" pl.name="nakaz jazdy prosto"
481        long_name=""
482        pl.long_name="Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto. Znak obowiązuje na najbliższym skrzyżowaniu lub w miejscu, gdzie występuje możliwość zmiany kierunku jazdy. Często stosowany jest poza skrzyżowaniami na drogach o dużym natężeniu ruchu w celu wyeliminowania skręcania (szczególnie w lewo) pojazdów do obiektów przydrożnych.;"
483        >
484</sign>
485
486<sign ref="PL:C-6" name="nakaz jazdy prosto lub w prawo" pl.name="nakaz jazdy prosto lub w prawo"
487        long_name=""
488        pl.long_name="Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto lub w prawo. Stosowany na skrzyżowaniach o więcej niż czterech wlotach, gdy nie można zastosować znaku B-21 'zakaz skręcania w lewo'.;"
489        >
490</sign>
491
492<sign ref="PL:C-7" name="nakaz jazdy prosto lub w lewo" pl.name="nakaz jazdy prosto lub w lewo"
493        long_name=""
494        pl.long_name="Znak nakazuje kierującemu jazdę prosto lub w lewo. Stosowany na skrzyżowaniach o więcej niż czterech wlotach, gdy nie można zastosować znaku B-22 'zakaz skręcania w prawo'.;"
495        >
496</sign>
497
498<sign ref="PL:C-8" name="nakaz jazdy w prawo lub w lewo" pl.name="nakaz jazdy w prawo lub w lewo"
499        long_name=""
500        pl.long_name="Znak nakazuje kierującemu jazdę w prawo lub w lewo. Stosowany, gdy zabroniona jest jazda prosto.;"
501        >
502</sign>
503
504<sign ref="PL:C-9" name="nakaz jazdy z prawej strony znaku" pl.name="nakaz jazdy z prawej strony znaku"
505        long_name=""
506        pl.long_name="Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z prawej strony znaku. Umieszczony na pasie dzielącym drogi oznacza początek jezdni jednokierunkowej.;"
507        >
508</sign>
509
510<sign ref="PL:C-10" name="nakaz jazdy z lewej strony znaku" pl.name="nakaz jazdy z lewej strony znaku"
511        long_name=""
512        pl.long_name="Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni po lewej stronie znaku, lecz nie oznacza jednocześnie jezdni jednokierunkowej.;"
513        >
514</sign>
515
516<sign ref="PL:C-11" name="nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku" pl.name="nakaz jazdy z prawej lub z lewej strony znaku"
517        long_name=""
518        pl.long_name="Znak nakazuje kierującemu ominięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z lewej lub prawej strony znaku. Umieszczany jest w miejscu rozdzielenia jezdni.;"
519        >
520</sign>
521
522<sign ref="PL:C-12" name="Roundabout" pl.name="ruch okrężny"
523        long_name=""
524        pl.long_name="Znak nakazuje kierującemu jazdę dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku (skrzyżowanie o ruchu okrężnym). Znak C-12 najczęściej występuje łącznie ze znakiem A-7 'ustąp pierwszeństwa', co oznacza pierwszeństwo kierującego znajdującego się na skrzyżowaniu przed kierującym wjeżdżającym na to skrzyżowanie. W przypadku znaku C-12 występującego samodzielnie, pojazd znajdujący się na skrzyżowaniu ustępuje pierwszeństwa pojazdowi na wjeżdżającemu (zgodnie z zasadą prawej ręki).;"
525        wiki="Tag:junction=roundabout"
526        >
527        <tag key="junction" value="roundabout"/>
528</sign>
529
530<sign ref="PL:C-13" name="Bicycle path" pl.name="droga dla rowerów"
531        long_name=""
532        pl.long_name="Znak nakazuje kierującemu rowerem jednośladowym jazdę drogą dla rowerów.;"
533        >
534        <tag key="highway" value="path"/>
535        <tag key="bicycle" value="official"/>
536</sign>
537
538<sign ref="PL:C-13a" name="koniec drogi dla rowerów" pl.name="koniec drogi dla rowerów"
539        long_name=""
540        pl.long_name="Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej dla kierujących rowerami jednośladowymi.;"
541        >
542        <tag key="highway" value="path"/>
543        <tag key="bicycle" value="no"/>
544</sign>
545
546<sign ref="PL:C-14[$val]" id="PL:C-14" name="Minimum speed limit" pl.name="prędkość minimalna"
547        long_name=""
548        pl.long_name="Znak oznacza obowiązek jazdy z prędkością nie mniejszą niż określona na znaku liczbą kilometrów na godzinę przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów ustawy – Prawo o ruchu drogowym, chyba że warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości. Zgodnie z art. 19 ustawy – Prawo o ruchu drogowym, kierujący jest w każdej sytuacji zobowiązany jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym. Znak C-14 stosowany jest, gdy kierujący nagminnie zmniejszają prędkość jazdy z przyczyn niewynikających ze stanu technicznego drogi.;"
549        wiki="Key:minspeed"
550        >
551        <tag key="minspeed" value="$val"/>
552        <parameter ident="val" input="textfield" suffix="km/h" default="30" field_width="2"/>
553</sign>
554
555<sign ref="PL:C-15[$val]" id="PL:C-15" name="koniec prędkości minimalnej" pl.name="koniec prędkości minimalnej"
556        long_name=""
557        pl.long_name="Znak oznacza miejsce, w którym prędkość minimalna określona znakiem C-14 przestaje obowiązywać.;"
558        >
559        <parameter ident="val" input="textfield" suffix="km/h" default="30" field_width="2"/>
560</sign>
561
562<sign ref="PL:C-16" name="Pedestrian path" pl.name="droga dla pieszych"
563        long_name=""
564        pl.long_name="Znak nakazuje pieszym korzystanie z drogi przeznaczonej wyłącznie do ruchu pieszego. Stosowany tam, gdzie ze względu na duże natężenie ruchu pieszego, wyeliminowanie ruchu pojazdów zapewnia poprawę bezpieczeństwa.;"
565        >
566        <tag key="highway" value="path"/>
567        <tag key="foot" value="official"/>
568</sign>
569
570<sign ref="PL:C-16a" name="koniec drogi dla pieszych" pl.name="koniec drogi dla pieszych"
571        long_name=""
572        pl.long_name="Znak oznacza koniec drogi przeznaczonej tylko dla pieszych.;"
573        >
574        <tag key="highway" value="path"/>
575        <tag key="foot" value="no"/>
576</sign>
577
578<sign ref="PL:C-17[$val]" id="PL:C-17" name="nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi" pl.name="nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi"
579        long_name=""
580        pl.long_name="Znak wskazuje kierunek jazdy na skrzyżowaniu dla pojazdów przewożących towary niebezpieczne w ilościach, dla których jest wymagane oznakowanie pojazdu tablicami ostrzegawczymi barwy pomarańczowej. Kierunek wskazany może być symbolem znaku C-2, C-4, C-5, C-6, C-7 lub C-8. Znak stosowany w szczególności do wskazania miejsc postojowych dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi, np. w terminalach odpraw celnych.;"
581        >
582        <parameter ident="val" input="textfield" prefix="znak kierunku:" default="PL:C-2" field_width="5"/>
583</sign>
584
585<sign ref="PL:C-18" name="nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" pl.name="nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"
586        long_name=""
587        pl.long_name="Znak oznacza, że kierujący pojazdem silnikowym ma obowiązek stosować łańcuchy przeciwpoślizgowe na co najmniej dwóch kołach napędowych. Stosowany w okresie zimowym na drogach, na których podczas opadów śniegu występują trudności poruszania się pojazdów niewyposażonych w łańcuchy. Umieszczona pod znakiem tabliczka od T-23a do T-23j oznacza, że nakaz dotyczy pojazdów określonych na tabliczce.;"
588        >
589        <supplementary id="PL:T-23a"/>
590        <supplementary id="PL:T-23b"/>
591        <supplementary id="PL:T-23c"/>
592        <supplementary id="PL:T-23d"/>
593        <supplementary id="PL:T-23e"/>
594        <supplementary id="PL:T-23f"/>
595        <supplementary id="PL:T-23g"/>
596        <supplementary id="PL:T-23h"/>
597        <supplementary id="PL:T-23i"/>
598        <supplementary id="PL:T-23j"/>
599</sign>
600
601<sign ref="PL:C-19" name="koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych" pl.name="koniec nakazu używania łańcuchów przeciwpoślizgowych"
602        long_name=""
603        pl.long_name="Znak oznacza miejsce, w którym nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych przestaje obowiązywać.;"
604        >
605</sign>
606
607<sign ref="PL:C-13/16a" name="Split pedestrian &amp; bicycle path" pl.name="wskazujący ruch rowerów lewą stroną drogi i ruch pieszych prawą stroną drogi"
608        icon="PL_C-13_16a.png"
609        >
610        <tag key="highway" value="path"/>
611        <tag key="foot" value="official"/>
612        <tag key="bicycle" value="official"/>
613        <tag key="segregated" value="yes"/>
614</sign>
615
616<sign ref="PL:C-13/16b" name="Split pedestrian &amp; bicycle path" pl.name="wskazujący ruch pieszych lewą stroną drogi i ruch rowerów prawą stroną drogi"
617        icon="PL_C-13_16b.png"
618        >
619        <tag key="highway" value="path"/>
620        <tag key="foot" value="official"/>
621        <tag key="bicycle" value="official"/>
622        <tag key="segregated" value="yes"/>
623</sign>
624
625<sign ref="PL:C-13/16c" name="Pedestrian &amp; bicycle path" pl.name="wskazujący ruch pieszych i rowerów na tej samej drodze"
626        icon="PL_C-13_16c.png"
627        >
628        <tag key="highway" value="path"/>
629        <tag key="foot" value="official"/>
630        <tag key="bicycle" value="official"/>
631</sign>
632
633
634<sign ref="PL:A-1" name="hazardous turn right" pl.name="niebezpieczny zakręt w prawo"
635        long_name=""
636        pl.long_name="Znak ostrzega przed pojedynczym niebezpiecznym zakrętem w prawo. Stosuje się go na ogół poza miastami, gdy kąt zwrotu łuku drogi jest większy niż 5°, a jego promień jest mniejszy niż 750 m oraz w zależności od przechyłki. Ustawiany także na zakrętach o ograniczonej widoczności, bądź gdzie dochodzi do częstych wypadków lub kolizji.;"
637        >
638        <tag key="hazard" value="turn_right"/>
639</sign>
640
641<sign ref="PL:A-2" name="hazardous turn left" pl.name="niebezpieczny zakręt w lewo"
642        long_name=""
643        pl.long_name="Znak ostrzega przed pojedynczym niebezpiecznym zakrętem w lewo. Stosuje się go analogicznie jak znak A-1.;"
644        >
645        <tag key="hazard" value="turn_left"/>
646</sign>
647
648<sign ref="PL:A-3" name="multiple hazardous turns - first right" pl.name="niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo"
649        long_name=""
650        pl.long_name="Znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w prawo. Stosuje się go na tych samych zasadach, co znaki A-1 i A-2, gdy odległość od końca pierwszego zakrętu do początku kolejnego wymagającego oznakowania zakrętu (niezależnie od tego, w którym jest kierunku) jest mniejsza niż 300 m.;Gdy liczba zakrętów jest większa niż 2, pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:;;T-2 'tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo' (koniec tego odcinka wskazuje tabliczka T-3),;T-4 'tabliczka wskazująca liczbę zakrętów',;T-5 'tabliczka wskazująca początek drogi krętej' (gdy krętość odcinka przekracza 160°/km).;;;"
