source: subversion/sites/rails_port/config/locales/gcf.yml @ 17445

Last change on this file since 17445 was 17442, checked in by tomhughes, 10 years ago

Add Guadeloupean Creole French translation of web site. Closes #2255.

File size: 13.0 KB
Line 
1gcf:
2  map:
3    view: "Kat"
4    edit: "Édité"
5    coordinates: "Sitiyasion"
6  browse:
7    changeset:
8      changeset: "Niméwo chanjeman : {{id}}"
9      download: "Téléchajé {{changeset_xml_link}} ouben {{osmchange_xml_link}}"
10      changesetxml: "Niméwo Chanjeman XML"
11      osmchangexml: "osmChanjeman XML"
12    changeset_details:
13      created_at: "Kréyé lè :"
14      closed_at: "Fini lè :"
15      belongs_to: "Sé ta :"
16      bounding_box: "karé limit :"
17      no_bounding_box: "Pa ti ni karé limit pou niméwo chanjeman la sa."
18      show_area_box: "Montré karé limit la"
19      box: "bwet"
20      has_nodes: "Ti ni sé {{count}} pwen la sa :"
21      has_ways: "Ti ni sé {{count}} lin la sa :"
22      has_relations: "Ti ni sé {{count}} rèlasion la sa:"
23    common_details:
24      edited_at: "Édité lè :"
25      edited_by: "Édité pa :"
26      version: "Vèsion :"
27      in_changeset: "Adan niméwo chanjeman :"
28    containing_relation:
29      entry: "Rèlasion {{relation_name}}"
30      entry_role: "Rèlasion {{relation_name}} (adan wol {{relation_role}})"
31    map:
32      loading: "Ka Chajé..."
33      deleted: "Fasé"
34    node_details:
35      part_of: "Adan:"
36    node_history:
37      node_history: "istwa Pwen"
38      download: "Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_details_link}}"
39      download_xml: "Chajé XML"
40      view_details: "Vwè plis biten"
41    node:
42      node: "Pwen"
43      node_title: "Pwen : {{node_name}}"
44      download: "Chajé {{download_xml_link}} ouben {{view_history_link}}"
45      download_xml: "Chajé XML"
46      view_history: "Vwè istwa la"
47    not_found:
48      sorry: "Woy, pa ti ni {{type}} èvè niméwo {{id}}."
49    paging_nav:
50      showing_page: "Paj la ka vin"
51      of: "a"
52    relation_details:
53      members: "Manm :"
54      part_of: "Adan :"
55    relation_history:
56      relation_history: "Istwa rèlasion"
57      relation_history_title: "Istwa rèlasion: {{relation_name}}"
58    start:
59      view_data: "Vwè sé doné la asi dènié kat la"
60      manually_select: "Chwazi manielman on dôt zonn"
61    start_rjs:
62      data_frame_title: "Doné"
63      zoom_or_select: "Gwosi ouben chwazi on zonn asi kat la pou vwèy"
64      drag_a_box: "Désiné on rektang asi kat la pou chwazi on zonn"
65      manually_select: "Chwazi manielman on dot zonn"
66      loaded_an_area_with_num_features: "Ou chwazi on zonn ki ti ni [[num_features]] éléman  adan. Ti ni onlo navigatè ki pa ka sipòté tou sa zafè. Yo ka travay mié lè yo ti ni mwens ki 100 zéléman pou vwè: Si ou di wi navigatè aw ka riské vini mòlòkoy ouben pwan pann. Si ou sèten ou vlé vwè sé doné la ou pé pijé bouton la ki an ba."
67      load_data: "Chajé sé doné la"
68      unable_to_load_size: "Pa ni moyen chajé sé doné la: karé limit la ka mèziré [[bbox_size]] y tro gran (y dwèt pli piti ki {{max_bbox_size}})"
69      loading: "Y ka chajé..."
70      show_history: "Vwè listwa la"
71      wait: "Atann..."
