source: subversion/sites/rails_port/config/locales/ca.yml @ 17445

Last change on this file since 17445 was 16483, checked in by tomhughes, 10 years ago

Merge changeset browser branch to trunk.

File size: 4.6 KB
Line 
1ca:
2  html:
3    dir: "ltr"
4  activerecord:
5    models:
6      acl: "Llista de control d'accés"
7      changeset: "Conjunt de canvis"
8      changeset_tag: "Etiqueta del conjunt de canvis"
9      country: "País"
10      diary_comment: "Commentari del diari"
11      diary_entry: "Entrada al diari"
12      friend: "Amic"
13      language: "Idioma"
14      message: "Missatge"
15      node: "Node"
16      node_tag: "Etiqueta del node"
17      notifier: "Notificador"
18      old_node: "Node antic"
19      old_node_tag: "Etiqueta del node antic"
20      old_relation: "Relació antiga"
21      old_relation_member: "Membre de la relació antiga"
22      old_relation_tag: "Etiqueta de relació antiga"
23      old_way: "Camí antic"
24      old_way_node: "Node del camí antic"
25      old_way_tag: "Etiqueta del camí antic"
26      relation: "Relació"
27      relation_member: "Membre de la relació"
28      relation_tag: "Etiqueta de la relació"
29      session: "Sessió"
30      trace: "Traç"
31      tracepoint: "Punt de traç"
32      tracetag: "Etiqueta del traç"
33      user: "Usuari"
34      user_preference: "Preferències d'usuari"
35      user_token: ""
36      way: "Camí"
37      way_node: "Node del camí"
38      way_tag: "Etiqueta del camí"
39    attributes:
40      diary_comment:
41        body: "Cos"
42      diary_entry:
43        user: "Usuari"
44        title: "Títol"
45        latitude: "Latitud"
46        longitude: "Longitud"
47        language: "Idioma"
48      friend:
49        user: "Usuari"
50        friend: "Amic"
51      trace:
52        user: "Usuari"
53        visible: "Visible"
54        name: "Nom"
55        size: "Mida"
56        latitude: "Latitud"
57        longitude: "Longitud"
58        public: "Públic"
59        description: "Descripció"
60      message:
61        sender: "Remitent"
62        title: "Títol"
63        body: "Cos"
64        recipient: "Destinatari"
65      user:
66        email: "E-mail"
67        active: "Actiu"
68        display_name: "Nom en pantalla"
69        description: "Descripció"
70        languages: "Idiomes"
71        pass_crypt: "Contrasenya"
72  map:
73    view: "Veure"
74    edit: "Edita"
75    coordinates: "Coordenades:"
76  browse:
77    changeset:
78      title: "Conjunt de canvis"
79      changeset: "Conjunt de canvis {{id}}"
80      download: "Baixa {{changeset_xml_link}} o {{osmchange_xml_link}}"
81      changesetxml: "XML del conjunt de canvis"
82      osmchangexml: "XML en format osmChange"
83    changeset_details:
84      created_at: "Creat el:"
85      closed_at: "Tancat el:"
86      belongs_to: "Pertany a:"
87      show_area_box: "Mostra caixa de l'àrea"
88      box: "caixa"
89      has_nodes: "Té els següents {{count}} nodes:"
90      has_ways: "Té els següents {{count}} camins:"
91      has_relations: "Té les següents {{count}} relacions:"
92    common_details:
93      edited_at: "Editat:"
94      edited_by: "Editat per:"
95      version: "Versió"
96      in_changeset: "Al conjunt de canvis:"
97    containing_relation:
98      entry: "Relació {{relation_name}}"
99      entry_role: "Relació {{relation_name}} (com a  {{relation_role}})"
100    map:
101      loading: "Carregant..."
102      deleted: "Esborrat"
103    node_details:
104      coordinates: "Coordenades:"
105      part_of: "Part de:"
106    node_history:
107      node_history: "Historial del node"
108      download: "{{download_xml_link}} o {{view_details_link}}"
109      download_xml: "Baixa l'XML"
110      view_details: "veure detalls"
111    node:
112      node: "Node"
113      node_title: "Node: {{node_name}}"
114      download: "{{download_xml_link}} o {{view_history_link}}"
115      download_xml: "Baixa l'XML"
116      view_history: "visualitza l'historial"
117    not_found:
118      sorry: "Ho sentim, no s'ha trobat el {{type}} amb l'id {{id}}."
119      type:
120        node: "node"
121        way: "camí"
122        relation: "relació"
123    paging_nav:
124      showing_page: "Mostrant pàgina"
125      of: "de"
126    relation_details:
127      members: "Membres:"
128      part_of: "Part de:"
129    relation_history:
130      relation_history: "Historial de la relació"
131      relation_history_title: "Historial de la relació: {{relation_name}}"
132    relation:
133      relation: "Relació"
134      relation_title: "Relació: {{relation_name}}"
135      download: "{{download_xml_link}} oo {{view_history_link}}"
136      download_xml: "Baixa l'XML"
137      view_history: "visualitza l'historial"
138    start:
139      view_data: "Visualitza la informació per a la vista del mapa actual"
140      manually_select: "Sel·lecciona una altra àrea manualment"
141    start_rjs:
142      data_layer_name: "Informació"
143      data_frame_title: "Informació"
144      object_list:
145        type:
146          way: "Camí"
147        selected:
148          type:
149            way: "Camí [[id]]"
150    way:
151      way: "Camí"
152  diary_entry:
153    edit:
154      language: "Idioma"
155
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.