651        >
652        <tag key="hazard" value="turns_first_right" ident="haz"/>
653        <supplementary id="PL:T-2"/>
654        <supplementary id="PL:T-3"/>
655        <supplementary id="PL:T-4"/>
656        <supplementary id="PL:T-5"/>
657</sign>
658
659<sign ref="PL:A-4" name="multiple hazardous turns - first left" pl.name="niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo"
660        long_name=""
661        pl.long_name="Znak ostrzega przed niebezpiecznymi zakrętami, z których pierwszy jest w lewo. Stosuje się go analogicznie jak znak A-3.;Gdy liczba zakrętów jest większa niż 2, pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki:;;T-2 'tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo' (koniec tego odcinka wskazuje tabliczka T-3),;T-4 'tabliczka wskazująca liczbę zakrętów',;T-5 'tabliczka wskazująca początek drogi krętej' (gdy krętość odcinka przekracza 160°/km).;;;"
662        >
663        <tag key="hazard" value="turns_first_left" ident="haz"/>
664        <supplementary id="PL:T-2"/>
665        <supplementary id="PL:T-3"/>
666        <supplementary id="PL:T-4"/>
667        <supplementary id="PL:T-5"/>
668</sign>
669
670<sign ref="PL:A-5" name="equal priority road crossing" pl.name="skrzyżowanie dróg"
671        long_name=""
672        pl.long_name="Znak ostrzega przed skrzyżowaniem dróg, na którym pierwszeństwo nie jest określone znakami (skrzyżowanie równorzędne). Stosowany wyłącznie wtedy, gdy jedna z dróg miała nadane pierwszeństwo znakiem D-1 'droga z pierwszeństwem', A-6a, A-6b, A-6c, A-6d, A-6e 'skrzyżowanie z drogą podporządkowaną', lub gdy układ skrzyżowania może sugerować inne zasady pierwszeństwa.;"
673        >
674        <tag key="hazard" value="crossing_equal"/>
675</sign>
676
677<sign ref="PL:A-6a" name="minor priority road crossing" pl.name="skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach"
678        long_name=""
679        pl.long_name="Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Stosowany jest poza obszarem zabudowanym dla wskazania pierwszeństwa drogi przebiegającej na wprost, przy której jest ustawiony. Jeżeli osie dróg poprzecznych nie przecinają się na skrzyżowaniu, stosuje się tabliczkę T-6b 'tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych'.;"
680        >
681        <tag key="hazard" value="crossing_minor"/>
682        <supplementary id="PL:T-6b"/>
683</sign>
684
685<sign ref="PL:A-6b" name="minor priority road crossing on right hand side" pl.name="skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie"
686        long_name=""
687        pl.long_name="Znak, stosowany podobnie jak A-6a, ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie drogi z pierwszeństwem.;"
688        >
689        <tag key="hazard" value="crossing_minor_right"/>
690</sign>
691
692<sign ref="PL:A-6c" name="minor priority road crossing on left hand side" pl.name="skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie"
693        long_name=""
694        pl.long_name="Znak, stosowany podobnie jak A-6a, ostrzega przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie drogi z pierwszeństwem.;"
695        >
696        <tag key="hazard" value="crossing_minor_left"/>
697</sign>
698
699<sign ref="PL:A-6d" name="wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony" pl.name="wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony"
700        long_name=""
701        pl.long_name="Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowanym wlotem - drogą kończącą się pasem włączania z prawej strony.;"
702        >
703</sign>
704
705<sign ref="PL:A-6e" name="wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony" pl.name="wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony"
706        long_name=""
707        pl.long_name="Znak ostrzega przed skrzyżowaniem z podporządkowanym wlotem - drogą kończącą się pasem włączania z lewej strony.;"
708        >
709</sign>
710
711<sign ref="PL:A-7" name="yield" pl.name="ustąp pierwszeństwa"
712        long_name=""
713        pl.long_name="Znak ostrzega przed koniecznością ustąpienia pierwszeństwa. Umieszczony jest na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, gdy spełnione są warunki widoczności (w innym wypadku stosuje się znak B-20 'stop'). Znak dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został umieszczony. Może być umieszczony w innych miejscach, gdzie z przepisów ustawy - Prawo o ruchu drogowym wynika obowiązek ustąpienia pierwszeństwa, np. wyjazd z obiektu, torowisko tramwajowe.;Pod znakiem może być umieszczona tabliczka T-6c 'tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie';Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h znak A-7 poprzedzany jest znakiem A-7 z tabliczką T-1 'tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego'.;;"
714        wiki="Yield"
715        >
716        <tag key="highway" value="give_way" ident="yield"/>
717        <supplementary id="PL:T-6c"/>
718        <supplementary id="PL:T-1"/>
719</sign>
720
721<sign ref="PL:A-8" name="roundabout" pl.name="skrzyżowanie o ruchu okrężnym"
722        long_name=""
723        pl.long_name="Znak ostrzega przed skrzyżowaniem, na którym ruch odbywa się dookoła wyspy lub placu w kierunku wskazanym na znaku, oznaczonym znakiem C-12 'ruch okrężny'. Stosowany zwykle, gdy droga miała wcześniej nadane pierwszeństwo lub skrzyżowanie nie jest widoczne z dostatecznej odległości.;"
724        >
725        <tag key="hazard" value="roundabout"/>
726</sign>
727
728<sign ref="PL:A-9" name="railway crossing" pl.name="przejazd kolejowy z zaporami"
729        long_name=""
730        pl.long_name="Znak ostrzega przed przejazdem kolejowym wyposażonym w zapory zamykające całą szerokość jezdni lub półzapory zamykające wjazd na przejazd. Wraz ze znakiem stosuje się słupki wskaźnikowe G-1a, G-1b, G-1c (po prawej stronie jezdni), 'G-1d, G-1e, G-1f (po lewej stronie jezdni na jezdniach jednokierunkowych).;"
731        wiki="Key:railway"
732        >
733        <tag key="railway" value="level_crossing"/>
734</sign>
735
736<sign ref="PL:A-10" name="no barrier railway crossing" pl.name="przejazd kolejowy bez zapór"
737        long_name=""
738        pl.long_name="Znak ostrzega przed przejazdem kolejowym niewyposażonym w zapory lub półzapory. Przejazd może być wyposażony w samoczynną sygnalizację świetlną.;W przypadku przejazdów niebezpiecznych ze względu na ostry kąt przecięcia się drogi z linią kolejową lub przebieg linii kolejowej po łuku, pod znakiem stosuje się tabliczkę T-7 'tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe'.;Wraz ze znakiem również stosuje się słupki wskaźnikowe, a także 'krzyż św. Andrzeja' G-3 lub G-4, wyznaczający miejsce, w którym powinien być zatrzymany pojazd w związku z przejazdem pociągu (nie bliżej niż 5 m od skrajnej szyny).;;"
739        wiki="Key:railway"
740        >
741        <tag key="railway" value="crossing"/>
742        <supplementary id="PL:T-7"/>
743</sign>
744
745<sign ref="PL:A-11" name="nierówna droga" pl.name="nierówna droga"
746        long_name=""
747        pl.long_name="Znak ostrzega przed odcinkiem jezdni na którym występują poprzeczne nierówności jezdni, które mogą być niebezpieczne dla ruchu lub obniżają komfort jazdy.;"
748        >
749</sign>
750
751<sign ref="PL:A-11a" name="próg zwalniający" pl.name="próg zwalniający"
752        long_name=""
753        pl.long_name="Znak ostrzega przed progiem zwalniającym - wypukłością zastosowaną na jezdni w celu spowolnienia ruchu pojazdów.;"
754        >
755</sign>
756
757<sign ref="PL:A-12a" name="zwężenie jezdni - dwustronne" pl.name="zwężenie jezdni - dwustronne"
758        long_name=""
759        pl.long_name="Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po obu stronach jezdni przekraczające 0,2 m, a szerokość zwężonego odcinka wynosi mniej niż 5,5 m.;"
760        >
761</sign>
762
763<sign ref="PL:A-12b" name="zwężenie jezdni - prawostronne" pl.name="zwężenie jezdni - prawostronne"
764        long_name=""
765        pl.long_name="Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po prawej stronie jezdni przekraczające 0,2 m, a szerokość zwężonego odcinka wynosi mniej niż 5,5 m.;"
766        >
767</sign>
768
769<sign ref="PL:A-12c" name="zwężenie jezdni - lewostronne" pl.name="zwężenie jezdni - lewostronne"
770        long_name=""
771        pl.long_name="Znak ostrzega przed zwężeniem jezdni, które może powodować utrudnienia ruchu lub być niebezpieczne dla kierujących, gdy występuje zmniejszenie szerokości po lewej stronie jezdni przekraczające 0,2 m, a szerokość zwężonego odcinka wynosi mniej niż 5,5 m.;"
772        >
773</sign>
774
775<sign ref="PL:A-13" name="ruchomy most" pl.name="ruchomy most"
776        long_name=""
777        pl.long_name="Znak ostrzega przed mostem o ruchomym przęśle. Umieszczany jest przed wjazdem na czynny most zwodzony lub obrotowy.;"
778        >
779</sign>
780
781<sign ref="PL:A-14" name="roboty na drodze" pl.name="roboty na drodze"
782        long_name=""
783        pl.long_name="Znak ostrzega przed miejscem, w którym prowadzone są na drodze roboty, gdzie kierujący może spotkać osoby pracujące na drodze lub przeszkody utrudniające ruch, takie jak maszyny, materiały.;Umieszczona pod znakiem tabliczka T-19 wskazuje na malowanie znaków poziomych.;;"
784        >
785        <supplementary id="PL:T-19"/>
786</sign>
787
788<sign ref="PL:A-15" name="śliska jezdnia" pl.name="śliska jezdnia"
789        long_name=""
790        pl.long_name="Znak ostrzega przed możliwością poślizgu pojazdu z powodu zmniejszonej szorstkości jezdni spowodowanej w szczególności:;;zmianą nawierzchni jezdni,;stałym lub okresowym zawilgoceniem nawierzchni jezdni.;;;"
791        >
792        <tag key="hazard" value="slippery_road"/>
793</sign>
794
795<sign ref="PL:A-16" name="pedestrians crossing" pl.name="przejście dla pieszych"
796        long_name=""
797        pl.long_name="Znak ostrzega przed przejściem dla pieszych. Umieszcza się go przed przejściem bez sygnalizacji świetlnej na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h lub przed przejściem poza skrzyżowaniami, gdy może nie być widoczne odpowiednio wcześnie.;"
798        >
799        <tag key="hazard" value="pedestrians"/>
800</sign>
801
802<sign ref="PL:A-17" name="children" pl.name="dzieci"
803        long_name=""