72      history_for_feature: "Istwa a [[feature]]"
73      details: "Plis bitin"
74      private_user: "Itilizatè privé"
75      edited_by_user_at_timestamp: "Édité pa [[user]] lè [[timestamp]]"
76  diary_entry:
77    new:
78      title: "Nouvel nèf an jounal la"
79    list:
80      new: "Nouvel nèf an jounal la"
81      new_title: "Mèt on nouvel nèf an jounal aw"
82      no_entries: "Pa ni nouvel an jounal aw"
83      recent_entries: "Nouvel fré:"
84      older_entries: "Nouvel rasi"
85      newer_entries: "Nouvel pi fré"
86    edit:
87      subject: "Sijè:"
88      body: "Mésaj:"
89      language: "Lang:"
90      location: "Ki koté:"
91      latitude: "Latitid:"
92      longitude: "Longitid:"
93      use_map_link: "Sèvi èvè kat la"
94      save_button: "Enrèjistré"
95      marker_text: "Ola jounal la ka koumansé"
96    no_such_entry:
97      heading: "Pa ti ni nouvel èvè niméwo la sa : {{id}}"
98      body: "Woy, pa ti ni pon nouvel adan jounal la ouben komantè èvè niméwo la sa {{id}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon."
99    no_such_user:
100      body: "Woy, Pa ti ni pon itilizatè non ay sé {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon."
101    diary_entry:
102      posted_by: "Sé {{link_user}} ki voyé sa , koté {{created}} i maké an {{language_link}}"
103      comment_link: "Palé asi nouvel la sa"
104      reply_link: "Réponn nouvel la sa"
105      comment_count:
106        one: "On Komantè"
107        other: "{{count}} Komantè"
108      edit_link: "Modifié nouvel la sa"
109    diary_comment:
110      comment_from: "Komantè a {{link_user}} koté {{comment_created_at}}"
111  layouts:
112    welcome_user: "Bienvini, {{user_link}}"
113    inbox: "Bwet a let ({{count}})"
114    logout: "Chapé"
115    log_in: "Rantré"
116    sign_up: "Enskriw"
117    view: "Vwè"
118    edit: "Modifié"
119    history: "Istwa sa ou fè"
120    export: "Voyé déwò"
121    gps_traces: "Chimen GPS"
122    user_diaries: "Jounal"
123    tag_line : "Lyannaj pou kat lib"
124    intro_1: "OpenStreetMap sé on lyannaj a moun kon vou pou fè on Kat lib tou pa tou asi la Tè."
125    intro_2: "OpenStreetMap ka pewmèt vou vwè, modifié, itilizé doné jéografik tou pa tou asi la Tè."
126    intro_3: "OpenStreetMap ka rété pou ayen aka {{ucl}} épi {{bytemark}}."
127    osm_offline: "Base a doné a OpenStreetMap dékonekté atchelman ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien."
128    osm_read_only: "Atchelman ou pé li selamn base a doné a OpenStreetMap ; Yo ka fè on gwo travay enpòtan asi-y pou-y maché bien."
129    donate: "Ba OpenStreetMap on Fòs, {{link}} Pou fè matériel la vansé."
130    donate_link_text: "Bay Chabon"
131    help_wiki: "On ti pal & Wiki(koman fè)"
132    news_blog: "Blog a nouvel"
133    shop: "Boutik"
134    sotm : 'Vini Zòt an konférans 2009 a OpenStreetMap, <a href="http://www.stateofthemap.org">The State of the Map</a>, 10-12 juyé  Amsterdanm!'
135    alt_donation: "Ba OpenStreetMap On Fòs"
136  notifier:
137    diary_comment_notification:
138      banner1: "*            Souplé pa réponn a mésaj la sa.             *"
139      banner2: "*           Sèvi èvè sit a OpenStreetMap pou réponn.           *"
140  site:
141    index:
142      js_1: "Ou ka sèvi èvè on navigatè ki pa ka sipòté Javascript ouben Javascript éten."
143      js_2: "OpenStreetMap ka sèvi èvè Javascript pou kat glisad."
