ÿþÿþÿþÄ®veskite miestelio, kaimo ar miesto pavadinimą.
Naudokite sintaksę ir skyrybą žinomą www.cadastre.gouv.fr .Pridėti naują sluoksnįAdresas, namų numeriai.Tuščias sluoksnisÿþCadastreFR - Pastatai AtsisakytiPasirinkite iÅ¡... Sukurti ribąPastatų kÅ«rimas-Atsiųsti vaizdus iÅ¡ PrancÅ«zų kadastro WMSParsiunčiama {0}"PieÅ¡ti atsiųstų duomenų ribas.RytaiÄ®veskite adresusKlaidaCKlaida įkeliant failą. Greičiausiai sena podėlio failo versija..Eksportuoti vaizdą (tik taÅ¡kiniams vaizdams))IÅ¡rinkti geriausiai tinkančią ribą...IÅ¡rinkti komunos ribą*Tikėtąsi failo vardo, sluoksniui nr. {0}"AukÅ¡ta skiriamoji geba (1000x800) Paveikslo filtro interpoliacija:Paveikslo skiriamoji geba: Sluoksniai:Vietovė, viensėdis, vieta.QVieta „{0}“ rasta podėlyje. Pirmiau įkelti podėlį? (Ne = naujas podėlis)Žema skiriamoji geba (600x400) Didžiausias podėlio dydis (MB)#Vidutinė skiriamoji geba (800x600) Veiksena: {0}%Savivaldybės administracinės ribos.Å iaurėGeraiDSeniausi failai automatiÅ¡kai paÅ¡alinami kai virÅ¡ijamas Å¡is dydisPNG failai (*.png) NuostatosAtstatyti poslinkį/Atstatyti poslinkį (tik vektoriniams vaizdams) JÅ«ra, upės, plaukimo baseinai. Å altinisGatvė*Vieta {0} jau ekrane. Podėlis neįkeltas.FMiestelis/miestas {0} nerastas ar neprieinamas arba atsisakyta veiksmoNNepalaikoma podėlio failo versija; rasta {0}, tikėtasi {1} Sukurkite naują.MVaizdų sluoksnio meta duomenų versija „{0}“ nepalaikoma. Tikėtasi: 0.1adresaspastatasaukÅ¡tisvietovė vidutinis iÅ¡jungtasimbolisvanduoÿÿ