804        pl.long_name="Znak ostrzega przed miejscem na drodze szczególnie uczęszczanym przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat. Znak umieszcza się zwłaszcza w pobliżu szkół podstawowych, gimnazjów, placówek prowadzących zajęcia z dziećmi, terenów zabaw itp.;"
805        >
806        <tag key="hazard" value="children"/>
807</sign>
808
809<sign ref="PL:A-18a" name="household animals" pl.name="zwierzęta gospodarskie"
810        long_name=""
811        pl.long_name="Znak ostrzega przed możliwością napotkania na drodze zwierząt gospodarskich. Stosuje się go do oznaczania miejsc, w których odbywa się regularny przepęd zwierząt wzdłuż lub w poprzek (przy ośrodkach hodowlanych, pastwiskach itp.);"
812        >
813        <tag key="hazard" value="sheep"/>
814        <tag key="hazard" value="cattle"/>
815        <tag key="hazard" value="household_animals"/>
816</sign>
817
818<sign ref="PL:A-18b" name="wild animals" pl.name="zwierzęta dzikie"
819        long_name=""
820        pl.long_name="Znak ostrzega przed możliwością napotkania na drodze zwierząt dzikich. Stosuje się go do oznaczania miejsc, w których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę (lasy z dużą ilością zwierzyny, szlaki wędrówek zwierząt);"
821        >
822        <tag key="hazard" value="wild_animals"/>
823</sign>
824
825<sign ref="PL:A-19" name="side wind" pl.name="boczny wiatr"
826        long_name=""
827        pl.long_name="Znak ostrzega przed miejscem, w którym mogą występować silne boczne podmuchy wiatru, np. przy wyjeździe z gęstego lasu, głębokiego wykopu, obszaru o zwartej zabudowie na otwarty teren. W miejscach występowania silnych podmuchów wiatru może być ustawiony sygnalizator pokazujący siłę i kierunek wiatru w danej chwili.;"
828        >
829        <tag key="hazard" value="side_wind"/>
830</sign>
831
832<sign ref="PL:A-20" name="odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym" pl.name="odcinek jezdni o ruchu dwukierunkowym"
833        long_name=""
834        pl.long_name="Znak ostrzega jadących jezdnią jednokierunkową przed miejscem, w którym rozpoczyna się ruch dwukierunkowy. Stosowany w sytuacji, gdy:;;dwie jezdnie jednokierunkowe łączą się w jedną jezdnię dwukierunkową,;przy wprowadzeniu ruchu w przeciwnym kierunku na jezdnię mającą dotychczas ruch jednokierunkowy.;;;"
835        >
836</sign>
837
838<sign ref="PL:A-21" name="tram" pl.name="tramwaj"
839        long_name=""
840        pl.long_name="Znak ostrzega przed przecięciem drogi przez tory tramwajowe w taki sposób, że kierujący mogą nie zorientować się odpowiednio wcześnie o istnieniu tych torów.;Przed przejazdami tramwajowymi niebezpiecznymi ze względu na ostry kąt przecięcia się drogi z linią kolejową lub przebieg torów po łuku, pod znakiem stosuje się tabliczkę T-7 'tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe'.;Tabliczka T-8 pod znakiem wskazuje pas ruchu skierowany na tory tramwajowe.;;"
841        >
842        <tag key="hazard" value="tram"/>
843        <supplementary id="PL:T-7"/>
844        <supplementary id="PL:T-8"/>
845</sign>
846
847<sign ref="PL:A-22" name="Incline down" pl.name="niebezpieczny zjazd"
848        long_name=""
849        pl.long_name="Znak ostrzega przed znacznym spadkiem podłużnym drogi, co najmniej 10% w terenie górskim, a na pozostałych drogach co najmniej 7%, bądź gdy zjazd jest niebezpieczny ze względu na ostre zakręty lub zły stan nawierzchni. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość spadku.;"
850        wiki="Key:incline"
851        >
852        <tag key="incline" value="down" ident="incl"/>
853        <supplementary id="PL:T-9"/>
854</sign>
855
856<sign ref="PL:A-23" name="Incline up" pl.name="stromy podjazd"
857        long_name=""
858        pl.long_name="Znak ostrzega przed znacznym wzniesieniem drogi, co najmniej 8% w terenie górskim, a na pozostałych drogach co najmniej 6%, bądź gdy wjazd na wzniesienie jest utrudniony ze względu na ostre zakręty lub zły stan nawierzchni. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-9 wskazuje rzeczywistą wielkość wzniesienia.;"
859        wiki="Key:incline"
860        >
861        <tag key="incline" value="up" ident="incl"/>
862        <supplementary id="PL:T-9"/>
863</sign>
864
865<sign ref="PL:A-24" name="cyclists" pl.name="rowerzyści"
866        long_name=""
867        pl.long_name="Znak ostrzega przed miejscem, w którym rowerzyści wyjeżdżają z drogi dla rowerów. Umieszcza się go też przed przejazdem dla rowerzystów na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h lub przed przejazdem poza skrzyżowaniami, albo gdy przejazd może nie być widoczny odpowiednio wcześnie.;"
868        >
869        <tag key="hazard" value="cyclists"/>
870</sign>
871
872<sign ref="PL:A-25" name="falling rocks" pl.name="spadające odłamki skalne"
873        long_name=""
874        pl.long_name="Znak ostrzega przed miejscem, w którym na drogę mogą staczać się lub zalegać na niej odłamki skalne, stanowiące niebezpieczeństwo dla nadjeżdżających pojazdów.;"
875        >
876        <tag key="hazard" value="falling_rocks"/>
877</sign>
878
879<sign ref="PL:A-26" name="airport" pl.name="lotnisko"
880        long_name=""
881        pl.long_name="Znak ostrzega przed możliwością nagłego pojawienia się nisko przelatującego samolotu lub śmigłowca. Znak stosuje się w pobliżu lotnisk, gdzie nagłe pojawienie się przelatującego nisko samolotu może przestraszyć kierującego pojazdem i spowodować nieprawidłowy manewr.;"
882        >
883        <tag key="hazard" value="airport"/>
884</sign>
885
886<sign ref="PL:A-27" name="water bank" pl.name="nabrzeże lub brzeg rzeki"
887        long_name=""
888        pl.long_name="Znak ostrzega przed odcinkiem drogi prowadzącym bezpośrednio do nabrzeża lub wzdłuż brzegu rzeki lub innego zbiornika wodnego w odległości mniejszej niż 10 m, gdzie nie są zastosowane bariery ochronne.;"
889        >
890        <tag key="hazard" value="water_bank"/>
891</sign>
892
893<sign ref="PL:A-28" name="loose gravel" pl.name="sypki żwir"
894        long_name=""
895        pl.long_name="Znak ostrzega przed odcinkiem drogi pokrytej żwirem (grysem), który może być wyrzucany spod kół jadących pojazdów. Dotyczy to przede wszystkim nawierzchni tłuczniowych oraz nawierzchni, na których przeprowadzone powierzchniowe utrwalenie warstwy ścieralnej do czasu stabilnego oblepienia kruszywa przez bitum. Ponadto znak może być umieszczony przed wyjazdami z kamieniołomów lub żwirowni.;"
896        >
897        <tag key="hazard" value="loose_gravel"/>
898</sign>
899
900<sign ref="PL:A-29" name="traffic signals" pl.name="sygnały świetlne"
901        long_name=""
902        pl.long_name="Znak ostrzega przed miejscem, w którym ruch jest kierowany za pomocą sygnalizacji świetlnej. Znak stosuje się:;;przed każdą sygnalizacją świetną poza obszarem zabudowanym,;przed pierwszą sygnalizacją w obszarze zabudowanych,;w każdym miejscu, gdzie sygnalizacja zastosowana została do kierowania ruchem wahadłowym,;w każdym miejscu, gdy sygnalizator jest tylko zawieszony nad jezdnią.;;;"
903        >
904        <tag key="hazard" value="traffic_signals"/>
905</sign>
906
907<sign ref="PL:A-30" name="inne niebezpieczeństwo" pl.name="inne niebezpieczeństwo"
908        long_name=""
909        pl.long_name="Znak ostrzega przed niebezpieczeństwem innego rodzaju niż określone pozostałymi znakami ostrzegawczymi. Umieszczona pod znakiem tabliczka wskazuje rodzaj niebezpieczeństwa za pomocą symbolu lub napisu. Ze znakiem A-30 najczęściej stosowane są następujące tabliczki:;;T-10 'tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze' - w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu,;T-11 'tabliczka wskazująca przeprawę promową',;T-12 'tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni',;T-13 'tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein',;T-14 'tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce',;T-15 'tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu',;T-16 'tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce',;T-17 'tabliczka wskazująca granicę państwa',;T-18 'tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce'.;;;"
910        >
911        <supplementary id="PL:T-10"/>
912        <supplementary id="PL:T-11"/>
913        <supplementary id="PL:T-12"/>
914        <supplementary id="PL:T-13"/>
915        <supplementary id="PL:T-14"/>
916        <supplementary id="PL:T-14a"/>
917        <supplementary id="PL:T-14b"/>
918        <supplementary id="PL:T-15"/>
919        <supplementary id="PL:T-16"/>
920        <supplementary id="PL:T-16a"/>
921        <supplementary id="PL:T-17"/>
922        <supplementary id="PL:T-18"/>
923</sign>
924
925<sign ref="PL:A-31" name="hazardous roadside" pl.name="niebezpieczne pobocze"
926        long_name=""
927        pl.long_name="Znak ostrzega przed niebezpiecznym poboczem (wąskim, miękkim, zbyt wysokim lub obniżonym) lub końcem pobocza bitumicznego przechodzącego w ziemne. Znak z odwróconym symbolem ostrzega o niebezpiecznym poboczu występującym po lewej stronie drogi.;Odmiany A-31:;;;znak;Informacja;;"
928        >
929        <tag key="hazard" value="roadside"/>
930</sign>
931
932<sign ref="PL:A-31a" name="hazardous left roadside" pl.name="niebezpieczne pobocze po lewej stronie"
933        >
934        <tag key="hazard" value="roadside_left"/>
935</sign>
936
937<sign ref="PL:A-32" name="frost on the roadway" pl.name="oszronienie jezdni"
938        long_name=""
939        pl.long_name="Znak ostrzega przed mogącym występować na drodze oszronieniem jezdni lub gołoledzią. Stosowany jest wyłącznie w okresie zimowym przed mostami i wiaduktami, na których oszronienie jezdni lub gołoledź pojawia się, gdy nie występuje jeszcze na innych odcinkach drogi oraz w pobliżu rzek i zbiorników wodnych.;"
940        >
941        <tag key="hazard" value="frost"/>
942</sign>
943
944<sign ref="PL:A-33" name="traffic jam" pl.name="zator drogowy"
945        long_name=""
946        pl.long_name="Znak ostrzega przed częstym występowaniem zablokowania ruchu ze względu na natężenie ruchu pojazdów, gdy stojące pojazdy mogą nie zostać w porę dostrzeżone przez kierującego, np. przed skrzyżowaniem z sygnalizacją świetlną, gdy odcinek jezdni jest niewidoczny ze względu na zakręt lub wzniesienie.;"
947        >
948        <tag key="hazard" value="traffic_jam"/>
949</sign>
950
951<sign ref="PL:A-34" name="road accident" pl.name="wypadek drogowy"
952        long_name=""
953        pl.long_name="Znak ostrzega przed miejscem, w którym na skutek wypadku drogowego nastąpiło zablokowanie drogi lub znaczne utrudnienie ruchu pojazdów. Znak ustawiany jest przez służby zabezpieczające miejsce wypadku.;"
954        >
955        <tag key="hazard" value="accident"/>
956</sign>
957
958