144      js_3: "Si ou pé pa sèvi èvè Javascript, eséyé sèvi èvè<a href='http://tah.openstreetmap.org/Browse/'>navigatè fix a Tiles@Home</a>."
145      permalink: "Permalink"
146      license:
147        notice: "Asi lisans {{license_name}} pou {{project_name}} èvè moun ay."
148        license_name: "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0"
149        project_name: "projè OpenStreetMap"
150    edit:
151      not_public: "Ou pé pa réglé édision aw pou yo piblik."
152      not_public_description: "Pou modifié kat la fok édision aw piblik. Ou pé rann édision aw piblik asi {{user_page}}."
153      user_page_link: "paj_itilizatè"
154      anon_edits: "({{link}})"
155      anon_edits_link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
156      anon_edits_link_text: "Ka y ni la."
157      flash_player_required: "Ou bizwen on lektè Flash pou itilizé Potlatch ki sé éditè Flash a OpenStreetMap. Ou pé<a href='http://www.adobe.com/shockwave/download/index.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash'>télécharjé Flash Player asi site a Adobe</a>. <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Editing'>Ni dot opsion</a> pour modifié OpenStreetMap."
158      potlatch_unsaved_changes: "Ou ti ni modifikasion ou pa anrègistré. (Pou anrègistré adan Potlatch, fow déséleksioné lin la ou pwen ou asiy la,si ou ka édité an mod list. Ouben kliké asi Anregistré si ou ti ni bouton la sa.)"
159    sidebar:
160      search_results: "Rézilta a chèché aw"
161      close: "Fèmé"
162    search:
163      search: "Chèché"
164      where_am_i: "Ki moun an yé?"
165      submit_text: "Voyé"
166      search_help: "Egzanp : 'Alkmaar', 'Regent Street, Cambridge', 'CB2 5AQ', ouben 'biwo la poste owa Fodfrans' <a href='http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Search'>Lòt Egzanp ...</a>"
167    key:
168      map_key: "Léjann a kat la"
169  user:
170    login:
171      heading: "Konekté"
172      please login: "Konectéw souplé ouben {{create_user_link}}."
173      create_account: "Kréyé kont aw"
174      email or username: "Adres imél ouben nom itilizaté aw :"
175      password: "Kòd aw: "
176      lost password link: "Ou pèd kòd aw?"
177      login_button: "Konektéw"
178    lost_password:
179      heading: "Ou pèd kòd aw?"
180      email address: "Adres imél aw :"
181      new password button: "Voyé on nouvo kòd"
182    new:
183      heading: "Ouvè on kont itilizatè"
184      no_auto_account_create: "Malérezman, alè kilé, nou pé pa ouvè kont automatikman."
185      contact_webmaster: "Kontakté <a href='mailto:webmaster@openstreetmap.org'>mèt web la</a> pou y ouvè an kont baw - nou ké éséyé travay pli vit posib."
186      fill_form: "Ranpli fòmilè la aprè sa nou ké voyé an imél pou activé kont aw."
187      license_agreement: "Lè ou ka kréyé kont aw, ou ka aksepté kè tout travay aw voyé asi Openstreetmap.org evè tout doné kréyé èvè zouti konekté asi Openstreetmap.org asi lisans (y pa esklisif) <a href='http://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/'>Creative Commons license (by-sa)</a>."
188      email address: "Adres imél : "
189      confirm email address: "konfimé adres imél : "
190      not displayed publicly : 'Sa pa vizib piblikman (Ay vwè<a href="http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Privacy_Policy" title="wiki privacy policy including section an email addresses">prencip an nou asi konfidansialité</a>)'
191      display name: "Non aw afiché : "
192      password: "Kòd : "
193      confirm password: "Konfirmé kòd aw: "
194      signup: "Enskriw"
195      flash create success message: "Itilizatè bien kréyé. Ay gadé imél konfirmasion, ou kay pé travay asi kat la adan on ti moman:-)<br /><br />Ou pé ké pé konektéw si ou pa konfirmé imél aw apré ou risivrè imél konfirmasion. <br /><br />Si ou ka itilizé on lojiciel kont spanm ka voyé kestion pou konfirmé si sé on moun aw, mété adan list a moun aw adres la sa: webmaster@openstreetmap.org paskè nou pé pa réponn tou sé imél la sa."