959<sign ref="PL:D-1" name="droga z pierwszeństwem" pl.name="droga z pierwszeństwem"
960        long_name=""
961        pl.long_name="Oznacza początek lub kontynuację drogi z pierwszeństwem. Znak posiada dwie wersje różniące się wielkością:;;o długości boku 600 lub 900 mm – umieszczaną na początku drogi z pierwszeństwem w obszarze zabudowanym oraz przed każdym skrzyżowaniem na który droga z pierwszeństwem zmienia kierunek wraz tabliczkami T-6a albo T-6b wskazującymi odpowiednio rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie lub układ dróg podporządkowanych (gruba linia na tabliczkach oznacza drogę z pierwszeństwem) w odległości do 50 m od skrzyżowania.;o długości boku 400 mm – powtarzaną przed skrzyżowaniami wzdłuż drogi z pierwszeństwem.;;;"
962        >
963        <supplementary id="PL:T-6a"/>
964        <supplementary id="PL:T-6b"/>
965</sign>
966
967<sign ref="PL:D-2" name="koniec drogi z pierwszeństwem" pl.name="koniec drogi z pierwszeństwem"
968        long_name=""
969        pl.long_name="Oznacza odwołanie pierwszeństwa nadanego znakiem drogi D-1 droga z pierwszeństwem przed skrzyżowaniem z inną drogą z pierwszeństwem, skrzyżowaniem równorzędnym lub skrzyżowaniem o ruchu okrężnym.;"
970        >
971</sign>
972
973<sign ref="PL:D-3" name="oneway" pl.name="droga jednokierunkowa"
974        long_name=""
975        pl.long_name="Oznacza początek lub kontynuację drogi lub jezdni, na której ruch odbywa się w jednym kierunku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że ruch rowerów jednośladowych na wyznaczonym na jezdni pasie ruchu przeznaczonym dla tych pojazdów odbywa się w kierunku przeciwnym do wskazanego na znaku.;"
976        wiki="Key:oneway"
977        >
978        <tag key="oneway" value="yes" ident="onew"/>
979        <supplementary id="PL:T-22"/>
980</sign>
981
982<sign ref="PL:D-4a" name="droga bez przejazdu" pl.name="droga bez przejazdu"
983        long_name=""
984        pl.long_name="Oznacza początek drogi, której przeciwległy koniec nie ma połączenia z inną drogą lub wjazd do zamkniętego obszaru, z którego wyjazd jest możliwy tylko w tym samym miejscu.;"
985        wiki="Key:noexit"
986        >
987        <tag key="noexit" value="yes"/>
988</sign>
989
990<sign ref="PL:D-4b" name="wjazd na drogę bez przejazdu" pl.name="wjazd na drogę bez przejazdu"
991        long_name=""
992        pl.long_name="Oznacza, że droga za skrzyżowaniem jest drogą bez przejazdu.;Odmiany D-4b:;;;znak;Informacja;;"
993        >
994</sign>
995
996<sign ref="PL:D-4c" name="wjazd na drogę bez przejazdu z lewej strony" pl.name="wjazd na drogę bez przejazdu z lewej strony"
997        >
998</sign>
999
1000<sign ref="PL:D-5" name="pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni" pl.name="pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni"
1001        long_name=""
1002        pl.long_name="Oznacza, że kierujący przejeżdżają lub przechodzą przed kierującymi zbliżającymi się z kierunku przeciwnego.;Po przeciwnej stronie zwężenia ustawiany jest znak B-31 pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka. Taka organizacja ruchu wprowadzana jest na zwężonych odcinkach krótszych niż 150 m, gdzie nie mogą wyminąć się pojazdy o szerokości 2,5 m oraz gdy kierujący mają dobrą widoczność pojazdów nadjeżdżających z przeciwka.;;"
1003        >
1004</sign>
1005
1006<sign ref="PL:D-6" name="przejście dla pieszych" pl.name="przejście dla pieszych"
1007        long_name=""
1008        pl.long_name="Onacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejściem dla pieszych oznaczonym znakiem poziomym P-10. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.;"
1009        wiki="Tag:highway=crossing"
1010        >
1011        <tag key="highway" value="crossing"/>
1012        <supplementary id="PL:T-27"/>
1013</sign>
1014
1015<sign ref="PL:D-6a" name="przejazd dla rowerzystów" pl.name="przejazd dla rowerzystów"
1016        long_name=""
1017        pl.long_name="Oznacza miejsce przeznaczone do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazdem dla rowerzystów oznaczonym znakiem poziomym P-11. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających.;"
1018        wiki="Tag:highway=crossing"
1019        >
1020        <tag key="highway" value="crossing"/>
1021</sign>
1022
1023<sign ref="PL:D-6b" name="przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów" pl.name="przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów"
1024        long_name=""
1025        pl.long_name="Oznacza miejsce przeznaczone do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi. Znak umieszcza się bezpośrednio przed przejazd dla rowerzystów i przejazdem dla rowerzystów znajdującymi się obok siebie. Kierujący pojazdem zbliżający się do miejsca oznaczonego znakiem jest obowiązany zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszych znajdujących się w tych miejscach lub na nie wchodzących oraz rowerzystów znajdujących się w tych miejscach lub na nie wjeżdżających. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-27 wskazuje, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci.;"
1026        wiki="Tag:highway=crossing"
1027        >
1028        <tag key="highway" value="crossing"/>
1029        <supplementary id="PL:T-27"/>
1030</sign>
1031
1032<sign ref="PL:D-7" name="droga ekspresowa" pl.name="droga ekspresowa"
1033        long_name=""
1034        pl.long_name="Oznacza początek lub kontynuację drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku drogi. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.;"
1035        >
1036        <supplementary id="PL:T-1a"/>
1037        <supplementary id="PL:T-28"/>
1038</sign>
1039
1040<sign ref="PL:D-8" name="koniec drogi ekspresowej" pl.name="koniec drogi ekspresowej"
1041        long_name=""
1042        pl.long_name="Oznacza koniec drogi ekspresowej. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca drogi.;"
1043        >
1044        <supplementary id="PL:T-1a"/>
1045</sign>
1046
1047<sign ref="PL:D-9" name="autostrada" pl.name="autostrada"
1048        long_name=""
1049        pl.long_name="Oznacza początek lub kontynuację autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-28 wskazuje, że za przejazd pobierane są opłaty.;"
1050        >
1051        <supplementary id="PL:T-1a"/>
1052        <supplementary id="PL:T-28"/>
1053</sign>
1054
1055<sign ref="PL:D-10" name="koniec autostrady" pl.name="koniec autostrady"
1056        long_name=""
1057        pl.long_name="Oznacza koniec autostrady. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do końca autostrady.;"
1058        >
1059        <supplementary id="PL:T-1a"/>
1060</sign>
1061
1062<sign ref="PL:D-11" name="początek pasa ruchu dla autobusów" pl.name="początek pasa ruchu dla autobusów"
1063        long_name=""
1064        pl.long_name="Oznacza początek pasa ruchu przeznaczonego tylko dla autobusów i trolejbusów oraz innych pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Jeżeli na pasie dopuszczony jest ruch innych pojazdów, na znaku umieszczony jest odpowidni napis, np. TAXI, co oznacza, że na pasie oznaczonym tym znakiem jest dopuszczony także ruch taksówek.;Wyznaczanie pasów ruchu dla autobusów i trolejbusów ma na celu poprawienie sprawności kursowania tych pojazdów na zatłoczonych ulicach.;;"
1065        >
1066</sign>
1067
1068<sign ref="PL:D-12" name="pas ruchu dla autobusów" pl.name="pas ruchu dla autobusów"
1069        long_name=""
1070        pl.long_name="Oznacza kontynuację pasa ruchu dla autobusów i innych pojazdów wykonującymi odpłatny przewóz na regularnych liniach. Znak D-12 z tabliczką T-3a oznacza koniec pasa ruchu przed znajdujący się przed skrzyżowaniem.;"
1071        >
1072        <!-- ident="info" -->
1073        <supplementary id="PL:T-3a"/>
1074</sign>
1075
1076<sign ref="PL:D-13[$val]" id="PL:D-13" name="początek pasa ruchu powolnego" pl.name="początek pasa ruchu powolnego"
1077        long_name=""
1078        pl.long_name="Oznacza początek pasa ruchu, z którego są obowiązani korzystać kierujący pojazdami nieosiągającymi na wzniesieniu minimalnej prędkości określonej na znaku liczbą kilometrów na godzinę. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku pasa ruchu.;"
1079        >
1080        <parameter ident="val" input="textfield" suffix="km/h" default="30" field_width="2"/>
1081        <supplementary id="PL:T-1a"/>
1082</sign>
1083
1084<sign ref="PL:D-13a" name="początek pasa ruchu" pl.name="początek pasa ruchu"
1085        long_name=""
1086        pl.long_name="Oznacza początek pasa ruchu po stronie wskazanej na znaku. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.;"
1087        >
1088        <supplementary id="PL:T-1a"/>
1089</sign>
1090
1091<sign ref="PL:D-14" name="koniec pasa ruchu" pl.name="koniec pasa ruchu"
1092        long_name=""
1093        pl.long_name="Oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, znajdującego się po stronie wskazanej na znaku. Znak D-14 umieszczony przy pasie ruchu powolnego oznacza koniec tego pasa ruchu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-1a wskazuje odległość do początku lub końca pasa ruchu.;"
1094        >
1095        <supplementary id="PL:T-1a"/>
1096</sign>
1097
1098<sign ref="PL:D-15" name="przystanek autobusowy" pl.name="przystanek autobusowy"
1099        long_name=""
1100        pl.long_name="Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach. Oznacza ponadto miejsce do zatrzymywania się innych niż autobus pojazdów samochodowych wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach i pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci do szkół i przedszkoli.;"
1101        >
1102</sign>
1103
1104<sign ref="PL:D-16" name="przystanek trolejbusowy" pl.name="przystanek trolejbusowy"
1105        long_name=""
1106        pl.long_name="Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.;"
1107        >
1108</sign>
1109
1110<sign ref="PL:D-17" name="przystanek tramwajowy" pl.name="przystanek tramwajowy"
1111        long_name=""
1112        pl.long_name="Oznacza miejsce zatrzymywania się wskazanych na znaku pojazdów wykonujących odpłatny przewóz osób na regularnych liniach.;"
1113        >
1114</sign>
1115
1116<sign ref="PL:D-18" name="parking" pl.name="parking"
1117        long_name=""
1118        pl.long_name="Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdów (zespołów pojazdów), z wyjątkiem przyczep kempingowych; umieszczona pod znakiem tabliczka T-23e oznacza, że na parkingu jest dopuszczony także postój przyczep kempingowych. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-30 wskazuje sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej na tabliczce barwą szarą) oraz że miejsce jest przeznaczone dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 2,5 t. Umieszczona pod znakiem D-18 tabliczka T-3a wskazuje koniec miejsca przeznaczonego na postój. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1119        wiki="Tag:amenity=parking"
1120        >
1121        <tag key="amenity" value="parking" ident="info"/>
1122        <supplementary id="PL:T-23e"/>
1123        <supplementary id="PL:T-30"/>
1124        <supplementary id="PL:T-30a"/>
1125        <supplementary id="PL:T-30b"/>
1126        <supplementary id="PL:T-30c"/>
1127        <supplementary id="PL:T-30d"/>
1128        <supplementary id="PL:T-30e"/>
1129        <supplementary id="PL:T-30f"/>
1130        <supplementary id="PL:T-30g"/>
1131        <supplementary id="PL:T-30h"/>
1132        <supplementary id="PL:T-30i"/>
1133        <supplementary id="PL:T-3a"/>
1134        <supplementary id="PL:T-29"/>
1135</sign>
1136
1137<sign ref="PL:D-18a" name="parking - miejsce zastrzeżone" pl.name="parking - miejsce zastrzeżone"
1138        long_name=""
1139        pl.long_name="Oznacza miejsce przeznaczone na postój pojazdu uprawnionej osoby. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1140        >
1141</sign>
1142
1143<sign ref="PL:D-18b" name="parking zadaszony" pl.name="parking zadaszony"
1144        long_name=""
1145        pl.long_name="Oznacza zadaszone miejsce przeznaczone na postój pojazdów (np. znajdujące się w budynku lub pod wiatą). Umieszczona pod znakiem tabliczka T-29 informuje o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej oraz dla kierującego pojazdem przewożącego taką osobę. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1146        >
1147        <supplementary id="PL:T-29"/>
1148</sign>
1149
1150<sign ref="PL:D-19" name="postój taksówek" pl.name="postój taksówek"
1151        long_name=""
1152        pl.long_name="Oznacza miejsce przeznaczone na postój taksówek osobowych, z wyjątkiem taksówek zajętych. Umieszczony dodatkowo na znaku napis 'Bagażowe' wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych. Jeśli na postoju taksówek nie umieszczono znaku D-20, to kończy się on w odległości nie większej niż 20m przed znakiem D-19.;Odmiany D-19:;;;znak;Informacja;;"
1153        >
1154        <tag key="taxi" value="yes" />
1155</sign>
1156
1157<sign ref="PL:D-19a" name="postój taksówek bagażowych" pl.name="postój taksówek bagażowych"
1158        >
1159</sign>
1160
1161<sign ref="PL:D-20" name="koniec postoju taksówek" pl.name="koniec postoju taksówek"
1162        long_name=""
1163        pl.long_name="Oznacza miejsce, w którym kończy się postój taksówek. Umieszczony dodatkowo na znaku napis 'Bagażowe' wskazuje, że znak ten dotyczy taksówek bagażowych.;Odmiany D-20:;;;znak;Informacja;;"
1164        >
1165        <tag key="taxi" value="no" />
1166</sign>
1167
1168<sign ref="PL:D-20a" name="koniec postoju taksówek bagażowych" pl.name="koniec postoju taksówek bagażowych"
1169        >
1170</sign>
1171
1172<sign ref="PL:D-21" name="szpital" pl.name="szpital"
1173        long_name=""
1174        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1175        >
1176</sign>
1177
1178<sign ref="PL:D-21a" name="policja" pl.name="policja"
1179        long_name=""
1180        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1181        >
1182</sign>
1183
1184<sign ref="PL:D-22" name="punkt opatrunkowy" pl.name="punkt opatrunkowy"
1185        long_name=""
1186        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1187        >
1188</sign>
1189
1190<sign ref="PL:D-23" name="stacja paliwowa" pl.name="stacja paliwowa"
1191        long_name=""
1192        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis 'LPG GAZ' informuje, że stacja prowadzi także sprzedaż gazu do napędu pojazdów. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1193        >
1194</sign>
1195
1196<sign ref="PL:D-23a" name="stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów" pl.name="stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów"
1197        long_name=""
1198        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1199        >
1200</sign>
1201
1202<sign ref="PL:D-24" name="telefon" pl.name="telefon"
1203        long_name=""
1204        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1205        >
1206</sign>
1207
1208<sign ref="PL:D-25" name="poczta" pl.name="poczta"
1209        long_name=""
1210        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony na znaku symbol słuchawki telefonicznej informuje, że na poczcie znajduje się ogólnodostępny telefon. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1211        >
1212</sign>
1213
1214<sign ref="PL:D-26" name="stacja obsługi technicznej" pl.name="stacja obsługi technicznej"
1215        long_name=""
1216        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1217        >
1218</sign>
1219
1220<sign ref="PL:D-26a" name="wulkanizacja" pl.name="wulkanizacja"
1221        long_name=""
1222        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1223        >
1224</sign>
1225
1226<sign ref="PL:D-26b" name="" pl.name=""
1227        long_name=""
1228        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1229        >
1230</sign>
1231
1232<sign ref="PL:D-26c" name="toaleta publiczna" pl.name="toaleta publiczna"
1233        long_name=""
1234        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Umieszczony w dolnej części znaku napis BUS informuje o możliwości opróżniania toalet zainstalowanych w pojazdach. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1235        >
1236</sign>
1237
1238<sign ref="PL:D-26d" name="natrysk" pl.name="natrysk"
1239        long_name=""
1240        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1241        >
1242</sign>
1243
1244<sign ref="PL:D-27" name="bufet lub kawiarnia" pl.name="bufet lub kawiarnia"
1245        long_name=""
1246        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1247        >
1248</sign>
1249
1250<sign ref="PL:D-28" name="restauracja" pl.name="restauracja"
1251        long_name=""
1252        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1253        >
1254</sign>
1255
1256<sign ref="PL:D-29" name="Hotel (motel)" pl.name="Hotel (motel)"
1257        long_name=""
1258        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni, znak informuje również o innych miejscach noclegowych.;"
1259        >
1260</sign>
1261
1262<sign ref="PL:D-30" name="Obozowisko (camping)" pl.name="Obozowisko (camping)"
1263        long_name=""
1264        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1265        >
1266</sign>
1267
1268<sign ref="PL:D-31" name="obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych" pl.name="obozowisko (camping) wyposażone w podłączenia elektryczne dla przyczep kempingowych"
1269        long_name=""
1270        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1271        >
1272</sign>
1273
1274<sign ref="PL:D-32" name="pole biwakowe" pl.name="pole biwakowe"
1275        long_name=""
1276        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1277        >
1278</sign>
1279
1280<sign ref="PL:D-33" name="schronisko młodzieżowe" pl.name="schronisko młodzieżowe"
1281        long_name=""
1282        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1283        >
1284</sign>
1285
1286<sign ref="PL:D-34" name="punkt informacji turystycznej" pl.name="punkt informacji turystycznej"
1287        long_name=""
1288        pl.long_name="Informuje o wskazanym na znaku obiekcie znajdującym się przy drodze. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1289        >
1290</sign>
1291
1292<sign ref="PL:D-34a[Radio $val1 $val2 MHz]" id="PL:D-34a" name="informacja radiowa o ruchu drogowym" pl.name="informacja radiowa o ruchu drogowym"
1293        long_name=""
1294        pl.long_name="Iinformuje o stacjach radiowych podających informacje o warunkach ruchu drogowego.;"
1295        >
1296        <parameter ident="val1" input="textfield" prefix="Radio" default="" field_width="4"/>
1297        <parameter ident="val2" input="textfield" suffix="MHz" default="" field_width="4"/>
1298</sign>
1299
1300<sign ref="PL:D-35" name="przejście podziemne dla pieszych" pl.name="przejście podziemne dla pieszych"
1301        long_name=""
1302        pl.long_name="Informuje o możliwości przechodzenia pieszych na drugą stronę drogi gdy przejście mieści się pod nią, oraz że w ten sposób jest bezpieczniej.;"
1303        >
1304</sign>
1305
1306<sign ref="PL:D-35a" name="schody ruchome w dół" pl.name="schody ruchome w dół"
1307        long_name=""
1308        pl.long_name="Jest tym samym znakiem co D-35 lecz posiada ruchome schody.;"
1309        >
1310</sign>
1311
1312<sign ref="PL:D-36" name="przejście nadziemne dla pieszych" pl.name="przejście nadziemne dla pieszych"
1313        long_name=""
1314        pl.long_name="Informuje o możliwości przechodzenia pieszych na drugą stronę drogi gdy przejście mieści się nad nią, oraz że w ten sposób jest bezpieczniej.;"
1315        >
1316</sign>
1317
1318<sign ref="PL:D-36a" name="schody ruchome w górę" pl.name="schody ruchome w górę"
1319        long_name=""
1320        pl.long_name="Jest tym samym znakiem co D-36 lecz posiada ruchome schody.;"
1321        >
1322</sign>
1323
1324<sign ref="PL:D-37" name="Tunnel" pl.name="tunel"
1325        long_name=""
1326        pl.long_name="Oznacza wjazd do tunelu, nakazuje jeszcze włączenie w pojeździe przednich świateł mijania.;"
1327        >
1328        <tag key="tunnel" value="yes"/>
1329</sign>
1330
1331<sign ref="PL:D-38" name="koniec tunelu" pl.name="koniec tunelu"
1332        long_name=""
1333        pl.long_name="Oznacza wyjazd z tunelu.;"
1334        >
1335</sign>
1336
1337<sign ref="PL:D-39" name="dopuszczalne prędkości" pl.name="dopuszczalne prędkości"
1338        long_name=""
1339        pl.long_name="Informuje o dopuszczalnych prędkościach obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Na przejściu granicznym mogą być także umieszczone tablice z napisami lub symbolami, podające informacje o obowiązujących na terytorium naszego państwa przepisach ruchu drogowego.;"
1340        >
1341</sign>
1342
1343<sign ref="PL:D-39a" name="opłaty drogowe" pl.name="opłaty drogowe"
1344        long_name=""
1345        pl.long_name="Informuje o płatnościach drogowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.;"
1346        >
1347</sign>
1348
1349<sign ref="PL:D-40" name="Pedestrian zone" pl.name="strefa zamieszkania"
1350        long_name=""
1351        pl.long_name="Oznacza wjazd do strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni. Informuje ponadto, że umieszczone w tej strefie urządzenia wymuszające powolną jazdę (progi zwalniające) mogą nie być oznakowane znakami ostrzegawczymi."