196    no_such_user:
197      body: "Malérezman, pa ti ni pon itilisatè èvè non la sa {{user}}. Kontrolé lòtograf la ouben lien la ou kliké asiy la pa bon."
198    view:
199      my diary: "Jounal an mwen"
200      new diary entry: "On dot nouvel an jounal la"
201      my edits: "Édision an mwen"
202      my traces: "Chimen an mwen"
203      my settings: "Opsion an mwen"
204      send message: "Voyé on mésaj"
205      diary: "Jounal"
206      edits: "Édision"
207      traces: "Chimen"
208      remove as friend: "Woté on zanmi"
209      add as friend: "Ajouté on zanmi"
210      mapper since: "Arpantè dèpi: "
211      user image heading: "Foto itilizatè"
212      delete image: "Woté on imaj"
213      upload an image: "Voyé on imaj"
214      add image: "Ajouté on imaj"
215      description : "Deskription"
216      user location: "Ola itilizatè yé"
217      no home location: "Pa ni pon koté défini."
218      if set location: "Si ou ka ba on koté ou yé, On bel ti kat ké aprarèt. Ou pé défini koté la ou yé la asi paj aw {{settings_link}}."
219      settings_link_text: "Opsion"
220      your friends: "Kanmarad aw"
221      no friends: "Ou poko ni pon zanmi"
222      km away: "{{count}} km"
223      nearby users: "Itilizatè owa aw : "
224      no nearby users: "Ou poko ni itilizatè owa aw."
225      change your settings: "Chanjé opsion aw"
226    friend_map:
227      your location: "Koté ou yé"
228      nearby mapper: "Arpantè owa aw: "
229    account:
230      my settings: "Mes options"
231      email never displayed publicly: "(Pa janmen maké piblikman)"
232      public editing:
233        heading: "Édision piblik: "
234        enabled: "Aktif. Y pa anonnim, y pé édité doné."
235        enabled link: "http://wiki.openstreetmap.org/wiki/Disabling_anonymous_edits"
236        enabled link text: "Ka sa yé?"
237        disabled: "Inaktif y pé pa édité doné ; tout édision pasé anonim."
238        disabled link text: "Poukwa an pé pa édité?"
239      profile description: "Deskripsion a profil la : "
240      home location: "La ou ka rété : "
241      no home location: "Ou po ko mèt la ou ka rété."
242      latitude: "Latitid: "
243      longitude: "Longitid: "
244      update home location on click: "Eskè y fo modifié la ou ka rété lè ou ka kliké asi kat la?"
245      save changes button: "Enrèjisré tout chanjman"
246      make edits public button: "Mèt tou sa an fè piblik"
247      return to profile: "Rouvin' asi pwofil la"
248      flash update success confirm needed: "Enfowmasion asi itilisatè la bien anrèjistré. Gadé bwet imél aw pou konfirmé adres nouvo imél aw"
249      flash update success: "Efowmasion asi itilisatè la bien anrejistré."
250    confirm:
251      heading: "Konfirmé kont a itilizatè la"
252      press confirm button: "Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé kont aw aktif menm."
253      button: "Konfirmé"
254    confirm_email:
255      heading: "Konfirmé chanjman a adres imél aw"
256      press confirm button: "Apiyé asi bouton la ki an ba pou konfirmé nouvo adres imél aw."
257      button: "Konfirmé"
258    set_home:
259      flash success: "La ou ka rété la bien anrèjistré"
260    go_public:
261      flash success: "Tou sa ou fè jis alè ki lé piblik ou pa otorizé édité."
Note: See TracBrowser for help on using the repository browser.