1352        wiki="Tag:highway%3Dpedestrian"
1353        >
1354        <tag key="highway" value="living_street"/>
1355</sign>
1356
1357<sign ref="PL:D-41" name="koniec strefy zamieszkania" pl.name="koniec strefy zamieszkania"
1358        long_name=""
1359        pl.long_name="Oznacza wyjazd ze strefy zamieszkania. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1360        >
1361</sign>
1362
1363<sign ref="PL:D-42" name="obszar zabudowany" pl.name="obszar zabudowany"
1364        long_name=""
1365        pl.long_name="Oznacza wjazd na obszar zabudowany.;Do dnia 31 grudnia 2005 roku tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości miała takie samo znaczenie, jak znak D-42. Obecnie tablica taka nie ma żadnej wykładni prawnej.;;"
1366        >
1367</sign>
1368
1369<sign ref="PL:D-43" name="koniec obszaru zabudowanego" pl.name="koniec obszaru zabudowanego"
1370        long_name=""
1371        pl.long_name="Oznacza wyjazd z obszaru zabudowanego.;Do dnia 31 grudnia 2005 roku tablica z białym tłem oraz czarnym obrzeżem i napisem określającym nazwę miejscowości, przekreślona czerwoną linią, miała takie samo znaczenie, jak znak D-43. Obecnie tablica taka nie ma żadnej wykładni prawnej.;;"
1372        >
1373</sign>
1374
1375<sign ref="PL:D-44[$val_on-$val_off]" id="PL:D-44" name="strefa parkowania" pl.name="strefa parkowania"
1376        long_name=""
1377        pl.long_name="Oznacza wjazd do strefy, w której za postój pojazdu jest pobierana opłata. W strefie tej zabroniony jest postój pojazdu bez wniesienia opłaty, z wyjątkiem postoju pojazdów osób lub jednostek, dla których ustalona została zerowa stawka opłaty, oraz postoju pojazdów komunikacji publicznej na wyznaczonych dla nich miejscach.;"
1378        >
1379        <tag key="time_on" value="$val_on"/>
1380        <tag key="time_off" value="$val_off"/>
1381        <parameter ident="val_on" input="textfield" prefix="od" default="7" field_width="2"/>
1382        <parameter ident="val_off" input="textfield" prefix="do" default="18" field_width="2"/>
1383</sign>
1384
1385<sign ref="PL:D-45" name="koniec strefy parkowania" pl.name="koniec strefy parkowania"
1386        long_name=""
1387        pl.long_name="Oznacza wyjazd ze strefy parkowania.;"
1388        >
1389</sign>
1390
1391<sign ref="PL:D-46" name="droga wewnętrzna" pl.name="droga wewnętrzna"
1392        long_name=""
1393        pl.long_name="Oznacza początek ogólnodostępnej drogi niepublicznej; napis umieszczony na znaku wskazuje zarządcę tej drogi. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1394        >
1395</sign>
1396
1397<sign ref="PL:D-47" name="koniec drogi wewnętrznej" pl.name="koniec drogi wewnętrznej"
1398        long_name=""
1399        pl.long_name="Oznacza wyjazd z drogi wewnętrznej na drogę publiczną. Znak może być umieszczony w innym miejscu niż po prawej stronie jezdni.;"
1400        >
1401</sign>
1402
1403<sign ref="PL:D-48[$val]" id="PL:D-48" name="zmiana pierwszeństwa" pl.name="zmiana pierwszeństwa"
1404        long_name=""
1405        pl.long_name="Uprzedza o mającej nastąpić lub niedawno wprowadzonej zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa na najbliższym skrzyżowaniu; umieszczony pod znakiem napis określa datę wprowadzenia nowej zasady pierwszeństwa pokazanej znakami A-5, A-6a, A-6b, A-6c, A-7, A-30, B-20, B-31, D-1 i D-5.;Odmiany D-20:;;;znak;Informacja;;"
1406        >
1407        <parameter ident="val" input="textfield" prefix="znak:" default="PL:A-5" field_width="5"/>
1408</sign>
1409
1410<sign ref="PL:D-48a" name="zmiana pierwszeństwa z trójkątem wskazujący wlot podporządkowany" pl.name="zmiana pierwszeństwa z trójkątem wskazujący wlot podporządkowany"
1411        >
1412</sign>
1413
1414<sign ref="PL:D-49" name="pobór opłat" pl.name="pobór opłat"
1415        long_name=""
1416        pl.long_name="Uprzedza o miejscu, w którym są pobierane opłaty za przejazd.;"
1417        >
1418</sign>
1419
1420<sign ref="PL:D-50" name="zatoka" pl.name="zatoka"
1421        long_name=""
1422        pl.long_name="Informuje o zatoce występującej w tunelu. Umieszczona pod znakiem tabliczka T-33 lub umieszczony na znaku napis SOS informuje, że w zatoce znajduje się telefon alarmowy i gaśnica.;"
1423        wiki="Tag:highway=emergency bay"
1424        >
1425        <tag key="highway" value="emergency_bay"/>
1426        <supplementary id="PL:T-33"/>
1427</sign>
1428
1429<sign ref="PL:D-51" name="automatyczna kontrola prędkości" pl.name="automatyczna kontrola prędkości"
1430        long_name=""
1431        pl.long_name="Uprzedza o miejscu lub odcinku drogi, na którym prędkość jazdy jest kontrolowana i rejestrowana przez urządzenia działające samoczynnie.;"
1432        >
1433</sign>
1434
1435<sign ref="PL:D-52" name="strefa ruchu" pl.name="strefa ruchu"
1436        long_name=""
1437        pl.long_name="Stosuje się w celu oznakowania strefy ruchu. Znak ten umieszcza się na początku strefy ruchu na wszystkich drogach droprowadzających do niej ruch. Decyzję o ustaleniu takiej strefy podejmuje zarządca (czyli właściciel) terenu, na którym położona jest strefa ruchu. W strefie ruchu stosuje się znaki takie jak na drogach wewnętrznych.;"
1438        >
1439</sign>
1440
1441<sign ref="PL:D-53" name="koniec strefy ruchu" pl.name="koniec strefy ruchu"
1442        long_name=""
1443        pl.long_name="Stosuje się w celu wyjazdu pojazdu z drogi wewnętrznej położonej w strefie ruchu położoną na drogę publiczną zarządzaną przez administrację rządową lub samorządową. Znak ten umieszcza się na wszystkich drogach wylotowych ze strefy oznakowanej znakami D-52,w tym samym przekroju poprzecznym drogi co znak D-52. Znak ten może być umieszczany po lewej stronie jezdni, na odwrotnej stronie znaku D-52.;"
1444        >
1445</sign>
1446
1447
1448<sign ref="PL:T-1[$val]" id="PL:T-1" name="tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego" pl.name="tabliczka wskazująca odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego"
1449        supplementary="yes"
1450        long_name=""
1451        pl.long_name="Tabliczka wskazuje odległość od danego miejsca niebezpiecznego. Stosowana do znaków ostrzegawczych wskazujących niebezpieczeństwo występujące pojedynczo, gdy znak nie został ustawiony w określonej w Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych odległości od miejsca niebezpiecznego.;"
1452        >
1453        <parameter ident="val" input="textfield" default="100" suffix="m" field_width="3"/>
1454        <tag tag_ref="yield" append_value=""/>
1455</sign>
1456
1457<sign ref="PL:T-1a[$val]" id="PL:T-1a" name="tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu" pl.name="tabliczka wskazująca odległość znaku informacyjnego od początku (końca) drogi lub pasa ruchu"
1458        supplementary="yes"
1459        long_name=""
1460        pl.long_name="Tabliczka wskazuje odległość do miejsca początku lub końca drogi lub pasa ruchu. Stosowana jest wraz z następującymi znakami informacyjnymi: D-7 droga ekspresowa, D-8 koniec drogi ekspresowej, D-9 autostrada, D-10 koniec autostrady, D-11 początek pasa ruchu dla autobusów, D-13 początek pasa ruchu powolnego, D-13a początek pasa ruchu, D-14 koniec pasa ruchu.;"
1461        >
1462        <parameter ident="val" input="textfield" default="100" suffix="m" field_width="3"/>
1463</sign>
1464
1465<sign ref="PL:T-1b[$val]" id="PL:T-1b" name="tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu" pl.name="tabliczka wskazująca długość tunelu lub odcinek drogi do końca tunelu"
1466        supplementary="yes"
1467        long_name=""
1468        pl.long_name="Tabliczka stosowana ze znakiem D-37. Umieszczona przed wjazdem do tunelu o długości powyżej 500 m wskazuje jego długość. W tunelu o długości przekraczającej 3000 m umieszczana jest samodzielnie co 1000 m i wskazuje długość odcinka do końca tunelu. Należy tu dodać, że najdłuższy obecnie tunel drogowy w Polsce (Tunel Wisłostrady) ma długość 900 m.;"
1469        >
1470        <parameter ident="val" input="textfield" default="1000" suffix="m" field_width="3"/>
1471</sign>
1472
1473<sign ref="PL:T-2[$val]" id="PL:T-2" name="tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo" pl.name="tabliczka wskazująca długość odcinka drogi, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo"
1474        supplementary="yes"
1475        long_name=""
1476        pl.long_name="Tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym występuje wyrażone znakiem ostrzegawczym niebezpieczeństwo. Stosowana do znaków ostrzegawczych wskazujących niebezpieczeństwo występujące na pewnej długości, gdy długość wskazanego odcinka jest większa niż 500 m.;"
1477        >
1478        <parameter ident="val" input="textfield" default="3.5" suffix="km" field_width="3"/>
1479</sign>
1480
1481<sign ref="PL:T-3" name="tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo" pl.name="tabliczka wskazująca koniec odcinka, na którym powtarza się lub występuje niebezpieczeństwo"
1482        supplementary="yes"
1483        long_name=""
1484        pl.long_name="Tabliczka umieszczona pod znakiem ostrzegawczym wskazuje koniec odcinka, na którym występowało niebezpieczeństwo.;"
1485        >
1486        <tag tag_ref="haz" append_value=""/>
1487</sign>
1488
1489<sign ref="PL:T-3a" name="tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój" pl.name="tabliczka wskazująca koniec miejsca przeznaczonego na postój"
1490        supplementary="yes"
1491        long_name=""
1492        pl.long_name="Tabliczka stosowana ze znakami D-18 parking i D-18b parking zadaszony. Wskazuje koniec parkingu, szczególnie w przypadku parkingów wyznaczonych wzdłuż krawędzi jezdni.;"
1493        >
1494        <tag tag_ref="info" append_value=""/>
1495</sign>
1496
1497<sign ref="PL:T-4[$val]" id="PL:T-4" name="tabliczka wskazująca liczbę zakrętów" pl.name="tabliczka wskazująca liczbę zakrętów"
1498        supplementary="yes"
1499        long_name=""
1500        pl.long_name="Tabliczka wskazuje ilość zakrętów. Stosowana ze znakami A-3 niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo i A-4 niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo, gdy liczba wymagających oznakowania zakrętów jest większa niż dwa, a odległość pomiędzy nimi jest mniejsza niż 300 m.;"
1501        >
1502        <parameter ident="val" input="textfield" default="3" suffix="" field_width="3"/>
1503</sign>
1504
1505<sign ref="PL:T-5" name="tabliczka wskazująca początek drogi krętej" pl.name="tabliczka wskazująca początek drogi krętej"
1506        supplementary="yes"
1507        long_name=""
1508        pl.long_name="Tabliczka wskazuje drogę o krętości przekraczającej 160°/km. Stosowana ze znakami A-3 niebezpieczne zakręty - pierwszy w prawo i A-4 niebezpieczne zakręty - pierwszy w lewo.;"
1509        >
1510</sign>
1511
1512<sign ref="PL:T-6a" name="tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)" pl.name="tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)"
1513        supplementary="yes"
1514        long_name=""
1515        pl.long_name="Tabliczka, umieszczana na drodze z pierwszeństwem przed skrzyżowaniem z drogą podporządkowaną, wskazuje przebieg drogi pierwszeństwem (oznaczonej grubszą linią). Stosowana ze znakiem D-1 droga z pierwszeństwem, gdy droga z pierwszeństwem nie przebiega na wprost przez skrzyżowanie.;"
1516        >
1517</sign>
1518
1519<sign ref="PL:T-6b" name="tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)" pl.name="tabliczka wskazująca układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze z pierwszeństwem)"
1520        supplementary="yes"
1521        long_name=""
1522        pl.long_name="Tabliczka, umieszczana na drodze z pierwszeństwem, wskazuje niesymetryczny układ dróg podporządkowanych po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Stosowana ze znakami A-6a skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach i D-1 droga z pierwszeństwem.;"
1523        >
1524</sign>
1525
1526<sign ref="PL:T-6c" name="tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)" pl.name="tabliczka wskazująca rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (umieszczana na drodze podporządkowanej)"
1527        supplementary="yes"
1528        long_name=""
1529        pl.long_name="Tabliczka, umieszczana na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, wskazuje przebieg drogi pierwszeństwem (oznaczonej grubszą linią). Stosowana ze znakami A-7 ustąp pierwszeństwa i B-20 stop, gdy droga z pierwszeństwem nie przebiega na wprost przez skrzyżowanie.;"
1530        >
1531</sign>
1532
1533<sign ref="PL:T-6d" name="tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)" pl.name="tabliczka wskazująca prostopadły przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie oraz układ dróg podporządkowanych (umieszczana na drodze podporządkowanej)"
1534        supplementary="yes"
1535        long_name=""
1536        pl.long_name="Tabliczka, umieszczana na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem, wskazuje niesymetryczny układ dróg podporządkowanych po obu stronach drogi z pierwszeństwem. Stosowana ze znakami A-7 ustąp pierwszeństwa i B-20 stop.;"
1537        >
1538</sign>
1539
1540<sign ref="PL:T-7" name="tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe" pl.name="tabliczka wskazująca układ torów i drogi na przejeździe"
1541        supplementary="yes"
1542        long_name=""
1543        pl.long_name="Tabliczka wskazuje układ torów na przejeździe tramwajowym lub kolejowym. Stosowana ze znakami: A-9 przejazd kolejowy z zaporami, A-10 przejazd kolejowy bez zapór i A-21 tramwaj, ze względu na ostry kąt przecięcia się drogi z linią kolejową lub przebieg torów po łuku.;"
1544        >
1545</sign>
1546
1547<sign ref="PL:T-8" name="tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe" pl.name="tabliczka wskazująca miejsce, w którym ruch pojazdów został skierowany na tory tramwajowe"
1548        supplementary="yes"
1549        long_name=""
1550        pl.long_name="Tabliczka wskazuje miejsce, w którym pas ruchu jest skierowany na torowisko tramwajowe. Stosowana ze znakami A-21 tramwaj lub A-30 inne niebezpieczeństwo.;"
1551        >
1552</sign>
1553
1554<sign ref="PL:T-9[$val]" id="PL:T-9" name="tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi" pl.name="tabliczka wskazująca rzeczywistą wielkość spadku lub wzniesienia drogi"
1555        supplementary="yes"
1556        long_name=""
1557        pl.long_name="Tabliczka, stosowana ze znakami A-22 niebezpieczny zjazd i A-23 stromy podjazd wskazuje rzeczywistą wartość spadku w procentach tangensa kąta nachylenia drogi do poziomu.;"
1558        >
1559        <tag tag_ref="incl" append_value="$val%"/>
1560        <parameter input="textfield" name="max. incline" pl.name="maksymalne pochylenie" type="int" ident="val" default="10" suffix="%" field_width="3"/>
1561</sign>
1562
1563<sign ref="PL:T-10" name="tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze" pl.name="tabliczka wskazująca bocznicę kolejową lub tor o podobnym charakterze"
1564        supplementary="yes"
1565        long_name=""
1566        pl.long_name="Tabliczka wskazuje miejsce przecięcia drogi przez bocznicę kolejową, tor manewrowy lub linię kolejową wykorzystywaną sporadycznie. W czasie przetaczania pociągu ruch na drodze jest zatrzymywany przez pracownika kolei. Stosowana ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo.;"
1567        >
1568</sign>
1569
1570<sign ref="PL:T-11" name="tabliczka wskazująca przeprawę promową" pl.name="tabliczka wskazująca przeprawę promową"
1571        supplementary="yes"
1572        long_name=""
1573        pl.long_name="Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo przed dojazdem do przeprawy promowej.;"
1574        >
1575</sign>
1576
1577<sign ref="PL:T-12" name="tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni" pl.name="tabliczka wskazująca podłużny uskok nawierzchni"
1578        supplementary="yes"
1579        long_name=""
1580        pl.long_name="Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo w miejscu, gdzie występuje podłużny uskok nawierzchni powstały podczas kładzenia nawierzchni drogi.;"
1581        >
1582</sign>
1583
1584<sign ref="PL:T-13" name="tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein" pl.name="tabliczka wskazująca odcinek drogi, na którym występują deformacje nawierzchni w postaci kolein"
1585        supplementary="yes"
1586        long_name=""
1587        pl.long_name="Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo przed odcinkiem jezdni, na nawierzchni której występują koleiny.;"
1588        >
1589</sign>
1590
1591<sign ref="PL:T-14" name="tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce" pl.name="tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na tabliczce"
1592        supplementary="yes"
1593        long_name=""
1594        pl.long_name="Tabliczka wskazuje miejsce szczególnie niebezpieczne, w którym w ciągu roku zdarzyły się co najmniej cztery wypadki o wskazanym charakterze z ofiarami w ludziach na odcinku drogi 0,5 km w obszarze zabudowanym lub 1 km poza obszarem zabudowanym. W przypadku przejazdów kolejowych jako niebezpieczne oznaczone są te, na których miały miejsce dwa wypadki w ciągu roku. Tabliczka posiada pięć odmian, stosowana jest ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo.;Odmiany T-14:;;;znak;Informacja;;"
1595        >
1596</sign>
1597
1598<sign ref="PL:T-14a" name="tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z poprzedzającymi pojazdami" pl.name="tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń z poprzedzającymi pojazdami"
1599        supplementary="yes"
1600        >
1601</sign>
1602
1603<sign ref="PL:T-14b" name="tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń czołowych" pl.name="tabliczka wskazująca miejsce częstych zderzeń czołowych"
1604        supplementary="yes"
1605        >
1606</sign>
1607
1608<sign ref="PL:T-15" name="tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu" pl.name="tabliczka wskazująca miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu"
1609        supplementary="yes"
1610        long_name=""
1611        pl.long_name="Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo w miejscu, gdzie dochodzi do częstych wypadków lub kolizji spowodowanych śliską nawierzchnią drogi występującą w czasie lub po opadach deszczu.;"
1612        >
1613</sign>
1614
1615<sign ref="PL:T-16" name="tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce" pl.name="tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych wskazanych na tabliczce"
1616        supplementary="yes"
1617        long_name=""
1618        pl.long_name="Tabliczka umieszczana przed miejscami, w których pojazdy uprzywilejowane wyjeżdżają na drogę. Tabliczkę stosuje samodzielnie bezpośrednio przed miejscem wyjazdu, a także wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo w odległości obowiązującej dla znaków ostrzegawczych, zwłaszcza gdy w momencie wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych uruchamiana jest specjalna sygnalizacja świetlna.;Odmiany T-16:;;;znak;Informacja;;"
1619        >
1620</sign>
1621
1622<sign ref="PL:T-16a" name="tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu karetek pogotowia" pl.name="tabliczka wskazująca miejsce wyjazdu karetek pogotowia"
1623        supplementary="yes"
1624        >
1625</sign>
1626
1627<sign ref="PL:T-17" name="tabliczka wskazująca granicę państwa" pl.name="tabliczka wskazująca granicę państwa"
1628        supplementary="yes"
1629        long_name=""
1630        pl.long_name="Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo przed miejscem w którym droga przecina granicę państwa, niezależnie od tego, czy ruch przez granicę jest otwarty czy zamknięty.;"
1631        >
1632</sign>
1633
1634<sign ref="PL:T-18" name="tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce" pl.name="tabliczka wskazująca nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce"
1635        supplementary="yes"
1636        long_name=""
1637        pl.long_name="Tabliczka wskazuje nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu lub przebiegu drogi. Tabliczka stosowana wraz ze znakiem A-30 inne niebezpieczeństwo.;Odmiany T-18:;;;znak;Informacja;;"
1638        >
1639</sign>
1640
1641
1642<sign ref="PL:T-19" name="tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych" pl.name="tabliczka wskazująca na malowanie znaków poziomych"
1643        supplementary="yes"
1644        long_name=""
1645        pl.long_name="Tabliczka umieszczana jest wraz ze znakiem A-14 roboty na drodze w czasie, gdy na drodze prowadzone są prace związane z umieszczaniem lub odnową znaków poziomych.;"
1646        >
1647</sign>
1648
1649<sign ref="PL:T-20[$val]" id="PL:T-20" name="tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje" pl.name="tabliczka wskazująca długość odcinka jezdni, na którym zakaz obowiązuje"
1650        supplementary="yes"
1651        long_name=""
1652        pl.long_name="Tabliczka wskazuje długość odcinka drogi, na którym obowiązuje zakaz. Stosowana do znaków zakazu: B-33 ograniczenie prędkości, B-35 zakaz postoju, B-36 zakaz zatrzymywania się, B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste, B-38 zakaz postoju w dni parzyste, B-41 zakaz ruchu pieszych, gdy długość wskazanego odcinka nie przekracza 500 m.;"
1653        >
1654        <parameter ident="val" input="textfield" default="500" suffix="m" field_width="3"/>
1655</sign>
1656
1657<sign ref="PL:T-21[$val]" id="PL:T-21" name="tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje" pl.name="tabliczka wskazująca odległość znaku od miejsca, od którego lub w którym zakaz obowiązuje"
1658        supplementary="yes"
1659        long_name=""
1660        pl.long_name="Tabliczka wskazuje odległość od miejsca, od którego obowiązuje zakaz. Stosowana do znaków zakazu, gdy znak nie został ustawiony w miejscu początku obowiązywania zakazu.;"
1661        >
1662        <parameter ident="val" input="textfield" default="50" suffix="m" field_width="3"/>
1663</sign>
1664
1665<sign ref="PL:T-22" name="tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych" pl.name="tabliczka wskazująca, że znak nie dotyczy rowerów jednośladowych"
1666        supplementary="yes"
1667        long_name=""
1668        pl.long_name="Tabliczka wskazuje, że znak zakazu nie dotyczy rowerów jednośladowych. Stosowana do znaków zakazu: B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach, a także B-2 zakaz wjazdu, B-21 zakaz skręcania w lewo, B-22 zakaz skręcania w prawo, D-3 droga jednokierunkowa, gdy na drodze jednokierunkowej zastosowano kontrapas rowerowy.;"
1669        >
1670        <tag key="bicycle" value="yes"/>
1671</sign>
1672
1673<sign ref="PL:T-23a" name="tabliczka wskazująca motocykle" pl.name="tabliczka wskazująca motocykle"
1674        supplementary="yes"
1675        long_name=""
1676        pl.long_name="Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko motocykli. Stosowana do:;;znaków zakazu: B-25 zakaz wyprzedzania, B-33 ograniczenie prędkości,;znaków nakazu: od C-1 do C-11 oraz C-14 prędkość minimalna i C-18 nakaz używania łańcuchów przeciwpoślizgowych,;znaków informacyjnych: D-18 parking, D-18a parking - miejsce zastrzeżone, D-18b parking zadaszony.;;;"
1677        >
1678        <tag tag_ref="restriction" condition="motorcycle"/>
1679</sign>
1680
1681<sign ref="PL:T-23b" name="Heavy goods vehicles only" pl.name="tabliczka wskazująca samochody ciężarowe, pojazdy specjalne, pojazdy używane do celów specjalnych, o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, oraz ciągniki samochodowe"
1682        supplementary="yes"
1683        long_name=""
1684        pl.long_name="Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko wymienionych rodzajów pojazdów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j.;"
1685        >
1686        <tag tag_ref="restriction" condition="hgv"/>
1687</sign>
1688
1689<sign ref="PL:T-23c" name="tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne" pl.name="tabliczka wskazująca ciągniki rolnicze i pojazdy wolnobieżne"
1690        supplementary="yes"
1691        long_name=""
1692        pl.long_name="Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko ciągników rolniczych i pojazdów wolnobieżnych. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j.;"
1693        >
1694</sign>
1695
1696<sign ref="PL:T-23d" name="tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą" pl.name="tabliczka wskazująca pojazdy silnikowe z przyczepą, z wyjątkiem pojazdów z przyczepą jednoosiową lub naczepą"
1697        supplementary="yes"
1698        long_name=""
1699        pl.long_name="Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdy silnikowe z przyczepą wieloosiową. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j.;"
1700        >
1701        <tag tag_ref="restriction" condition="articulated"/>
1702</sign>
1703
1704<sign ref="PL:T-23e" name="tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową" pl.name="tabliczka wskazująca pojazdy z przyczepą kempingową"
1705        supplementary="yes"
1706        long_name=""
1707        pl.long_name="Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdy z przyczepą kempingową. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j.;"
1708        wiki="Key:caravan"
1709        >
1710        <tag tag_ref="restriction" condition="caravan"/>
1711</sign>
1712
1713<sign ref="PL:T-23f" name="tabliczka wskazująca autobusy" pl.name="tabliczka wskazująca autobusy"
1714        supplementary="yes"
1715        long_name=""
1716        pl.long_name="Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko autobusów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j.;"
1717        wiki="Key:psv"
1718        >
1719        <tag tag_ref="restriction" condition="psv"/>
1720</sign>
1721
1722<sign ref="PL:T-23g" name="tabliczka wskazująca trolejbusy" pl.name="tabliczka wskazująca trolejbusy"
1723        supplementary="yes"
1724        long_name=""
1725        pl.long_name="Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko trolejbusów. Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j.;"
1726        >
1727</sign>
1728
1729<sign ref="PL:T-23h" name="tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi" pl.name="tabliczka wskazująca pojazdy z towarami niebezpiecznymi"
1730        supplementary="yes"
1731        long_name=""
1732        pl.long_name="Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdy z towarami niebezpiecznymi (obejmuje ten sam zakres pojazdów, które znak B-13a). Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j. Nie jest stosowana ze znakami nakazu C-1 - C-11, zamiast tego używany jest znak C-17 nakazany kierunek jazdy dla pojazdów z towarami niebezpiecznymi.;"
1733        >
1734        <tag tag_ref="restriction" condition="hazmat"/>
1735</sign>
1736
1737<sign ref="PL:T-23i" name="tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi" pl.name="tabliczka wskazująca pojazdy z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi"
1738        supplementary="yes"
1739        long_name=""
1740        pl.long_name="Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z towarami wybuchowymi lub łatwozapalnymi (obejmuje ten sam zakres pojazdów, które znak B-13). Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j.;"
1741        >
1742</sign>
1743
1744<sign ref="PL:T-23j" name="tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę" pl.name="tabliczka wskazująca pojazdy z towarami, które mogą skazić wodę"
1745        supplementary="yes"
1746        long_name=""
1747        pl.long_name="Tabliczka wskazuje, że znak dotyczy tylko pojazdów z towarami, które mogą skazić wodę (obejmuje ten sam zakres pojazdów, które znak B-14). Stosowana analogicznie, jak wszystkie tabliczki T-23a - T-23j.;"
1748        >
1749        <tag tag_ref="restriction" condition="hazmat:water"/>
1750</sign>
1751
1752<sign ref="PL:T-24" name="tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela" pl.name="tabliczka wskazująca, że pozostawiony pojazd zostanie usunięty na koszt właściciela"
1753        supplementary="yes"
1754        long_name=""
1755        pl.long_name="Tabliczka wskazuje, że pojazd pozostawiony w miejscu, w którym obowiązuje zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się zostanie usunięty na koszt właściciela. Tabliczkę stosuje w pobliżu obiektów takich jak banki, sądy, obiekty wojskowe oraz w miejscach, gdzie pozostawienie pojazdu utrudnia lub zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.;"
1756        >
1757</sign>
1758
1759<sign ref="PL:T-25a" name="tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania" pl.name="tabliczka wskazująca początek zakazu postoju lub zatrzymywania"
1760        supplementary="yes"
1761        long_name=""
1762        pl.long_name="Tabliczka wskazuje miejsce, w którym zaczyna obowiązywać zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. Stosowana, gdy zakaz rozpoczyna się niebezpośrednio za skrzyżowaniem.;"
1763        >
1764</sign>
1765
1766<sign ref="PL:T-25b" name="tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania" pl.name="tabliczka wskazująca kontynuację zakazu postoju lub zatrzymywania"
1767        supplementary="yes"
1768        long_name=""
1769        pl.long_name="Tabliczka wskazuje kontynuację zakazu wyrażonego znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. Stosowana za miejscem przeznaczonym do zawracania, za wyjazdami z dróg wewnętrznych, obiektów przydrożnych oraz na odcinkach obowiązywania zakazu między skrzyżowaniami o długości ponad 400 m.;"
1770        >
1771</sign>
1772
1773<sign ref="PL:T-25c" name="tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania" pl.name="tabliczka wskazująca odwołanie zakazu postoju lub zatrzymywania"
1774        supplementary="yes"
1775        long_name=""
1776        pl.long_name="Tabliczka wskazuje miejsce, w którym przestaje obowiązywać zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się.;"
1777        >
1778</sign>
1779
1780<sign ref="PL:T-26" name="tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu" pl.name="tabliczka wskazująca, że zakaz postoju lub zatrzymywania dotyczy strony placu"
1781        supplementary="yes"
1782        long_name=""
1783        pl.long_name="Tabliczka wskazuje stronę placu, przy której obowiązuje zakaz wyrażony znakami B-35 zakaz postoju lub B-36 zakaz zatrzymywania się. Znak umieszczany jest na środku objętego zakazem boku placu równolegle do jego krawędzi.;"
1784        >
1785</sign>
1786
1787<sign ref="PL:T-27" name="tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci" pl.name="tabliczka wskazująca, że przejście dla pieszych jest szczególnie uczęszczane przez dzieci"
1788        supplementary="yes"
1789        long_name=""
1790        pl.long_name="Tabliczka wskazuje, przejście dla pieszych szczególnie uczęszczane przez dzieci w wieku od 7 do 15 lat, przede wszystkim w pobliżu szkół. Stosowana ze znakami D-6 przejście dla pieszych i D-6b przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów.;"
1791        >
1792</sign>
1793
1794<sign ref="PL:T-28" name="tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata" pl.name="tabliczka wskazująca, że za przejazd drogą pobierana jest opłata"
1795        supplementary="yes"
1796        long_name=""
1797        pl.long_name="Tabliczka wskazuje, że za przejazd drogę ekspresową, oznaczoną znakiem D-7, lub autostradą, oznaczoną znakiem D-9, pobierana jest opłata.;"
1798        >
1799</sign>
1800
1801<sign ref="PL:T-29" name="tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej" pl.name="tabliczka informująca o miejscu przeznaczonym dla pojazdu samochodowego uprawnionej osoby niepełnosprawnej o obniżonej sprawności ruchowej"
1802        supplementary="yes"
1803        long_name=""
1804        pl.long_name="Tabliczka wskazuje, że parking posiada miejsca przeznaczone dla pojazdów przewożących lub kierowanych przez osoby niepełnosprawne. Stosowana ze znakami D-18 parking, D-18a parking - miejsce zastrzeżone i D-18b parking zadaszony.;"
1805        >
1806</sign>
1807
1808<sign ref="PL:T-30" name="tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni" pl.name="tabliczka wskazująca sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni"
1809        supplementary="yes"
1810        long_name=""
1811        pl.long_name="Tabliczka stosowana ze znakiem D-18 parking wskazuje właściwy sposób ustawienia pojazdu względem krawędzi jezdni (oznaczonej kolorem szarym). Jednocześnie oznacza, że miejsce przeznaczone jest dla pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 2,5 t.;Odmiany T-30:;;;znak;Informacja;;"
1812        >
1813</sign>
1814
1815<sign ref="PL:T-30a" name="tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika" pl.name="tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na chodniku równolegle do krawężnika"
1816        supplementary="yes"
1817        >
1818</sign>
1819
1820<sign ref="PL:T-30b" name="tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika" pl.name="tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na chodniku prostopadle do krawężnika"
1821        supplementary="yes"
1822        >
1823</sign>
1824
1825<sign ref="PL:T-30c" name="tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na chodniku skośnie do krawężnika" pl.name="tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na chodniku skośnie do krawężnika"
1826        supplementary="yes"
1827        >
1828</sign>
1829
1830<sign ref="PL:T-30d" name="tabliczka wskazująca postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu prostopadle do krawężnika" pl.name="tabliczka wskazująca postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu prostopadle do krawężnika"
1831        supplementary="yes"
1832        >
1833</sign>
1834
1835<sign ref="PL:T-30e" name="tabliczka wskazująca postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika" pl.name="tabliczka wskazująca postój na chodniku kołami przedniej osi pojazdu skośnie do krawężnika"
1836        supplementary="yes"
1837        >
1838</sign>
1839
1840<sign ref="PL:T-30f" name="tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni prostopadle do krawężnika" pl.name="tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni prostopadle do krawężnika"
1841        supplementary="yes"
1842        >
1843</sign>
1844
1845<sign ref="PL:T-30g" name="tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni skośnie do krawężnika" pl.name="tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni skośnie do krawężnika"
1846        supplementary="yes"
1847        >
1848</sign>
1849
1850<sign ref="PL:T-30h" name="tabliczka wskazująca postój na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika" pl.name="tabliczka wskazująca postój na chodniku kołami jednego boku pojazdu równolegle do krawężnika"
1851        supplementary="yes"
1852        >
1853</sign>
1854
1855<sign ref="PL:T-30i" name="tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika" pl.name="tabliczka wskazująca postój całego pojazdu na jezdni równolegle do krawężnika"
1856        supplementary="yes"
1857        >
1858</sign>
1859
1860<sign ref="PL:T-31" name="tabliczka wskazująca kategorię tunelu" pl.name="tabliczka wskazująca kategorię tunelu"
1861        supplementary="yes"
1862        long_name=""
1863        pl.long_name="Wskazuje kategorię tunelu, tabliczkę stosuje się do znaku D-37.;Odmiany T-31:;;;znak;Informacja;Szczegóły;;"
1864        >
1865</sign>
1866
1867<sign ref="PL:T-32[$val]" id="PL:T-32" name="tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu" pl.name="tabliczka wskazująca minimalny odstęp od poprzedzającego pojazdu"
1868        supplementary="yes"
1869        long_name=""
1870        pl.long_name="Wskazuje odległość od poprzedzających pojazdów, tabliczkę stosuje się do znaku D-37.;"
1871        >
1872        <parameter ident="val" input="textfield" default="20" suffix="m" field_width="3"/>
1873</sign>
1874
1875<sign ref="PL:T-33" name="emergency phone" pl.name="tabliczka wskazująca umieszczenie w zatoce telefonu alarmowego i gaśnicy"
1876        supplementary="yes"
1877        long_name=""
1878        pl.long_name="Wskazuje, że jest tu telefon alarmowy i gaśnica, tabliczkę stosuje się do znaku D-50.;"
1879        wiki="Tag:emergency=phone"
1880        >
1881        <tag key="emergency" value="phone"/>
1882</sign>
1883
1884</roadsignpreset>
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.